Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Ledige plasser på fastlegeliste

Reduksjon i listetak og manglende rekruttering gjennom hele planperioden gir færre ledige plasser. Når dette kombineres med befolkningsvekst forverres tilgjengeligheten til å komme på en liste, og det blir vanskeligere å bytte fastlege.

For at fastlegeordningen skal fungere godt trengs et visst omfang av ledige plasser. Listetaket angir det planlagte antall listeinnbyggere avtalt med kommunen. Registrert listetak sammenholdt med listelengde viser om listene har ledige plasser eller flere listeinnbyggere på listen enn planlagt. På nasjonalt nivå er gjennomsnittlig listetak redusert mer enn gjennomsnittlig listelengde i handlingsplanperioden, noe som kan indikere at listelengden vil fortsette å gå ned.

Listebelegget9 er høyt og antall ledige plasser samlet for landet er redusert hvert kvartal det siste året. Sammenstilling av listetak10 og listelengde for fastlegelistene viser et gjennomsnittlig belegg på 97 prosent nasjonalt og belegget øker med kommunestørrelse. 60 prosent av listene har 99,5 prosent belegg eller høyere og 28 prosent har ingen ledige plasser 3. kvartal 2021.

På kommunenivå ser vi at 16 prosent, tilsvarende 56 kommuner har flere listeinnbyggere enn registrert antall plasser samlet sett (sum listetak9). Til sammen er det ca. 1,6 mill. listeinnbyggere i disse kommunene11. Flere av landets største kommuner er blant disse, som Drammen, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. 23 prosent av landets kommuner hadde et samlet belegg for sine lister på 99,5 prosent eller mer per 3.kvartal. Totalt antall ledige plasser (inklusive plasser på lister uten fast lege) er redusert med 62 000 plasser i handlingsplanperioden, en nedgang på 28 prosent.

Ledige listeplasser hos fast lege er siden lansering av handlingsplanen redusert med nesten 68 000, eller 35 prosent. Dette kan tilskrives flere ubesatte lister og reduksjon i listetak. Ledige plasser per 100 listeinnbygger (hos fast lege) er redusert fra 4,1 til 2,9 i handlingsplanperioden. Per 3. kvartal 2021 er det færrest ledige plasser per innbygger i Rogaland, Vestfold og Telemark, Agder og Vestland (se figur V1 i vedlegg). Situasjonen er best i Oslo. Det er store forskjeller innad i alle fylkene.

Per september 2021 var det nesten 20 000 færre planlagte listeplasser i fastlegeordningen totalt12 enn i kvartalet før handlingsplanen kom. Samtidig har antallet listeinnbyggere i fastlegeordningen økt med over 40 000. 

Tallene indikerer at det er blitt vanskeligere å få plass på liste med fast lege, og at listeinnbyggernes byttemulighet er redusert.

Andel fastlegelister med 99,5 prosent listebelegg eller høyere etter kommunestørrelse. Skravert stolpe angir kvartalet før handlingsplanen startet.
Figur 1.9. Andel fastlegelister med 99,5 prosent listebelegg eller høyere etter kommunestørrelse. Skravert stolpe angir kvartalet før handlingsplanen startet.

Kilde: FLO

Ledige plasser i perioden fra 1 kvartal 2019 til 3 kvartal 2021. Fordelt etter lister med fast lege og alle lister totalt. Skravert stolpe angir siste kvartalet før handlingsplanens start.
Figur 1.10 Ledige plasser i perioden fra 1 kvartal 2019 til 3 kvartal 2021. Fordelt etter lister med fast lege og alle lister totalt. Skravert stolpe angir siste kvartalet før handlingsplanens start.

Kilde: FLO

 
 
9 Listebelegg: andel av plassene på en liste som er opptatt ((Listelengde/listetak)*100).

10 Listetak: Antall personer fastlegen gjennom avtale med kommunen har satt som planlagt maksimum.

11 Det kan likevel være enkeltlister som har ledige plasser fordi andre har overbelegg ift.  listetak. Her måles summen for kommunen.

12 Inklusive lister som sto ubesatt på telletidspunktet (uten fast lege)

Siste faglige endring: 27. september 2023