Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Finansiering av Integrert samarbeidsmodell og lønn til kandidater under utdanning

Utdanningsvirksomhetenes kostnader

Helsedirektoratet viser til arbeidet som har pågått i HOD[8] i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og universitetene i Bergen og Oslo, om beregning av stykkpris for tannleger i spesialisering ved UiO og UiB. I brev av 18. august 2021 heter det om departementets vurderinger:

Vi legger til grunn at tilskuddet til UiO og UiB i utgangspunktet skal dekke de direkte kostnadene (beregnet etter TDI-modellen) ved institusjonene fratrukket pasientinntekter per kandidatårsverk. Siste innsendte regnskapstall fra januar 2021 viser at gjennomsnittlig kostnad per kandidat for direkte kostnader fratrukket pasientinntekter for 2018 og 2019 var hhv 601 000 ved UiB og 595 000 ved UiO. Departementet legger til grunn at tilskuddsbeløpet til UiB og UiO skal være på samme nominelle beløp per kandidatårsverk. Med om lag 3 pst. prisjustering utgjør gjennomsnittsbeløpet om lag 618 000 kroner i 2020, 637 000 kroner i 2021 og 656 000 kroner i 2022. Med unntak av utdanning i oral kirurgi og oral medisin er dette basert på at all klinisk praksis foregår på universitetene.

Tilskuddet til spesialistutdanningene er differensiert mellom fagområdene pedodonti, oral kirurgi og oral medisin, og de øvrige 5 fagområder. Gjennomsnittet for tilskuddet til disse fagområdene var i 2019 om lag 680 000 kroner pr årsverk. I 2021 er beløpet redusert med 3,8 pst. sammenliknet med 2019, og utgjør 654 000 kroner dvs. tilsvarende ovenfor beregnet kostnadsnivå i 2022.

Helsedirektoratet foreslår at det også foretas en beregning av indirekte og direkte kostnader ved kompetansesentrene og beregning av stykkpris for tannleger i spesialisering ved UiT og Troms og Finnmark fylkeskommune (ved TkNN) som hittil får tilskudd i henhold til budsjett. Spesialistutdanningen er forholdsmessig mer kostbar ved disse virksomhetene siden det er få spesialistutdanninger med få kandidater og veiledere. Dette medfører behov for å engasjere eksterne veiledere for å holde kurs, seminarer og forelesninger.

Deltagere i arbeidsgruppen har poengtert prinsipielt at finansieringsmodellen for spesialistutdanning av tannleger i integrert samarbeidsmodell må være klar innen den iverksettes.

Lønn til kandidater under utdanning

Ny forskrift for spesialistutdanning av tannleger vil legge til grunn at dette er en fulltids utdanning over 3 år (5 år for oral kirurgi og oral medisin) i henhold til EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (7).

Spesialistutdanning på fulltid gir mindre muligheter til inntektsgivende arbeid utenom utdanningen. Det taler for at det må være en målsetning å tilby alle tannleger i spesialisering lønn under utdanning – uavhengig av privat økonomi, utdanningsvirksomhetens mulighet for lønnede stillinger eller andre strukturelle forhold.

Helsedirektoratet mener det er behov for en finansieringsordning som ivaretar tannleger i spesialisering sin økonomiske situasjon i utdanningsperioden. Lønn under utdanning vil gjøre at tannleger har anledning til å ta spesialistutdanning som et fulltidsstudium, uten behov for lønnet klinisk arbeid som ikke er en del av utdanningsløpet. Dette vil også bidra til å sikre rekruttering av gode kandidater fra større deler av landet og kan på sikt bidra til bedre geografisk tilgang til spesialisttannhelsetjenester.

Dette støttes av rapportene IS-2764 (2), IS-2758 (3), fagmiljøene og er flere ganger tatt opp ved behandling av statsbudsjettet:

Regjeringen vurderer muligheten for en ordning med lønn til tannleger under spesialisering for å styrke rekrutteringen og sikre at alle har en reell mulighet for å benytte videreutdanningstilbudet. Hovedtyngden av søkere til spesialistutdanningene kommer fra områdene rundt lærestedene. De fleste vil som regel ha deltidsarbeid i etablerte arbeidsforhold ved siden av spesialistutdanningen. Slik kan de lettere beholde inntekt gjennom arbeid i egen praksis eller på eksisterende arbeidsplass, i den tiden utdanningen varer. (33)

Lønn under utdanning i kombinasjon med klinisk praksis på kompetansesenter er et viktig virkemiddel for å oppnå bedre geografisk tilgjengelighet til odontologiske spesialisttjenester. (32)

Helsedirektoratet mener at lønn til kandidatene under utdanning kan baseres på et spleiselag, og at lønnsnorm kan ta utgangspunkt i lønn for ph.d.- og dobbelkompetansekandidater (for tiden 480.000 kr). Spleiselaget bør ta utgangspunkt i spesialistutdanningens ulike elementer, synliggjort i tabellen under.

Spleiselag med utgangspunkt i spesialistutdanningens ulike elementer

Spesialistutdanningens ulike elementer

prosent av tid*

Teoriundervisning

20

Klinisk praksis

60

Pedagogisk trening 

10

Spesialistoppgave

10

SUM

100

*gjelder de 3-årige spesialistutdanningene.

Det bør i den sammenheng vurderes i hvilken grad de ulike aktørene i spesialistutdanningen kan dekke lønn for tiden kandidaten gjennomfører de ulike aktivitetene i virksomheten:

  • Tannleger i spesialisering som er instruktørtannlege som et ledd i den pedagogiske treningen, bør lønnes av universitetet innenfor rammen til grunnutdanningen, siden de ellers ville måtte ansatt tannleger i disse stillingene (IS 2758).
  • Tannleger i spesialisering som veileder og kurser tannhelsepersonell ved et kompetansesenter som et ledd i den pedagogiske treningen, bør lønnes av kompetansesentret (f.eks. gjennom tilskuddsordningen Regionale odontologiske kompetansesentre).
  • Tannleger i spesialisering som gjennomfører klinisk praksis i virksomhet utenfor universitetet, bør lønnes av virksomheten (IS 2758).
  • Tannleger i spesialisering i oral kirurgi og oral medisin som gjennomfører klinisk praksis (12 måneder) i utdanningsstillinger i RHF, bør lønnes innenfor foretakets egen ramme.
  • Tannleger i spesialisering som gjennomfører spesialistoppgaven i en virksomhet utenfor universitetet, bør lønnes av virksomheten tilsvarende 10 prosent av tiden.

I hvilken grad rekrutterende virksomhet bør delfinansiere kandidatens utdanningsstilling i form av stipender/lønn. (IS 2758) bør vurderes.
Videre bør tilskuddordningen Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning gradvis utvides til å gjelde alle kandidatene under spesialistutdanning, og da for den resterende tiden som ikke er dekket slik det foreslås i kulepunktene over. Når dobbelkompetanseordningen er avviklet (2025) bør midlene overføres til denne ordningen.  

 

Fotnoter

[8] Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil samarbeide med lærestedene om videre tilpassing og informasjon om tilskuddsordningen fra 2022. Prop. 1 S (2020-2021) Programkategori 10.70 Tannhelse, side 288 (regjeringen.no).

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022