Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.3. Konsekvenser for det statlige tilskudd til utdanningsinstitusjonene

Universiteter som mottar tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for å tilby spesialistutdanning av tannleger skal blant annet sørge for at det tilbys utdanningsplasser/stillinger i henhold til departementets årlige tilskudd til spesialistutdanningen. Universitetene må også legge til rette for helhetlige utdanningsløp som kan gjennomføres på tvers av universitetene, fylkeskommunenes kompetansesentre, offentlige spesialistklinikker eller private spesialistklinikker og samarbeid med andre universiteter og med fylkeskommunale kompetansesentre for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

I rapporten (IS-2764) peker Helsedirektoratet på at finansieringsmodellen for spesialistutdanningen bør vurderes. I oppdraget som resulterte i Rapport IS-2758 skriver Helse- og omsorgsdepartementet at de vil komme tilbake til finansieringsmodellen etter at oppdraget var gjennomført. I dette oppdraget inngår at "aktuelle konsekvenser av forslagene som har betydning for det statlige tilskudd til utdanningsinstitusjonene forutsettes vurdert". 

Det er også viktig å vurdere og ivareta utdanningsinstitusjonenes økonomiske situasjon relatert til ansvar og gjennomføring av spesialistutdanning av tannleger i en integrert samarbeidsmodell, utenom lønn til kandidatene.

Det går frem av møtet mellom KD, HOD, Helsedirektoratet, UiB, UiO og UiT om tilskuddsordningen Spesialistutdanning av tannleger at det var gjensidig forståelse blant deltakerne i møtet om at universitetene trenger størst mulig forutsigbarhet rundt finansieringen av spesialistutdanning av tannleger (31). Samtidig er det en gjensidig forståelse om at rammen for tilskuddet er avhengig av årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Helsedirektoratet foreslår at dagens tilskuddsregelverk forenkles gjennom at det bevilges midler til utdanningsvirksomhetene når kandidatene tas opp på spesialistutdanning for de årene utdanningen varer.

Helsedirektoratet vil foreslå at tilskuddsordningen Spesialistutdanning av tannleger må gjennomgås med tanke på hvorvidt det er hensiktsmessig at spesialistutdanningens direkte kostnader fortsatt skal finansieres over en tilskuddsordning. Det er behov for

  • større økonomisk forutsigbarhet for utdanningsvirksomhetene
  • enklere søknadsprosess for utdanningsvirksomhetene
  • avkortning av tilskudd der klinisk praksis og ev. andre læringsaktiviteter foregår ved andre virksomheter

I tillegg kan mer bruk av digital undervisning og nasjonale samlinger, særlig for FKM og der det er identifisert felles kliniske læringsmål (se kap. 8), være mer effektiv og kostnadsbesparende.  Andre argumenter for digital undervisning og nasjonale samlinger er nasjonal kalibrering av spesialistutdanningene og større fagmiljø for tannleger i spesialisering.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022