Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Vedlegg

Last ned vedlegget som PDF

Om dette vedlegget

Helsedirektoratets kvartalsrapport pr 4. kvartal 2021 presenterer hovedfunn og statistikk på områdene Rekruttering og Stabilitet, Spesialisering i allmennmedisin og Aktivitet i allmennlegetjenesten. Variasjonen mellom fylker og kommuner er stor. Dette vedlegget er ment å underbygge og komplettere funn og statistikk gjengitt i selve rapporten, og presenterer statistikk på fylkesnivå og kommunenivå.

Kjennetegn ved kommuner og fylker

Statistikken fordeles etter kommunestørrelse og fylker. Ved sammenligning av små kommuner (lavt innbyggertall) i distriktene med store kommuner (høyt innbyggertall) i befolkningstette strøk, viser statistikken et tydelig mønster. Små kommuner i distriktene kjennetegnes ofte av:

  • Høyere andel på fastlønn
  • Høyere andel med felles lister
  • Lavere andel fastleger som er spesialister i allmennmedisin
  • Høyere andel fastlegelister uten fast lege (ubesatt)
  • Færre listeinnbyggere på listen
  • Kortere avtalevarighet
  • Noe høyere andel eldre i befolkningen enn i større kommuner

Både små og store kommuner opplever rekrutteringsutfordringer og høy arbeidsbelastning ut fra en noe ulik profil i statistikken. Nasjonal statistikk alene ikke gir ikke et dekkende bilde av rekrutteringsutfordringene i ulike typer kommuner og i ulike deler av landet, men må suppleres med annen informasjon og forskning.  

Allmennlegene i små kommuner vil som regel bruke mer tid på allmennmedisinsk arbeid i tillegg til å være fastlege. Indirekte vil dette gjenspeiles i kortere fastlegelister. Geografiske rammebetingelser vil også variere og påvirke organisering og praksis.

Tabell V0: Kjennetegn ved kommuner i fylkene

 

Antall kommuner med fastlege-praksis registrert

Andel kommuner under 2000 innbyggere

Andel kommuner under 5000 innbyggere

Andel kommuner med lavest sentralitet

(5 og 6)

Innlandet

46

17

48

59

Oslo

1

 

 

0

Viken

50

4

30

18

Vestfold/Telemark

23

13

39

39

Agder

25

32

44

44

Rogaland

23

13

39

39

Vestland

43

19

49

72

Møre og Romsdal

26

0

35

62

Trøndelag

38

26

47

68

Nordland

40

48

70

85

Troms og Finnmark

38

34

76

89

Hele landet

353

21

48

58

NB. Kommunene Rollag i Viken, Evenes i Nordland, samt Lavangen, Dyrøy og Ibestad i Troms og Finnmark inngår ikke som egne kommuner i datagrunnlaget. Befolkningen får tjenester gjennom samarbeid med andre kommuner.

Sum registrerte vikardager per 1000 listeinnbygger fordelt etter listestatus og fylke. Justert for stillingsprosent og virkedager. 2019, 2020 og 2021.
Figur V1: Sum registrerte vikardager per 1000 listeinnbygger fordelt etter listestatus og fylke. Justert for stillingsprosent og virkedager. 2019, 2020 og 2021.
Gjennomsnittlig listebelegg etter kommunestørrelse fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021. Skravert stolpe angir kvartalet før handlingsplanen startet.
Figur V2: Gjennomsnittlig listebelegg etter kommunestørrelse fra 1. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021. Skravert stolpe angir kvartalet før handlingsplanen startet. Kilde: FLO 
Antall utbetalte grunntilskudd fordelt etter kvartal og driftsform for årene 2019-2021.
Figur V3: Antall utbetalte grunntilskudd fordelt etter kvartal og driftsform for årene 2019-2021.
Tabell V1: Sentrale måltall for fastlegeordningen. Endring i prosent i handlingsplanperioden, fra 1.kvartal 2020 til 4 kvartal 2021.

 

Prosentendring

Endring antall

 

Antall Leger

Antall Lister

Lister uten fast lege

Innbyggere ubesatte lister

Ledige plasser fast lege

Ledige plasser inkl ubesatte

Listeinnbyggere

Gjennomsnittlig Listetak

Gjennomsnittlig listelengde

Under 2 000

-7,0

-0,6

53

42

-21

-5

-2 284

-8

-11

2 000-4 999

3,1

4,1

20

30

-14

-11

847

-40

-22

5 000-9 999

-0,4

3,9

105

119

-61

-42

3 564

-36

-24

10 000-49 999

1,1

3,3

88

84

-95

-76

17 863

-39

-19

50 000+ innbygg

2,7

3,2

45

72

-69

-68

33 111

-30

-23

Hele landet

1,2

3,3

66

76

-60

-49

53 101

-34

-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

1,1

3,1

38

57

-41

-32

180

-37

-24

Oslo

1,7

1,8

0

184

-6

-8

8 818

-5

-9

Viken

2,1

2,7

17

54

-58

-53

22 011

-26

-7

Vestfold/Telemark

1,6

3,4

140

86

-110

-99

3 787

-50

-24

Agder

0,7

3,7

500

1248

-99

-92

3 490

-44

-21

Rogaland

1,5

3,6

225

377

-113

-88

6 211

-33

-23

Vestland

1,1

5,2

236

362

-85

-68

4 558

-56

-38

Møre og Roms

-0,4

1,8

17

25

-33

-31

1 186

-24

-14

Trøndelag

2,3

3,9

64

47

-109

-75

5 405

-36

-30

Nordland

2,3

3,1

8

-15

-58

-25

-509

-23

-21

Troms og Finnmark

-0,7

3,5

67

102

-50

-30

-2 036

-37

-25

Hele landet

1,2

3,3

66

76

-60

-49

53 101

-34

-21

Tabell V2: Sentrale måltall for fastlegeordningen basert på kvartalstall 1. kvartal 2020 og 4. kvartal 2021 (etter handlingsplanen kom)*
 

Ledige plasser fast lege per 100 listeinnb

Andel listeinnb på ubesatte lister

Andel listeinnb på lister > 1 år ubesatt

Vikardager per 1000 listeinnbygger

 

 

