Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Samlet oversikt over kontakter med fastlegetjenesten og legevakt

Konsultasjoner

For å få et helhetsbilde framstilles utvikling i antall konsultasjoner samlet for fastlegetjenesten og legevakt (inklusive e-konsultasjoner). Fra januar til august 2022 (1. og 2. tertial) ble det totalt utført over 11 millioner konsultasjoner. Dette var omtrent på nivå med samme periode i 2021, men 6,1 prosent høyere enn i 2019.  

Tabell 3.2 Antall konsultasjoner samlet hos fastlege og legevakt (1. og 2. tertial fra 2019-2022).
 

(T1+T2) 2019

(T1+T2) 2020

(T1+T2) 2021

(T1+T2) 2022

Antall konsultasjoner

10 433 813

10 631 766

11 088 727

11 073 309

Endring fra 2019

0

197 953

654 914

639 496

Prosent endring fra 2019

0

1,9

6,3

6,1

Kilde: KPR.

Veksten i totalt antall konsultasjoner fra 2019 til 2021/2022 kan tilskrives flere konsultasjoner hos fastlegene. Veksten skyldes i hovedsak økning i antall konsultasjoner i befolkningsmessig store eller mellomstore kommuner (som grupper). Mer bruk av e-konsultasjoner er viktig her. Antall innbyggere øker mer i store enn i små kommuner, men økningen i konsultasjoner overstiger befolkningsveksten i større kommuner i disse årene. Ser man på bruk av konsultasjoner samlet hos fastlege og legevakt (inkludert e-konsultasjoner) per listeinnbygger, ser man at bruken har økt fra 195 konsultasjoner per 100 listeinnbygger i 2019 til 203 konsultasjoner per listeinnbygger i 2022. Bruken av fastlege har gått opp (178 til 188 konsultasjoner per 100 listeinnbygger), mens bruken av legevakt har gått noe ned (fra 17 til 15 konsultasjoner per 100 listeinnbygger).

Figur 3.66 Antall konsultasjoner totalt hos fastlege og legevakt fordelt etter kommunestørrelse. 1. og 2. tertial 2019-2022..png
Figur 3.6 Antall konsultasjoner totalt hos fastlege og legevakt fordelt etter kommunestørrelse. 1. og 2. tertial 2019-2022. Kilde: KPR.

Samlet aktivitet fordelt etter kontakttype hos fastlege og legevakt

Tabell 3.3 og tabell 3.4 viser aktivitet etter kontakttype for henholdsvis fastlege og legevakt totalt for 2019, 2020 og 2021, samt per tertial for 2021 og første og andre tertial 2022.

I tillegg til endringer beskrevet tidligere i kapitlet er det reduksjon i mange typer av kontakt så langt i 2022 (T1+T2) sammenlignet med 2021, både i fastlegetjenesten og i legevakt. Mye av reduksjonen kan antas å være relatert til pandemien og pandemitiltak. Dette kan ses ved en sterk vekst i mange kontakttyper fra 2019 til 2020 og 2021.

Enkle pasientkontakter som skjer skriftlig, via telefon eller elektronisk i fastlegetjenesten ble redusert med 6 prosent fra 2021 til 2022 (T1+T2), men vi ser samtidig at det var en vekst i denne typer kontakter under pandemien (2020 og 2021). De samme typen endringer gjelder for legevakt.

For fastlegetjenesten ser vi at bruk av takst for e-konsultasjoner på kveld øker mye de to første tertialene i 2022 sammenlignet med 2021 (økning over 140 000 +41 pst). Det økte fra å utgjøre 3,3 til 4,7 prosent av konsultasjonene samlet (inkl. samtaleterapi), men endringen må ses i lys av at taksten ble innført permanent først fra 1.juli 2021.

 

Tabell 3.3. Kontakttyper* hos fastlege. Totalt for 2019, 2020 og 2021, samt per tertial for 2021 og T1 og T2 2022.

