Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, interesseorganisasjoner og helsemyndigheter og startet i oktober 2015. Ved utløpet av partnerskapet i 2018 var det 91 deltagende aktører.

Det overordnede målet for Saltpartnerskapet har vært å iverksette arbeid med saltreduksjon i matvarer og servert mat, samt øke kunnskap om salt og helse i befolkningen for å bidra til 15 % reduksjon av saltinntaket til 8,5 g per dag innen 2018. Aktørene har på ulike måter bidratt for å nå den felles målsettingen. Gradvis reduksjon over tid og i fellesskap er nødvendig for å kunne endre smaksterskelen for salt.

For å ha konkrete mål og følge saltinnholdet i ulike matvarer over tid, er det utarbeidet lister med veiledende saltmål for i alt 100 matvarekategorier. Saltinnholdet er fulgt gjennom endringer i deklarerte verdier for salt ved hjelp av produktdatabasen Tradesolution for ca. 7000 varelinjer i perioden 2016 til 2018. Databasen inkluderer alle matvarer på det norske markedet, uavhengig av om produsenter og leverandører er en del av Saltpartnerskapet eller ikke. Metoden for monitorering har vært en viktig leveranse i partnerskapsarbeidet.

Partene i matvarebransjen har i perioden arbeidet for å redusere saltinnholdet i egne varer. De veiledende målene for saltinnhold har vært en sentral rettesnor i arbeidet for gradvis saltreduksjon. Arbeidet med reduksjon av salt er ikke begrenset til partnerskapsperioden.

I serveringsbransjen er det samarbeidet om et pilotprosjekt for årlig innsamling av data for innkjøp av salt og mengde salt i produkter. Det er utviklet en «Saltskole» for å øke bevisstheten om saltets betydning for helsen og hvordan saltinnholdet i servert mat kan reduseres. Aktørene har gjennomført ulike saltreduksjonstiltak.

Helsemyndighetene og de frivillige organisasjonene har gjennomført kampanjer og andre medietiltak for å øke folks bevissthet rundt salt og helse, mens FoU-miljøene har bidratt med kunnskap om teknologiske løsninger for redusert saltinnhold i produkter.

Datagrunnlaget fra Tradesolution for årene 2016–2018 viser at gjennomsnittlig saltinnhold i ca. 40 % av matvarekategoriene ligger på eller under saltmålet. Vektet gjennomsnitt, der det er tatt hensyn til grossistvolum, viser at ca. 60 % av kategoriene er på eller under saltmålet. Dette indikerer at volumproduktene ligger noe foran i saltreduksjonsarbeidet enn produkter med lavere salgsvolum.

Resultater fra et analyseprosjekt for saltinnhold i 200 indikatormatvarer som har foregått parallelt med Saltpartnerskapet, samsvarer med resultater fra Tradesolution for flere av matvarekategoriene.

Forbrukernes kunnskap om salt, helse og saltinnhold i matvarer er høy og lite endret i perioden 2015–2018, men det er fortsatt behov for stor oppmerksomhet på salt i kommunikasjonsarbeidet.

Befolkningens saltinntak i 2018 er ikke kjent, da det ikke foreligger nye forbruks- eller kostholdsundersøkelser siden de forrige undersøkelsene i 2010–2012. Det er således ikke mulig å gi en samlet vurdering av om partnerskapets overordnede målsetning er nådd.

Evalueringen fra aktørene i partnerskapet viser at arbeidet har vært drevet av partenes ønske om i fellesskap å bidra til bedre folkehelse. Et likeverdig samarbeid mellom bransje og myndigheter er motiverende og har gitt resultater på kort tid. Partene ønsker derfor å fortsette samarbeidet gjennom en ny partnerskapsperiode for 2019–2021. Det er arbeidet med å sette nye mål for ytterligere reduksjon av salt i matvarer og serverte retter.

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019