Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.7Samarbeidspartnere for å utvikle gode praksisplasser

Figur 10: Ryggen i modellen: Ressurser
Figur 10: Ryggen i modellen: Ressurser

Dette kapittelet beskriver mer prinsipielt om samarbeid visualisert som ryggstøtten i modellen.  Regionale og nasjonale ressurser som kan bidra med råd og innspill på etablering av praksisplasser, forskning og utvikling av praksis mellom ulike tjenestenivåer. Ressursene i «ryggen» på krakken må integreres i den kommunale praksismodellen på en systematisk måte. Det må sikres involvering av ressursen fra etablering av praksismodellen. Dette gjelder spesielt bruker- og pårørendemedvirkning fra lokale og/eller regionale bruker- og pårørendeorganisasjoner (jf. kap. 2.6).

Det er avgjørende at utdanningsinstitusjon, virksomhetene som tilbyr praksisplass og studentene samarbeider tett både før, under og etter gjennomføring av praksis. Behovet for læringssituasjoner og nye læringsutbytter vil utvikle seg etter som innholdet i tjenestetilbudet og organisering av helse- og omsorgstjenester endrer seg. Ut fra lokale hensyn, utdanningsprogram og øvrige forhold, kan flere og andre aktører være sentrale å involvere for å utvikle gode praksisplasser i en aktuell kommune.

Slike samhandlingsarenaer anbefales at bygges på allerede etablerte strukturer. Ofte er slike nettverk bygd opp rundt nedslagsfeltet til en utdanningsinstitusjon eller til et regionalt helseforetak. Det varierer hvor godt utbygd slike arenaer er og hvorvidt alle kommuner innen en region er representert. Gjennom innspillsrunden er disse samarbeidspartnere pekt på som sentrale i etablering og gjennomføring av praksismodell (jf. kap. 2.7):

  • Pasient, bruker- og pårørendeorganisasjoner
  • Utdanningsinstitusjon(er)
  • Student- og fagorganisasjoner
  • KS, KSF regionale samarbeidsorgan og/eller kommuner innen det definerte nedslagsfeltet
  • Statsforvalter
  • Helsefellesskap ved representant utpekt av sekretariatet
  • Helseforetak tilknyttet aktuell region
  • ALIS-kontor i aktuell region
  • Representanter fra aktuelle kompetansesentre

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2023