Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Samskaping

Figur 8: Stolsetet i modellen: Samskaping
Figur 8: Stolsetet i modellen: Samskaping

Samskapingen og forankringen som forutsettes i «stolsetet» i modellen er det administrative nivået som gir rammer og betingelser for samskaping som må skje mellom utdanningsinstitusjonene og den enkelte kommune. Her gis rammene for fagutviklers og praksiskoordinators handlingsrom, og avtaleverk som regulerer avtaler om praksisplasser kommunalt eller interkommunalt i en region (praksisavtaler).

På dette nivået i modellen må det i tillegg til avtaleregulering være et kontinuerlig strategisk fokus på utvikling og innovasjon i planlegging, gjennomføring og evaluering av praksis i kommunene. Hensikten med «stolsetet» er strategisk samskaping hvor hovedformålet er riktig antall praksisplasser med faglig kvalitet (jf. kap. 2.3). Basert på forskning og utvikling bør det tilrettelegges for nye veiledningsmodeller, tverrprofesjonell samarbeidslæring mv. Dette bør forankres administrativt før implementering i fagenhetene (jf. kap. 2.2).

Gjennom utredning av oppdraget har flere innspillsaktører vektlagt viktigheten av en ledelsesforankret prosess med eierskap fra politisk ledelse til tjenestenivå i forhold til avtaler om kommunale praksisplasser. Videre er det sentralt å presisere ansvarsfordeling, omfang og kapasitet på praksisplassene gjennom forankring på følgende nivåer:

  1. Politisk forankring basert på avtale gjort mellom kommunedirektør i kommunen og øverste faglig administrative ledelse på utdanningsinstitusjon
  2. Faglig forankring mellom kommunal direktør for området helse og omsorg og dekan på aktuelle fakultet/studie
  3. Virksomhetsnivå mellom praksiskoordinator i kommunen og praksiskoordinator ved utdanningsinstitusjon
  4. Praksiskoordinatornettverk, fagnettverk og representanter for utdanningssektoren

Det er denne forankringen som gir utdanningsinstitusjonen på studieprogramnivå anledning til å bestille praksisplasser ved kommunens virksomheter.

En kommunes forutsetninger for å ta imot studenter varierer og påvirkes av en rekke faktorer. Bakgrunnen for disse variasjonene skyldes mange ting, blant annet demografisk og geografisk profil, sentralitet og tilknytning til utdanningssted(er). En viktig faktor er positiv erfaring fra å ha studenter i kommunen. Det er et gjennomgående innspill at de som tar imot mange studenter, blir gode på dette. Det er imidlertid stor variasjon i erfaringsgrunnlaget kommuner imellom.

 

 

Siste faglige endring: 22. mars 2023