Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.1. Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger er utbredte virkemidler for å oppnå samfunnsmessige mål og effekter gitt i regelverkene, men er ment som midlertidige ordninger for å stimulere til en ønsket utvikling.

Bruk av tilskuddsordninger medfører betydelige administrative kostnader, både for universitetene og for Helsedirektoratet da det omfatter blant annet utlysning, saksbehandling, tildeling, kontroll, oppfølging og vurdering av måloppnåelse.

Den økonomiske rammen for tilskuddene til spesialistutdanning av tannleger utgjøres av Stortingets årlige bevilgninger som kunngjøres i statsbudsjettet Prop. 1 S over kapittel. post 770.70 Tannhelse.  For universitetene kan dette bidra til usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering.

Helsedirektoratet forvalter fire tilskuddsordninger relatert til spesialistutdanning av tannleger og tabellen viser bevilgninger over statsbudsjettet jf. Prop. 1 S (2020-2021) (32).

Bevilgninger over statsbudsjettet

1

Spesialistutdanning av tannleger

51.000.000 kr

2

Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

9.000.000 kr

3

Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning

7.000.000 kr

4

Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

6.500.000 kr

 

Totalt

73.500.000 kr

Helsedirektoratet innvilger tilskuddsmidler i henhold til denne økonomiske rammen, gjeldende regelverk og vurdering av søknader. Mål for tilskuddsordningene og rangeringene i tilskuddsregelverkene gjenspeiler politiske føringer og målsettinger. Både skjønnsmessige og kvantitative kriterier legges til grunn ved tildelingene av tilskudd. Under gjøres det kort rede for den enkelte tilskuddsordningen.

 1. Spesialistutdanning av tannleger
  Tilskuddsordningen skal bidra til tilstrekkelig utdanningskapasitet av tannlegespesialister ved de odontologiske lærestedene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet, i et samarbeid med tannhelsetjenestens kompetansesentre om veiledet klinisk praksis for kandidatene. Tilskuddet skal dekke lærestedenes direkte kostnader. Det er et vilkår for tilskuddet at universitetene i betydelig grad bistår de regionale odontologiske kompetansesentre i forskningssammenheng.
 2. Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger
  Tilskuddordningen skal bidra til å øke antall tannleger med dobbeltkompetanse (ph.d. og spesialistutdanning) ved universitetene, kompetansesentrene og i tannhelsetjenesten. Fra 2018 tas det ikke lenger opp nye kandidater. 37 er tatt opp totalt, og tilskuddet dekker nå lønnstilskudd til 13 gjenværende kandidatene i ordningen. De siste kandidatene skal etter planen være ferdig i 2025.
 3. Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning
  Tilskuddsordningen er et virkemiddel blant flere for å oppnå bedre geografisk tilgjengelighet til odontologiske spesialisttjenester. Ordningens overordnede mål er å bidra til å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, ved sykehus og ved kompetansesentrene. Regelverket gjaldt frem til 2020 bare kandidater i pedodonti og multidisiplinær odontologi (MDO), men er nå etter gitte rangeringskriterier utvidet til å gjelde alle spesialiteter. For 2021 er det gitt tilskudd til 16 tannleger i spesialisering som har skriftlig avtale med offentlig arbeidsgiver.
 4. Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti
  Hovedmål for tilskuddsordningen er god tannhelse blant barn og unge, og reduksjon av ulikhet i tannhelse blant barn og unge. Delmål er god tilgang til spesialister i pedodonti i den offentlige tannhelsetjenesten og ved regionale odontologiske kompetansesentra. Tildeling av tilskudd forutsetter at det opprettes en ny, fast spesialiststilling og at spesialisten i all hovedsak jobber med pasientbehandling samt veiledning og kursing av helsepersonell.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022