Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Referanser

 1. St.meld. nr. 35 (2006–2007). Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet.
 2. Helsedirektoratet, 2016. Organisering og gjennomføring av spesialistutdanning for tannleger – høst 2015. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2764.
 3. Helsedirektoratet, 2018. Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2758.
 4. Helse- og omsorgsdepartementet, 2019. Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell – tillegg til tildelingsbrev 7.
 5. Helse- og omsorgsdepartementet, 2016/2021. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).
 6. Helse- og omsorgsdepartementet, 2014/2016. Regler for spesialistutdanning av tannleger.
 7. EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (direktiv 2005/36/EF).
  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og vedlegg til kvalifikasjonsforskrift.
 8. Helsedirektoratet, 2014. Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS 2079-3.
 9. Helsedirektoratet, 2014. Fremtidens legespesialister. Spesialitetsstruktur og -innhold i samfunns- og allmennmedisin. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS 2139.
 10. Helsedirektoratet, 2015. Detaljutredning av Helsedirektoratets oppgaver i ny organisatorisk modell. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS 2356.
 11. Ot.prp. nr. 49 (1982–83). Om lov om tannhelsetjenesten (Tannhelsetjenesten i fylkeskommunene). Sosialdepartementet.
 12. Helse- og omsorgsdepartementet, 1984. Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven).
 13. Helse- og omsorgsdepartementet, 2019. Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell – presisering til tillegg til tildelingsbrev 7.
 14. Helse- og omsorgsdepartementet, 2001. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
 15. Helse- og omsorgsdepartementet, 2001. Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger.
 16. Prop. 81 L (2014-2015). Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.). Regjeringen Solberg.
 17. Kunnskapsdepartementet, 2005. Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).
 18. Sosialdepartementet, 1980. Lov om tannleger. (LOV-1980-06-13-43). Opphevet 31.12.2000.
 19. Helse- og omsorgsdepartementet, 2001. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).
 20. Helse- og omsorgsdepartementet, 2001. Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven).
 21.  Meld. St. 13 (2011-2012). Utdanning for velferd. Kunnskapsdepartementet.
 22. Regjeringens oppdragsdokument til de regionale helseforetakene (RHF), 2011.
 23. Helse- og omsorgsdepartementet, 2021. Spesialistforskriften med kommentarer. Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger. Rundskriv I-2/2019.
 24. Helsedirektoratet, 2019. Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering.
 25. Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet. Kurs i klinisk veiledning i odontologi.
 26. Nasjonal opptakskomité for spesialistutdanning i odontologi i Norge, 2021. Rangeringsinstrukser ved vurdering av søkere til spesialistutdanning i odontologi.
 27. Helsedirektoratet, 2011. Desentralisert spesialistutdanning av tannleger. Organisatoriske og økonomiske konsekvenser. IS-1991.
 28. Grytten J, 2017a. De private spesialistene i tannhelsetjenesten - har de nok å gjøre? Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2017; 127:236-40.
 29. Grytten J, 2017b. Allmenntannlegene i den private tannhelsetjenesten - har de nok å gjøre? Den Norske Tannlegeforenings Tidende 2017; 127:948-52.
 30. Helsedirektoratet, 2010/2014. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, IS-2128.
 31. Helsedirektoratet, 26.06.2019. Referat fra møte om tilskudd til spesialistutdanning av tannleger. Saksnr. 17/3145-17.
 32. Prop. 1 S (2020-2021). For budsjettåret 2021 – Statsbudsjettet. Regjeringen.
 33. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 16).
 34. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017. Lov om statens ansatte mv
  (§ 9 første ledd bokstav d)
 35. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2017. Forskrift til lov om statens ansatte mv
 36. Helse- og omsorgsdepartementet, 2010. Iverksetting, organisering og finansiering av et integrert løp for dobbeltkompetanseutdanning i odontologi. Referanse 200903515-/FHM.
 37. Kommunesektorens organisasjon (KS), 2021. Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022 (HTA).
 38. Kunnskapsdepartementet, 2018. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitet i Bergen.
 39. Universitetet i Oslo. Forlengelser og permisjoner for kandidater på ph.d.-programmet. (hentet 7.6.2021)
 40. EU 's General Data Protection Regulation (GDPR). Personvernforordningen.
 41. Datatilsynet. Virksomheters ansvar i henhold til personopplysningsloven. Hentet 7.6.2021.
 42. Eur J Ortohod. 2014. The Erasmus programme for postgraduate education in orthodontics in Europe. 36(3):340-9.
 43. Meld. St. 38 (2020-2021). Nytte, ressurs og alvorlighet — Prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet.

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022