1 kv 2020

4kv 2021

1 kv 2020

4kv 2021

1 kv 2020

4kv 2021

1 kv 2020

4kv 2021

 Under 2 000

28,9

23,5

8,5

12,5

1,6

5,9

24,0

27,5

2 000-4 999

11,5

9,9

4,0

5,2

1,6

1,8

17,0

17,0

5 000-9 999

4,0

1,5

2,9

6,3

0,8

2,7

8,9

12,5

10 000-49 999

2,9

0,1

1,7

3,2

0,7

1,3

8,3

9,2

50 000+ innbygg

2,2

0,7

0,5

0,8

0,1

0,2

7,7

8,4

Hele landet

3,5

1,4

1,5

2,6

0,4

1,0

8,8

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

4,5

2,7

3,6

5,6

1,3

2,6

11,2

10,7

Oslo

4,1

3,8

0,0

0,1

0,0

0,0

9,2

9,1

Viken

4,4

1,8

0,4

0,6

0,1

0,1

7,6

7,6

Vestfold/Telemark

3,5

-0,3

1,2

2,3

0,1

1,0

6,8

10,8

Agder

3,2

0,0

0,2

2,8

0,2

0,2

7,1

8,1

Rogaland

1,6

-0,2

0,5

2,3

0,5

0,5

7,8

7,9

Vestland

3,0

0,4

0,6

2,8

0,3

1,1

8,5

9,8

Møre og Roms

3,4

2,2

4,9

6,1

0,4

3,6

8,1

11,6

Trøndelag

1,9

-0,2

1,9

2,8

0,7

1,0

8,0

7,6

Nordland

4,9

2,0

7,2

6,1

2,4

3,7

13,5

16,1

Troms og Finnmark

3,5

1,8

3,7

7,5

1,1

1,8

15,3

21,9

Hele landet

3,5

1,4

1,5

2,6

0,4

1,0

8,8

9,8

*Vikardager justert for stillingsprosent og virkedager

Tabell V3: Antall unike fastleger registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1. kvartal 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

 Under 2 000

143

143

140

131

132

133

135

133

-2

-10

-7,0

2 000-4 999

360

356

361

353

360

364

368

371

3

11

3,1

5 000-9 999

499

503

499

494

494

498

501

497

-4

-2

-0,4

10 000-49 999

1 830

1 838

1 845

1 845

1 847

1 847

1 855

1 851

-4

21

1,1

50 000+ innbygg

2 080

2 088

2 104

2 116

2 111

2 116

2 129

2 137

8

57

2,7

Hele landet

4 902

4 917

4 934

4 928

4 932

4 939

4 960

4 961

1

59

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

360

359

360

353

358

362

366

364

-2

4

1,1

Oslo

543

546

547

546

545

548

551

552

1

9

1,7

Viken

1 043

1 045

1 047

1 055

1 056

1 059

1 061

1 065

4

22

2,1

Vestfold Telemark

380

381

382

383

385

381

383

386

3

6

1,6

Agder

294

294

294

294

294

295

299

296

-3

2

0,7

Rogaland

408

410

413

417

414

414

412

414

2

6

1,5

Vestland

615

615

619

618

620

616

623

622

-1

7

1,1

Møre og Roms

258

260

261

260

254

258

260

257

-3

-1

-0,4

Trøndelag

441

445

447

443

446

447

451

451

0

10

2,3

Nordland

266

267

270

272

271

270

272

272

0

6

2,3

Troms og Finnm

300

301

304

295

299

303

300

298

-2

-2

-0,7

Hele landet

4 902

4 917

4 934

4 928

4 932

4 939

4 960

4 961

1

59

1,2

Tabell V4: Antall lister registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden. Inklusive lister som på telletidspunkt var uten fast lege.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

 Under 2 000

163

165

162

161

160

161

162

162

0

-1

-0,6

2 000-4 999

386

387

389

390

396

397

399

402

3

16

4,1

5 000-9 999

519

527

528

530

532

535

537

539

2

20

3,9

10 000-49 999

1 884

1 897

1 909

1 917

1 926

1 931

1 935

1 946

11

62

3,3

50 000+ innbygg

2 101

2 108

2 120

2 132

2 132

2 143

2 161

2 169

8

68

3,2

Hele landet

5 053

5 084

5 108

5 130

5 146

5 167

5 194

5 218

24

165

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

381

381

384

385

386

388

391

393

2

12

3,1

Oslo

545

547

547

546

545

548

553

555

2

10

1,8

Viken

1 056

1 056

1 061

1 069

1 072

1 076

1 079

1 084

5

28

2,7

Vestfold Telemark

386

388

389

390

392

394

398

399

1

13

3,4

Agder

298

301

301

301

302

302

307

309

2

11

3,7

Rogaland

414

416

418

423

424

427

427

429

2

15

3,6

Vestland

629

636

642

646

653

653

658

662

4

33

5,2

Møre og Roms

276

279

280

280

278

279

281

281

0

5

1,8

Trøndelag

457

464

468

469

471

473

474

475

1

18

3,9

Nordland

293

297

297

301

299

300

300

302

2

9

3,1

Troms og Finnm

318

319

321

320

324

327

326

329

3

11

3,5

Hele landet

5 053

5 084

5 108

5 130

5 146

5 167

5 194

5 218

24

165

3,3

Tabell V5: Antall lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke.  Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

 Under 2 000

19

21

21

29

27

26

27

29

2

10

53

2 000-4 999

25

31

28

37

36

33

31

30

-1

5

20

5 000-9 999

20

24

29

35

38

37

34

41

7

21

105

10 000-49 999

49

54

58

66

73

78

76

92

16

43

88

50 000+ innbygg

20

18

13

14

17

22

27

29

2

9

45

Hele landet

133

148

149

181

191

196

195

221

26

88

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

21

21

23

31

27

25

25

29

4

8

38

Oslo

2

1

0

0

0

0

1

2

1

0

0

Viken

12

9

11

12

13

13

12

14

2

2

17

Vestfold Telemark

5

6

6

6

6

12

14

12

-2

7

140

Agder

2

5

5

5

6

5

5

12

7

10

500

Rogaland

4

4

3

4

8

11

13

13

0

9

225

Vestland

11

19

22

27

32

34

31

37

6

26

236

Møre og Roms

18

19

18

20

23

19

18

21

3

3

17

Trøndelag

14

16

17

23

23

25

22

23

1

9

64

Nordland

26

30

27

28

28

30

28

28

0

2

8

Troms og Finnm

18

18

17

25

25

22

26

30

4

12

67

Hele landet

133

148

149

181

191

196

195

221

26

88

66

Tabell V6: Andel lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke.  Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

 

Under 2 000

11,7

12,7

13,0

18,0

16,9

16,1

16,7

17,9

1,2

6,2

 

2 000-4 999

6,5

8,0

7,2

9,5

9,1

8,3

7,8

7,5

-0,3

1,0

 

5 000-9 999

3,9

4,6

5,5

6,6

7,1

6,9

6,3

7,6

1,3

3,8

 

10 000-49 999

2,6

2,8

3,0

3,4

3,8

4,0

3,9

4,7

0,8

2,1

 

50 000+ innbygg

1,0

0,9

0,6

0,7

0,8

1,0

1,2

1,3

0,1

0,4

 

Hele landet

2,6

2,9

2,9

3,5

3,7

3,8

3,8

4,2

0,5

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

5,5

5,5

6,0

8,1

7,0

6,4

6,4

7,4

1,0

1,9

 

