Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Aktivitet i allmennlegetjenesten

Det er et mål å sikre befolkningen god tilgjengelighet til allmennlegetjenester. Endringer i, og stor variasjon i bruken av ulike former for kontakt med tjenesten kan indikere endringer eller ulikhet i tilgjengelighet. Rapporten beskriver endringer i absolutte tall og vil ikke i seg selv si noe om årsaker til endringer eller om det er overforbruk/underforbruk av tjenester. Kontakten med fastlege og legevakt i perioden 2019-2021 må ses i lys av pandemien som har pågått siden starten av 2020.

På grunn av etterslep i registrering er det noe usikkerhet knyttet til komplettheten i dataene som presenteres. 95 prosent av data antas å være innrapportert tre uker etter månedsskiftet. Uttak av data for denne rapporten ble gjennomført 24. januar. I tillegg til tall for 4.kvartal presenteres oppdaterte tall for 1.,2. og 3.kvartal 2021.

Forrige rapport inneholdt ikke tall for bruk av e-konsultasjon ved legevakt da denne taksten var del av covid-takstene og tilhørende merknader som ble generelt avviklet 1. juli 2021. Taksten ble igjen tillatt brukt fra 1.desember 2021. Tall for e-konsultasjoner ved legevakt inngår i denne rapporten.

Takstkode 2ae og 2aek benyttes når konsultasjonen foregår ved bruk av video, telefon eller tekst (skriftlig meldingsutveksling gjennom sikker løsning). En konsultasjon innebærer at det er utført helsehjelp som er journalverdig og kontakten vil normalt utløse egenandel fra pasienten (fram til evt. frikort).

Som følge av pandemien ble telefonkonsultasjoner innlemmet i e-konsultasjonstaksten (takst 2ae) fra mars 2020. Dette for å sørge for at fysisk kontakt mellom behandler og pasient ikke var påkrevd. Telefonkonsultasjoner inngår fortsatt i e-konsultasjonstaksten. Tidligere rapporter[1] har vist en jevn økning i bruken av digital kontakt med fastlegen de senere år, og utviklingen fortsetter etter endring av taksten, men i forsterket grad da en del av denne økningen kan skyldes telefonkonsultasjoner. Veksten i bruk av alternative konsultasjonsformer ble kraftig forsterket på grunn av pandemien.

Fotnoter

[1] Bruk av fastlege og legevakt 2017-2019, SAMDATA kommune. Rapport IS-2944. Helsedirektoratet.

5.1. Økt bruk av e-konsultasjoner hos fastlege

5.2. E-konsultasjon hos legevakt

5.3. Økning av sykebesøk fra 2019

5.4. Færre konsultasjoner hos legevakt to siste år

Sist faglig oppdatert: 02. mars 2022