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

Totalt

Totalt

Totalt

T1

T2

T3

T1

T2

Administrativ kontakt

728 802

908 316

906 041

326 728

261 105

318 208

332 791

269 989

Tverrfaglig samarbeid

120 118

109 872

107 203

40 882

29 854

36 467

35 819

25 302

Kommunikasjon andre instanser (inkl. nødvendig dialog med spes.helsetj.)

1 934 398

2 276 120

2 380 110

868 368

721 549

790 193

783 025

631 902

Sykebesøk

88 872

116 501

97 127

33 012

29 900

34 215

26 431

22 968

Enkel pasientkontakt (skriftlig, per tlf., elektronisk)

11 230 086

12 332 069

12 382 379

4 338 482

3 950 880

4 093 017

4 162 290

3 635 239

Enkel kontakt med pasient

2 344 317

2 353 230

2 813 779

948 604

900 994

964 181

857 178

659 005

E-konsultasjon dag

445 097

3 236 753

3 674 366

1 231 273

1 027 150

1 415 943

1 276 327

794 974

Konsultasjon dag

14 273 830

11 767 824

11 846 553

3 807 124

3 697 252

4 342 177

3 966 227

3 651 645

Dialogmøte NAV

54 008

41 963

49 776

18 439

13 520

17 817

19 128

12 357

E-konsultasjon kveld

0

303 608

656 253

165 476

176 983

313 794

305 919

179 171

Tverrfaglig e-konsultasjon

0

5 207

2 664

1 518

943

203

828

381

Konsultasjon kveld

11 032

37 178

55 866

17 003

19 283

19 580

12 892

8 600

Samtaleterapi

8 923

144 565

146 212

65 287

40 400

40 525

38 547

25 372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum fysiske konsultasjoner

14 293 785

11 949 567

12 048 631

3 889 414

3 756 935

4 402 282

4 017 666

3 685 617

Sum e-konsultasjoner

445 097

3 454 568

4 333 283

1 398 267

1 205 076

1 729 940

1 583 074

974 526

Kilde: KPR.

*Se vedleggstabell V22 for kontakttypedefinisjoner.

 

Tabell 3.4. Kontakttyper* hos legevakt. Totalt for 2019, 2020 og 2021, samt per tertial for 2021 og T1 og T2 2022.

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

Totalt

Totalt

Totalt

T1

T2

T3

T1

T2

Administrativ kontakt

2 560

2 279

2 839

796

945

1 098

1 044

820

Tverrfaglig samarbeid

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikasjon andre instanser

92 894

92 671

86 396

29 043

29 359

27 994

28 739

24 690

Sykebesøk

75 618

87 941

85 015

27 203

29 244

28 568

27 833

25 405

Enkel kontakt med pasient

63 077

1 347 953

4 447 712

1 686 705

1 535 611

1 225 396

1 257 481

35 058

Enkel pasientkontakt

(skriftlig, per tlf., elektronisk)

724 904

1 273 250

1 397 551

473 530

452 916

471 105

417 017

261 431

E-konsultasjon dag

0

34 720

9 656

6 327

1 831

1 498

2 919

1 252

Konsultasjon dag

140 920

214 564

210 127

67 384

68 675

74 068

53 437

47 857

Dialogmøte NAV

25

20

40

13

12

15

7

15

E-konsultasjon kveld

0

34 631

31 775

17 928

8 698

5 149

13 836

8 272

Tverrfaglig e-konsultasjon

0

4 066

3 949

2 353

1 367

229

1 350

658

Konsultasjon kveld

1 184 622

965 844

1 022 038

296 535

367 957

357 546

347 422

337 341

Samtaleterapi

276

1 012

794

418

244

132

259

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sum fysiske konsultasjoner

1 325 818

1 181 420

1 232 959

364 337

436 876

431 746

401 118

385 372

Sum e-konsultasjoner

0

69 351

45 380

26 608

11 896

6 876

18 105

10 182

Kilde: KPR.

*Se vedleggstabell V22 for kontakttypedefinisjoner.

 

 

 

 

 

Siste faglige endring: 27. september 2023