Oslo

0,4

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,4

0,2

0,0

 

Viken

1,1

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

1,1

1,3

0,2

0,2

 

Vestfold Telemark

1,3

1,5

1,5

1,5

1,5

3,0

3,5

3,0

-0,5

1,7

 

Agder

0,7

1,7

1,7

1,7

2,0

1,7

1,6

3,9

2,3

3,2

 

Rogaland

1,0

1,0

0,7

0,9

1,9

2,6

3,0

3,0

0,0

2,1

 

Vestland

1,7

3,0

3,4

4,2

4,9

5,2

4,7

5,6

0,9

3,8

 

Møre og Roms

6,5

6,8

6,4

7,1

8,3

6,8

6,4

7,5

1,1

1,0

 

Trøndelag

3,1

3,4

3,6

4,9

4,9

5,3

4,6

4,8

0,2

1,8

 

Nordland

8,9

10,1

9,1

9,3

9,4

10,0

9,3

9,3

-0,1

0,4

 

Troms og Finnm

5,7

5,6

5,3

7,8

7,7

6,7

8,0

9,1

1,1

3,5

 

Hele landet

2,6

2,9

2,9

3,5

3,7

3,8

3,8

4,2

0,5

1,6

 

Tabell V7: Andel innbyggere på lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke.  Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

 Under 2 000

8,5

8,7

9,4

13,2

13,0

11,6

11,5

12,5

1

3,9

46

2 000-4 999

4,0

5,1

4,7

6,7

6,3

5,6

5,0

5,2

0

1,2

29

5 000-9 999

2,9

3,6

4,8

5,7

6,2

5,6

5,1

6,3

1

3,4

117

10 000-49 999

1,7

1,8

1,8

2,2

2,4

2,6

2,7

3,2

1

1,4

83

50 000+ innbygg

0,5

0,4

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

0,8

0

0,3

70

Hele landet

1,5

1,6

1,6

2,0

2,1

2,1

2,2

2,6

0

1,1

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

3,6

3,5

3,9

5,4

5,0

4,7

4,7

5,6

1

2,0

57

Oslo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0

0,1

180

Viken

0,4

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0

0,2

51

Vestfold Telemark

1,2

1,3

1,1

1,2

1,2

2,1

2,7

2,3

0

1,1

85

Agder

0,2

0,8

0,8

0,8

1,0

0,9

0,7

2,8

2

2,6

1233

Rogaland

0,5

0,5

0,3

0,6

1,2

1,6

2,3

2,3

0

1,8

371

Vestland

0,6

1,3

1,4

1,8

2,0

2,3

2,0

2,8

1

2,2

359

Møre og Roms

4,9

5,2

5,0

5,4

6,8

5,3

4,9

6,1

1

1,2

24

Trøndelag

1,9

2,1

2,4

3,4

3,3

3,2

3,0

2,8

0

0,9

46

Nordland

7,2

8,2

7,4

7,3

6,5

6,6

6,0

6,1

0

-1,1

-15

Troms og Finnm

3,7

3,4

3,7

5,6

5,9

5,6

6,6

7,5

1

3,8

104

Hele landet

1,5

1,6

1,6

2,0

2,1

2,1

2,2

2,6

0

1,1

75

             
Tabell V8: Antall innbyggere på lister uten fast lege registrert pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke.  Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

 Under 2 000

7 325

 

7 907

11 107

10 873

9 612

9 582

10 398

816

3 073

42

2 000-4 999

11 534

 

13 391

19 198

18 036

16 059

14 279

14 967

688

3 433

30

5 000-9 999

13 342

 

22 212

26 528

28 674

26 044

23 964

29 222

5 258

15 880

119

10 000-49 999

33 799

 

35 520

43 091

46 580

50 977

52 180

62 342

10 162

28 543

84

50 000+ innbygg

12 513

 

8 144

7 671

9 689

13 263

18 601

21 524

2 923

9 011

72

Hele landet

78 513

 

87 174

107 595

113 852

115 955

118 606

138 453

19 847

59 940

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

13 189

 

14 244

19 877

18 325

17 130

17 344

20 680

3 336

7 491

57

Oslo

279

 

0

0

0

0

19

791

772

512

184

Viken

4 660

 

3 803

4 795

5 480

6 116

6 225

7 185

960

2 525

54

Vestfold Telemark

5 195

 

4 778

4 863

5 134

8 968

11 198

9 676

-1 522

4 481

86

Agder

644

 

2 447

2 570

3 237

2 725

2 216

8 684

6 468

8 040

1248

Rogaland

2 333

 

1 668

2 782

5 654

7 603

11 287

11 134

-153

8 801

377

Vestland

3 852

 

9 135

11 172

12 570

14 894

12 802

17 805

5 003

13 953

362

Møre og Roms

12 855

 

13 170

14 155

17 992

13 997

12 917

16 039

3 122

3 184

25

Trøndelag

9 269

 

11 367

16 405

15 691

15 165

14 355

13 671

-684

4 402

47

Nordland

17 245

 

17 615

17 329

15 436

15 846

14 304

14 630

326

-2 615

-15

Troms og Finnm

8 992

 

8 947

13 647

14 333

13 511

15 939

18 158

2 219

9 166

102

Hele landet

78 513

 

87 174

107 595

113 852

115 955

118 606

138 453

19 847

59 940

76

Tabell V9: Gjennomsnittlig listelengde pr. kvartal etter kommunestørrelse og fylke.  Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden. Alle lister inkludert.

 

2020

2021

 Endring dager

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

 

 Under 2 000

526

519

518

521

521

517

514

515

1

-11

-2,1

 

2 000-4 999

738

736

734

732

722

720

716

711

-5

-27

-3,7

 

5 000-9 999

891

881

879

876

873

869

867

864

-3

-26

-3,0

 

10 000-49 999

1 037

1 031

1 026

1 023

1 020

1 018

1 017

1 013

-5

-24

-2,3

 

50 000+ innbygg

1 232

1 229

1 224

1 221

1 223

1 217

1 210

1 209

-1

-23

-1,9

 

Hele landet

1 064

1 059

1 055

1 052

1 050

1 047

1 043

1 040

-3

-23

-2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

964

963

955

953

951

946

940

935

-5

-29

-3,0

 

Oslo

1 352

1 345

1 348

1 354

1 358

1 351

1 343

1 344

0

-8

-0,6

 

Viken

1 142

1 144

1 141

1 136

1 135

1 134

1 135

1 133

-2

-9

-0,8

 

Vestfold Telemark

1 079

1 074

1 073

1 072

1 068

1 064

1 055

1 053

-2

-26

-2,4

 

Agder

1 032

1 023

1 024

1 026

1 024

1 025

1 011

1 007

-4

-25

-2,5

 

Rogaland

1 166

1 162

1 159

1 147

1 147

1 140

1 143

1 140

-3

-26

-2,3

 

