Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Aktivitet i allmennlegetjenesten

Det er et mål å sikre befolkningen god tilgjengelighet til allmennlegetjenester. Endringer i, og stor variasjon i bruken av ulike former for kontakt med tjenesten kan indikere endringer eller ulikhet i tilgjengelighet.  Rapporten beskriver endringer i absolutte tall og vil ikke i seg selv si noe om årsaker til endringer eller om det er overforbruk/underforbruk av tjenester.

Her presenteres aktivitetstall tertialvis for 2019 til og med 2.tertial 2022. Pandemien har påvirket aktiviteten hos fastlege og legevakt i 2020 og 2021. I tillegg til tall for 2020 og 2021 inkluderes tall for 2019. Dette for å kunne sammenligne med aktiviteten hos fastlege og legevakt før pandemien.

Informasjon om datagrunnlaget

Data er utlevert fra Kommunalt pasient og brukerregister (KPR). Registeret henter data om enkeltregninger allmennlegene sender inn til Helfo for refusjon. Det vil alltid være noe etterslep i registering av regninger inn til Helfo, og på grunn av dette knytter det seg noe usikkerhet til komplettheten i dataene som presenteres. 95 prosent av data antas å være innrapportert tre uker etter månedsskiftet. Uttak av data for denne rapporten ble gjennomført 3.oktober, 4,5 uker etter månedsskiftet 31 august. I tillegg til tall for 2.tertial 2022 presenteres oppdaterte tall for 1.terterial 2022.

En konsultasjon innebærer at det er utført helsehjelp som er journalverdig og kontakten vil normalt utløse egenandel fra pasienten (fram til evt. frikort). Takstkode 2ae og 2aek benyttes når konsultasjonen foregår ved bruk av video, telefon eller tekst (skriftlig meldingsutveksling gjennom sikker løsning). Fra mars 2020, som følge av pandemien, ble telefonkonsultasjoner innlemmet i e-konsultasjonstaksten (takst 2ae). Dette for å redusere fysisk kontakt mellom behandler og pasient der dette ikke var påkrevd. Telefonkonsultasjoner inngår fortsatt i e-konsultasjonstaksten. Utviklingen de senere årene med jevn økning i bruken av digital kontakt med fastlegen, fortsetter etter endring av taksten, men i forsterket grad da en del av denne økningen kan skyldes telefonkonsultasjoner. Veksten i bruk av alternative konsultasjonsformer ble kraftig forsterket som følge av pandemien.

3.1. Stabil utvikling i konsultasjoner hos fastlege fra 2021 til 2022

3.2. Færre sykebesøk siste tertial

3.3. Litt nedgang i antall konsultasjoner ved legevakten

3.4. E-konsultasjon hos legevakt

3.5. Samlet oversikt over kontakter med fastlegetjenesten og legevakt

Siste faglige endring: 30. januar 2024