Vestland

1 009

1 003

993

988

979

978

971

966

-5

-43

-4,3

 

Møre og Roms

954

944

941

942

950

945

940

941

1

-13

-1,3

 

Trøndelag

1 044

1 033

1 025

1 025

1 022

1 016

1 015

1 016

1

-28

-2,7

 

Nordland

815

804

803

792

798

795

794

789

-5

-26

-3,2

 

Troms og Finnm

769

765

758

760

751

743

744

737

-7

-32

-4,1

 

Hele landet

1 064

1 059

1 055

1 052

1 050

1 047

1 043

1 040

-3

-23

-2,2

 

              
Tabell V10: Utvikling i antall lister fordelt på listelengde og andel lange/korte
Kilde: FLO
 

2019

2020

2021

Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Fra Kv1 2020

 0-500

285

303

322

321

346

351

353

348

350

357

353

352

1,7

501-1000

1801

1794

1828

1855

1895

1927

1962

1990

2017

2046

2102

2142

13,0

1001-1200

1159

1178

1170

1169

1172

1177

1186

1219

1213

1217

1205

1205

2,8

1201-1500

1230

1228

1222

1220

1198

1192

1185

1152

1153

1141

1137

1120

-6,5

1501+

460

455

448

445

442

437

422

421

413

406

397

399

-9,7

Sum Lister

4935

4958

4990

5010

5053

5084

5108

5130

5146

5167

5194

5218

3,3

Andel 500-1000

36

36

37

37

38

38

38

39

39

40

40

41

4

Andel 1000-1200

23

24

23

23

23

23

23

24

24

24

23

23

0

Andel av 1200

34

34

33

33

32

32

31

31

30

30

30

29

-3

Tabell V11: Antall ledige plasser på lister med fast lege (sum listetak-sum listelengde) pr. kvartal etter kommune­størrelse og fylke.  Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

Endring

Pst endring

 

Kv1

Kv3

Kv4

Kv1

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

fra KV1 2020

Under 2 000

24 730

24 682

21 769

21 049

21 885

19 632

-2 253

-5 098

-21

2 000-4 999

32 726

31 780

30 598

29 627

26 345

28 198

1 853

-4 528

-14

5 000-9 999

18 309

17 261

15 320

12 631

10 910

7 106

-3 804

-11 203

-61

10 000-49 999

55 942

48 185

42 601

37 193

18 786

2 840

-15 946

-53 102

-95

50 000+ innbygg

57 920

64 844

61 462

50 178

43 848

17 782

-26 066

-40 138

-69

Hele landet

189 627

186 752

171 750

150 678

121 774

75 558

-46 216

-114 069

-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

16 711

15 259

13 046

12 289

12 214

9 933

-2 281

-6 778

-41

Oslo

30 365

36 322

34 369

32 222

33 758

28 648

-5 110

-1 717

-6

Viken

52 495

47 516

49 143

44 863

35 508

22 261

-13 247

-30 234

-58

Vestfold/Telemark

14 685

11 142

9 308

8 252

3 070

-1 419

-4 489

-16 104

-110

Agder

9 956

7 566

5 045

3 846

2 407

66

-2 341

-9 890

-99

Rogaland

7 909

8 649

9 345

7 860

3 087

-1 017

-4 104

-8 926

-113

Vestland

19 238

16 463

14 105

10 417

5 718

2 796

-2 922

-16 442

-85

Møre og Roms

8 892

11 641

9 668

8 544

7 448

5 930

-1 518

-2 962

-33

Trøndelag

9 069

12 438

10 750

8 902

5 980

-799

-6 779

-9 868

-109

Nordland

11 664

11 341

10 350

7 886

8 105

4 857

-3 248

-6 807

-58

Troms og Finnmark

8 643

8 415

6 621

5 597

4 479

4 302

-177

-4 341

-50

Hele landet

189 627

186 752

171 750

150 678

121 774

75 558

-46 216

-114 069

-60

Tabell V12: Antall ledige plasser på alle lister (med og uten fast lege på telletidspunkt). Per kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021*, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

Endring

Pst endring

 

Kv1

Kv3

Kv4

Kv1

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

fra KV1 2020

Under 2 000

30 035

30 325

30 032

28 946

30 393

28 499

-1 894

-1 536

-5

2 000-4 999

38 869

37 021

37 397

36 938

33 280

34 425

1 145

-4 444

-11

5 000-9 999

22 987

23 049

22 332

19 677

17 111

13 409

-3 702

-9 578

-42

10 000-49 999

66 643

61 015

56 937

52 800

30 746

15 693

-15 053

-50 950

-76

50 000+ innbygg

63 065

67 950

65 541

54 139

47 947

20 408

-27 539

-42 657

-68

Hele landet

221 599

219 360

212 239

192 500

159 477

112 434

-47 043

-109 165

-49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

22 222

20 940

20 721

19 301

17 697

15 080

-2 617

-7 142

-32

Oslo

31 686

36 322

34 369

32 222

34 339

29 257

-5 082

-2 429

-8

Viken

59 115

53 013

54 798

50 233

39 733

27 626

-12 107

-31 489

-53

Vestfold/Telemark

14 980

11 814

10 425

9 698

4 867

115

-4 752

-14 865

-99

Agder

10 912

9 219

6 725

5 509

4 241

877

-3 364

-10 035

-92

Rogaland

8 826

9 481

10 163

9 866

4 658

1 057

-3 601

-7 769

-88

Vestland

21 314

19 868

19 893

16 077

10 696

6 751

-3 945

-14 563

-68

Møre og Roms

13 762

15 986

14 338

13 062

11 141

9 511

-1 630

-4 251

-31

Trøndelag

12 570

16 391

15 815

13 581

10 170

3 125

-7 045

-9 445

-75

Nordland

15 594

15 781

15 276

14 565

15 186

11 647

-3 539

-3 947

-25

Troms og Finnmark

10 618

10 545

9 716

8 386

6 749

7 388

639

-3 230

-30

Hele landet

221 599

219 360

212 239

192 500

159 477

112 434

-47 043

-109 165

-49

*Sum listetak minus sum listeinnbyggere på telletidspunkt

Tabell V13: Ledige plasser på liste med fast lege per 100 listeinnbygger. For utvalgte kvartaler etter kommunestørrelse og fylke.

 

2020

2021

Endring

 

Kv1

Kv3

Kv4

Kv1

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

Under 2 000

28,9

29,4

26,0

25,3

26,3

23,5

-2,7

-5,3

2 000-4 999

11,5

11,1

10,7

10,4

9,2

9,9

0,6

-1,6

5 000-9 999

4,0

3,7

3,3

2,7

2,3

1,5

-0,8

-2,4

10 000-49 999

2,9

2,5

2,2

1,9

1,0

0,1

-0,8

-2,7

50 000+ innbygg

2,2

2,5

2,4

1,9

1,7

0,7

-1,0

-1,6

Hele landet

3,5

3,5

3,2

2,8

2,2

1,4

-0,9

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

4,5

4,2

3,6

3,3

3,3

2,7

-0,6

-1,8

Oslo

4,1

4,9

4,6

4,4

4,5

3,8

-0,7

-0,3

Viken

4,4

3,9

4,0

3,7

2,9

1,8

-1,1

-2,5

Vestfold/Telemark

3,5

2,7

2,2

2,0

0,7

-0,3

-1,1

-3,9

Agder

3,2

2,5

1,6

1,2

0,8

0,0

-0,8

-3,2

Rogaland

1,6

1,8

1,9

1,6

0,6

-0,2

-0,8

-1,8

Vestland

3,0

2,6

2,2

1,6

0,9

0,4

-0,5

-2,6

Møre og Roms

3,4

4,4

3,7

3,2

2,8

2,2

-0,6

-1,1

Trøndelag

1,9

2,6

2,2

1,8

1,2

-0,2

-1,4

-2,1

Nordland

4,9

4,8

4,3

3,3

3,4

2,0

-1,4

-2,8

Troms og Finnmark

3,5

3,5

2,7

2,3

1,8

1,8

-0,1

-1,8

Hele landet

3,5

3,5

3,2

2,8

2,2

1,4

-0,9

-2,1

Tabell V14: Andel fastleger som har hatt vikar siste kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra 1. kvartal 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring prosentpoeng

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

 Under 2 000

36

34

40

36

37

39

46

30

-15,9

-6,0

2 000-4 999

29

28

31

24

28

24

30

22

-8,9

-7,9

5 000-9 999

22

21

27

24

20

20

24

20

-3,8

-1,8

10 000-49 999

25

22

24

22

23

21

25

21

-3,6

-4,2

50 000+ innbygg

34

31

31

27

29

28

31

29

-2,0

-5,5

Hele landet

29

26

28

25

26

25

28

25

-3,7

-4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

30

23

25

25

24

22

25

18

-7,0

-12,4

Oslo

45

44

43

37

39

38

40

36

-4,2

-8,6

Viken

28

24

25

24

24

23

26

25

-0,5

-2,8

Vestfold Telemark

21

21

21

20

23

24

26

21

-4,6

0,5

Agder

27

25

24

24

29

21

25

23

-2,3

-4,1

Rogaland

35

33

34

27

28

25

29

27

-1,6

-7,7

Vestland

24

20

22

19

23

23

23

19

-3,8

-4,9

Møre og Roms

17

16

25

18

15

13

17

16

-1,0

-1,3

Trøndelag

28

22

25

19

21

20

28

22

-6,2

-6,3

Nordland

25

23

31

26

29

27

35

25

-9,4

0,5

Troms og Finnm

39

35

39

34

34

31

40

34

-5,9

-4,2

Hele landet

29

26

28

25

26

25

28

25

-3,7

-4,8

Tabell V15: Andel lister uten fast lege har hatt vikar siste kvartal etter kommunestørrelse og fylke. Fra kvartal 1 2020 til og med 4.kvartal 2021, samt endring siste kvartal og i hele perioden.

 

2020

2021

 Endring

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

siste kvartal

fra Kv1 2020

Pst. endr. fra Kv1 2020

 Under 2 000

89

76

90

83

89

88

89

83

0

-1

-0,7

2 000-4 999

88

74

82

81

86

88

84

83

-4

-4

-4,7

5 000-9 999

90

83

86

91

87

95

82

73

-12

-8

-8,5

10 000-49 999

90

85

88

83

89

79

82

80

2

-8

-9,2

50 000+ innbygg

85

83

92

79

88

86

93

90

6

8

8,9

Hele landet

89

81

87

84

88

86

85

81

-1

-4

-4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

81

76

91

87

89

96

84

90

-12

3

3,8

Oslo

100

100

 

 

 

 

100

100

 

0

0,0

Viken

100

89

91

100

100

85

75

79

-10

-25

-25,0

Vestfold Telemark

80

83

83

67

100

92

100

83

8

20

25,0

Agder

100

80

80

60

67

60

60

67

0

-40

-40,0

Rogaland

50

75

100

100

100

82

77

77

-5

27

53,8

Vestland

82

68

73

70

75

74

68

65

-6

-14

-17,2

Møre og Roms

78

74

78

85

87

95

94

90

0

17

21,4

Trøndelag

93

81

94

91

96

84

82

70

-2

-11

-11,9

Nordland

100

93

100

82

86

90

93

89

3

-7

-7,1

Troms og Finnm

94

83

82

88

92

86

96

93

10

2

1,8

Hele landet

89

81

87

84

88

86

85

81

-1

-4

-4,6

Tabell V16: Antall beregnede vikardager justert for stillingsprosent og virkedager i året. 2019, 2020 og 2021. Basert på rapporterte vikaravtaler.

 

Antall vikardager justert

Prosent endring

 

2019

2020

2021

2019-20

2020-21

2019-2021

Under 2 000

7 019

8 927

10 034

27,2

12,4

43,0

2 000-4 999

16 274

19 078

18 841

17,2

-1,2

15,8

5 000-9 999

17 218

17 373

20 287

0,9

16,8

17,8

10 000-49 999

62 530

65 261

69 812

4,4

7,0

11,6

50 000+ innbygg

71 588

76 603

79 072

7,0

3,2

10,5

Hele landet

174 630

  187 242

198 045

7,2

5,8

13,4

 

 

 

 

 

 

 

Innlandet

13 988

16 847

16 183

20,4

-3,9

15,7

Oslo

25 677

25 616

24 768

-0,2

-3,3

-3,5

Viken

33 938

34 282

35 058

1,0

2,3

3,3

Vestfold/Telemark

8 894

13 084

16 647

47,1

27,2

87,2

Agder

8 273

9 090

9 500

9,9

4,5

14,8

Rogaland

13 539

14 783

13 341

9,2

-9,8

-1,5

Vestland

19 275

20 652

24 641

7,1

19,3

27,8

Møre og Roms

7 793

8 765

10 898

12,5

24,3

39,8

Trøndelag

14 862

15 421

14 434

3,8

-6,4

-2,9

Nordland

13 576

13 705

14 871

0,9

8,5

9,5

Troms og Finnmark

14 815

14 997

17 703

1,2

18,0

19,5

Hele landet

174 630

187 242

198 045

7,2

5,8

13,4

* Det kan være forskjeller mellom og innad i fylker i muligheter for bruk av kollegial fraværsdekning

Tabell V17: Kommuner registrert med lister uten fast lege og som har liste(r) uten fast lege minst 1 år per desember 2021

Kommune­­størrelse

Kommune

Antall Lister

Lister uten fast lege

Inn­byggere Liste uten fast lege

Lister over 1år uten fast lege

Inn­byggere på Liste over 1 år ubesatt*

Innlandet

Under 2 000 innb.

Folldal

3

2

531

2

531

2 000-4 999 innb.

Stor-Elvdal

3

2

1367

2

1367

2 000-4 999 innb.

Vågå

4

1

873

0

0

2 000-4 999 innb.

Sør-Aurdal

3

1

200

1

200

5 000-9 999 innb.

Nord-Fron

7

2

1212

0

0

5 000-9 999 innb.

Søndre Land

6

1

400

0

0

5 000-9 999 innb.

Nord-Aurdal

9

1

769

0

0

10 000-19 999 innb.

Vestre Toten

14

6

4112

6

4112

10 000-19 999 innb.

Gran

13

1

348

1

348

20 000-49 999 innb.

Lillehammer

31

4

3572

1

763

20 000-49 999 innb.

Gjøvik

31

5

4963

1

1032

20 000-49 999 innb.

Ringsaker

29

2

1675

1

651

20 000-49 999 innb.

Stange

18

1

658

1

658

Oslo

50 000 innb.+

Oslo

555

2

791

0

0

Viken

2 000-4 999 innb.

Ål

7

1

461

1

461

2 000-4 999 innb.

Hol

7

1

626

0

0

2 000-4 999 innb.

Nore og Uvdal

3

1

827

0

0

5 000-9 999 innb.

Lunner

8

1

952

0

0

10 000-19 999 innb.

Nannestad

11

1

240

1

240

10 000-19 999 innb.

Modum

14

1

372

1

372

10 000-19 999 innb.

Øvre Eiker

15

1

858

0

0

20 000-49 999 innb.

Indre Østfold

35

1

1195

0

0

20 000-49 999 innb.

Lørenskog

32

1

157

1

157

20 000-49 999 innb.

Nes

17

1

189

1

189

50 000-99 999 innb.

Fredrikstad

74

1

1114

0

0

50 000-99 999 innb.

Nordre Follo

56

0

0

0

0

50 000-99 999 innb.

Asker

77

1

4

0

0

50 000-99 999 innb.

Lillestrøm

72

2

190

2

190

Vestfold og Telemark

Under 2 000 innb.

Fyresdal

2

1

484

0

0

2 000-4 999 innb.

Kviteseid

2

1

799

1

799

2 000-4 999 innb.

Vinje

6

1

501

0

0

5 000-9 999 innb.

Tinn

9

3

2661

1

913

10 000-19 999 innb.

Kragerø

10

3

2709

1

1043

10 000-19 999 innb.

Midt-Telemark

12

1

730

1

730

20 000-49 999 innb.

Larvik

42

1

979

0

0

50 000-99 999 innb.

Skien

47

1

813

1

813

Agder

 

 

 

 

 

 

Under 2 000 innb.

Bykle

3

1

436

0

0

Under 2 000 innb.

Sirdal

4

1

427

0

0

5 000-9 999 innb.

Farsund

10

1

190

0

0

5 000-9 999 innb.

Flekkefjord

10

2

1591

0

0

10 000-19 999 innb.

Lyngdal

12

1

983

0

0

20 000-49 999 innb.

Grimstad

21

3

2758

0

0

20 000-49 999 innb.

Arendal

43

1

588

1

588

20 000-49 999 innb.

Lindesnes

24

1

589

0

0

100 000 innb.+

Kristiansand

103

1

1122

0

0

Rogaland

 

 

 

 

 

 

2 000-4 999 innb.

Suldal

6

2

1154

0

0

5 000-9 999 innb.

Vindafjord

11

1

692

0

0

10 000-19 999 innb.

Eigersund

14

4

3434

3

2512

10 000-19 999 innb.

Strand

15

1

503

0

0

20 000-49 999 innb.

Haugesund

34

3

2618

0

0

2 000-4 999 innb.

Suldal

6

2

1154

0

0

Vestland

 

 

 

 

 

 

Under 2 000 innb.

Modalen

1

1

489

0

0

Under 2 000 innb.

Solund

2

1

87

1

87

Under 2 000 innb.

Hyllestad

3

2

973

1

514

Under 2 000 innb.

Aurland

3

1

510

1

510

2 000-4 999 innb.

Vaksdal

4

1

20

1

20

2 000-4 999 innb.

Austrheim

4

1

60

1

60

2 000-4 999 innb.

Gulen

3

1

479

1

479

2 000-4 999 innb.

Askvoll

4

1

754

0

0

2 000-4 999 innb.

Bremanger

5

1

26

1

26

5 000-9 999 innb.

Austevoll

6

1

846

0

0

5 000-9 999 innb.

Årdal

6

2

1821

0

0

5 000-9 999 innb.

Stryn

10

2

1702

2

1702

10 000-19 999 innb.

Kinn

24

2

537

1

13

10 000-19 999 innb.

Bømlo

14

2

1236

1

676

10 000-19 999 innb.

Stord

23

1

5

1

5

10 000-19 999 innb.

Kvinnherad

17

1

63

1

63

10 000-19 999 innb.

Sogndal

17

2

736

0

0

20 000-49 999 innb.

Bjørnafjorden

24

3

2703

3

2703

20 000-49 999 innb.

Øygarden

40

4

55

2

23

20 000-49 999 innb.

Askøy

29

5

3128

0

0

100 000 innb.+

Bergen

249

2

1575

0

0

Under 2 000 innb.

Modalen

1

1

489

0

0

Under 2 000 innb.

Solund

2

1

87

1

87

Møre og Romsdal

2 000-4 999 innb.

Sande

3

1

571

1

571

5 000-9 999 innb.

Herøy

10

3

2669

3

2669

5 000-9 999 innb.

Hareid

6

2

1320

1

764

5 000-9 999 innb.

Sykkylven

8

1

890

1

890

5 000-9 999 innb.

Vestnes

7

1

856

0

0

5 000-9 999 innb.

Averøy

5

1

701

1

701

5 000-9 999 innb.

Sunndal

6

1

800

1

800

5 000-9 999 innb.

Surnadal

6

1

405

1

405

10 000-19 999 innb.

Ørsta

14

1

650

0

0

20 000-49 999 innb.

Kristiansund

30

1

372

1

372

20 000-49 999 innb.

Molde

35

2

964

0

0

50 000-99 999 innb.

Ålesund

64

6

5841

3

2394

Trøndelag

Under 2 000 innb.

Holtålen

3

1

299

0

0

Under 2 000 innb.

Tydal

2

1

261

0

0

Under 2 000 innb.

Lierne

2

1

740

0

0

Under 2 000 innb.

Røyrvik

1

1

393

0

0

2 000-4 999 innb.

Meråker

3

1

609

1

609

5 000-9 999 innb.

Røros

8

2

1114

0

0

5 000-9 999 innb.

Inderøy

8

1

372

0

0

5 000-9 999 innb.

Indre Fosen

11

3

2070

0

0

5 000-9 999 innb.

Hitra

6

1

261

1

261

5 000-9 999 innb.

Nærøysund

13

1

1189

1

1189

10 000-19 999 innb.

Melhus

13

3

2495

2

1566

20 000-49 999 innb.

Steinkjer

25

1

1002

0

0

100 000 innb.+

Trondheim

195

6

2866

3

1201

Nordland

 

 

 

 

 

 

Under 2 000 innb.

Bindal

4

1

453

0

0

Under 2 000 innb.

Vega

3

2

887

2

887

Under 2 000 innb.

Hattfjelldal

3

2

651

1

639

Under 2 000 innb.

Dønna

3

1

16

1

16

Under 2 000 innb.

Lurøy

3

1

147

0

0

Under 2 000 innb.

Rødøy

3

3

905

3

905

Under 2 000 innb.

Flakstad

3

2

769

0

0

Under 2 000 innb.

Moskenes

2

1

377

1

377

2 000-4 999 innb.

Hemnes

6

2

1165

0

0

2 000-4 999 innb.

Andøy

7

1

43

1

43

2 000-4 999 innb.

Hamarøy

5

2

906

0

0

5 000-9 999 innb.

Meløy

9

5

3540

3

2058

20 000-49 999 innb.

Rana

28

5

4771

4

3794

Troms og Finnmark

Under 2 000 innb.

Hasvik

3

1

147

0

0

Under 2 000 innb.

Gamvik

2

1

416

1

416

2 000-4 999 innb.

Tjeldsund

8

2

1392

1

577

2 000-4 999 innb.

Salangen

10

1

88

0

0

2 000-4 999 innb.

Sørreisa

7

1

464

0

0

2 000-4 999 innb.

Nordreisa

6

1

521

0

0

2 000-4 999 innb.

Porsanger

6

1

534

0

0

2 000-4 999 innb.

Karasjok

4

1

527

0

0

5 000-9 999 innb.

Vadsø

9

1

199

1

199

10 000-19 999 innb.

Hammerfest

17

1

301

1

301

10 000-19 999 innb.

Senja

21

2

1229

0

0

10 000-19 999 innb.

Sør-Varanger

12

3

1921

1

388

20 000-49 999 innb.

Harstad

35

4

2199

1

600

20 000-49 999 innb.

Alta

26

5

3745

2

1392

50 000-99 999 innb.

Tromsø

80

5

4475

1

605

 

124 kommuner

2 955

221

138 453

96

53 139

*Antall innbyggere som til enhver tid står på den enkelte liste registrert uten fast lege vil kunne variere mellom måletidspunkt og avhenge av tilgangen til plasser på liste med fast liste i kommunen.

Tabell V18: Kontakttyper hos fastlege. Totalt for 2019, 2020 og 2021, samt tall per kvartal 2021. Kilde: KPR.

 

2019

2020

2021

 

Totalt

Totalt

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Totalt

Administrativt kontakt

728 802

908 316

254 133

221 188

191 702

238 283

905 306

Tverrfaglig samarbeid

120 118

109 872

31 030

29 944

20 455

25 619

107 048

Kommunikasjon andre instanser

1 838 528

2 005 305

579 444

541 208

466 181

504 459

2 091 292

Sykebesøk

88 872

116 501

25 122

24 193

22 116

25 496

96 927

Enkel kontakt brev/ telefon

9 660 203

9 944 867

2 485 993

2 479 426

2 176 317

2 298 034

9 439 770

Enkel kontakt elektronisk

1 569 883

2 387 202

785 456

772 717

616 812

753 521

2 928 506

Enkel kontakt med pasient

2 344 317

2 353 230

715 311

716 962

686 262

688 934

2 807 469

E-konsultasjon dag

445 097

3 236 753

935 604

875 927

795 695

1 063 258

3 670 484

Konsultasjon dag

14 273 830

11 767 824

2 849 817

3 004 961

2 789 891

3 187 355

11 832 024

Dialog spesialist helsetjenesten

95 870

270 815

78 246

73 898

62 489

71 781

286 414

Dialogmøte NAV

54 008

41 963

13 724

14 272

9 338

12 400

49 734

E-konsultasjon kveld

0

303 608

116 285

148 732

147 081

243 831

655 929

Tverrfaglig e-konsultasjon

0

5 207

1 082

1 379

0

202

2 663

Konsultasjon kveld

11 032

37 178

11 624

17 433

12 459

14 321

55 837

Samtaleterapi

8 923

144 565

50 993

38 636

26 525

29 805

145 959

Tabell V19: Kontakttyper hos legevakt. Totalt for 2019, 2020 og 2021, samt tall per kvartal 2021. Kilde: KPR.

 

2019

2020

2021

 

Totalt

Totalt

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Totalt

Administrativt kontakt

2 560

2 579

620

658

733

831

2 842

Tverrfaglig samarbeid

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikasjon andre instanser

98 894

92 671

21 449

21 518

22 562

20 605

86 134

Sykebesøk

75 618

87 941

20 109

21 666

21 754

21 161

84 690

Enkel kontakt brev/ telefon

723 606

1 255 345

338 045

312 304

330 530

316 602

1 297 481

Enkel kontakt elektronisk

1 298

17 905

25 560

22 634

20 512

24 766

93 472

Enkel kontakt med pasient

63 077

1 347 953

1 265 842

1 212 709

1 120 173

795 836

4 394 560

E-konsultasjon dag

0

34 720

4 831

3 327

5

1 660

9 823

Konsultasjon dag

140 920

214564

51 974

47 432

58 909

51 387

209 702

Dialog spesialist helsetjenesten

0

0

0

0

0

0

0

Dialogmøte NAV

25

20

7

13

12

8

40

E-konsultasjon kveld

0

34 631

12 713

13 913

21

6 009

32 656

Tverrfaglig e-konsultasjon

0

4 066

1 668

2 052

0

214

3 934

Konsultasjon kveld

1 184 622

965 844

214 950

261 293

279 352

264 579

1 020 174

Samtaleterapi

276

1 012

297

327

53

111

788

Tabell V20: Antall e-konsultasjoner hos fastlege per kvartal etter praksisfylke. 1.kvartal 2020 til 4.kvartal 2021 og prosent endring. Kilde: KPR.

 

2020

2021

Prosent endring Fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

 

Innlandet

30 710

58 148

45 230

65 410

48 929

52 561

47 268

65 623

+ 114

Oslo

81 219

161 231

134 079

194 869

198 100

182 802

174 415

246 287

+ 203

Viken

130 167

249 290

182 991

289 584

270 902

254 501

228 784

325 248

 + 150

Vestfold/Telemark

48 141

79 975

62 931

91 840

81 868

84 361

73 147

98 311

+ 104

Agder

24 886

47 099

34 935

49 905

43 070

45 277

40 591

53 947

+ 117

Rogaland

43 674

85 207

70 193

90 291

86 813

82 671

74 102

98 958

+ 127

Vestland

78 207

112 154

93 949

130 311

101 931

110 036

107 766

156 007

+ 99

Møre og Romsdal

18 434

39 972

32 127

42 281

36 572

39 034

38 809

51 012

+ 177

Trøndelag

45 781

113 898

84 692

111 984

102 329

94 539

86 171

114 930

+ 151

Nordland

16 981

41 063

25 121

35 673

36 525

32 878

30 543

38 785

+ 128

Troms og Finnmark

23 849

53 704

37 096

56 286

45 932

47 376

41 169

58 180

+ 144

Norge totalt 

542 049

1 041 741

803 344

1 158 434

1 052 971

1 026 036

942 765

1 307 288

+ 141

           
Tabell V21: Antall sykebesøk hos fastlege per. kvartal etter praksisfylke fra 1.kvartal 2020 til 4.kvartal 2021, og prosent endring. Kilde: KPR.

 

 2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

 

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

 

Innlandet

2 085

2 356

2 047

2 173

1 807

1  801

1768

 2 005

- 4

Oslo

1 372

1 991

1 468

2 090

1 497

1 453

1 165

1 497

+ 9

Viken

5 115

6 856

5 743

6 608

4 989

5 153

4 661

5 044

- 1

Vestfold/Telemark

2 736

3 609

3 000

3 571

2 751

2 641

2 410

2 593

- 5

Agder

2 013

2 544

2 718

2 965

2 298

1 936

1 576

2 027

+ 1

Rogaland

1 528

1 959

1 614

1 976

1 473

1 486

1 381

1 684

+ 10

Vestland

3 523

4 266

3 747

4 237

3 439

3 169

2 993

3 285

- 7

Møre og Romsdal

1 927

2 449

2 248

2 288

1 899

1 839

1 666

1 856

- 4

Trøndelag

2 215

2 424

2 475

2 703

2 322

2 171

2 070

2 367

+ 7

Nordland

1 241

1 329

1 426

1 454

1 306

1 268

1 293

1 693

+ 36

Troms og Finnmark

1 123

1 566

1 733

1 990

1 341

1 276

1 133

1 445

+ 29

Norge totalt 

24 878

31 349

28 219

32 055

25 122

24 193

22 116

25 496

+ 2

Tabell V22: Antall sykebesøk hos legevakt per kvartal etter praksisfylke fra 1.kvartal 2020 til 4.kvartal 2021, og prosent endring. Kilde: KPR.

 

2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

 

Innlandet

797

1 067

821

878

639

784

776

817

+ 3

Oslo

4 053

3 259

3 239

2 860

2 784

2 886

2 795

2 819

- 30

Viken

4 214

5 440

4 663

4 976

4 932

5 347

5 102

5 205

+ 24

Vestfold/Telemark

936

853

924

949

1 032

1 025

1 299

923

- 1

Agder

1 374

1 515

1 454

142

1 274

1 352

1 430

1 275

- 7

Rogaland

1 933

1 800

1 739

1 584

1 376

1 597

1 553

1 383

- 28

Vestland

2 041

2 136

2 137

2 082

1 917

2 023

2 226

2 123

+ 4

Møre og Romsdal

1 033

1 070

1 015

1 192

959

940

748

742

- 28

Trøndelag

2 378

2 984

2 538

2 583

2 186

2 596

2 577

2 678

+ 13

Nordland

1 217

1 155

1 395

1 209

1 223

1 384

1 561

1 273

+ 5

Troms og Finnmark

1 507

1 807

1 671

2 035

1 787

1 732

1 679

1 923

+ 28

Norge totalt 

21 483

23 086

21 596

21 776

20 109

21 666

21 746

21 161

- 1

Tabell V23: Utvikling i antall konsultasjoner på dagtid ved legevakt. Per kvartal etter praksisfylke fra 1.kvartal 2020 til 4.kvartal 2021, samt prosent endring. Kilde: KPR.

 

2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

 

Innlandet

1 459

2 290

2 115

1 652

1 482

1 193

1 267

1 776

+ 22

Oslo

5 100

7 636

8 606

7 055

8 957

7 843

8 497

9 038

+ 77

Viken

8 733

8 486

9 955

8 820

8 885

9 163

11 807

10 094

+ 16

Vestfold/Telemark

2 214

4 700

11 403

15 229

12 030

8 564

11 384

7 685

+ 247

Agder

2 062

2 392

4 779

2 040

1 817

1 604

3 215

2 249

 + 9

Rogaland

3 850

4 457

7 340

4 651

3 240

2 827

3 612

3 829

- 1

Vestland

6 947

15 690

11 170

10 732

8 297

8 286

10 244

9 189

+ 32

Møre og Romsdal

2 408

1 527

1 815

1 689

1 742

1 691

2 031

1 298

- 46

Trøndelag

1 303

2 000

2 425

2 088

1 805

2 615

2 684

2 320

+ 78

Nordland

1 541

1 820

2 196

1 729

1 776

1 665

1 614

1 511

- 2

Troms og Finnmark

2 525

2 536

2 703

2 696

1 943

1 980

2 547

2 392

- 5

Norge totalt 

38 142

53 534

64 507

58 381

51 974

47 431

58 902

51 381

+ 35

Tabell V24: Utvikling i antall konsultasjoner på kveldstid ved legevakt. Per kvartal etter praksisfylke fra 1. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021, samt prosent endring. Kilde: KPR.

 

2020

2021

Prosent endring fra Kv1 2020

 

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

 

Innlandet

21 100

18 634

20 882

18 005

17 659

20 758

22 157

21 064

- 0,2

Oslo

24 446

18 086

18 543

18 631

19 043

21 909

23 654

23 297

- 5

Viken

66 499

57 260

57 755

51 222

50 009

63 010

66 645

62 989

- 5

Vestfold/Telemark

21 048

19 411

21 914

20 061

18 563

22 410

26 615

22 115

 + 5

Agder

16 898

15 460

18 002

14 389

14 316

17 119

19 822

16 398

- 3

Rogaland

23 912

21 049

21 642

20 926

19 541

23 183

23 260

23 294

- 3

Vestland

32 664

28 167

29 019

26 849

25 756

31 101

33 865

33 490

+ 3

Møre og Romsdal

13 425

11 788

12 196

11 318

11 199

13 483

14 280

13 160

- 2

Trøndelag

20 257

18 664

18 881

1 770

16 821

21 247

21 387

21 820

+ 8

Nordland

11 883

10 959

11 858

10 987

10 230

12 639

13 285

12 603

+ 6

Troms og Finnmark

14 943

12 665

13 060

12 777

11 813

14 425

14 294

14 322

- 4

Norge totalt 

267 075

232 143

243 752

222 874

214 950

261 284

279 264

264 552

- 0,9

Siste faglige endring: 27. september 2023