Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Bruk av vikar

Fastlegenes bruk av vikar har vært relativt stabil på nasjonalt nivå. Andelen ubesatte lister med vikar var litt lavere i 3. kvartal i 2021 sammenlignet med samme kvartal i 2020.

I en situasjon med flere ubesatte lister og høyt press i tjenesten er det behov for vikarer. Det er ønskelig at alle lister uten fast lege skal ha en vikar. Samtidig kan innbyggere på lister uten fast lege også i en periode dekkes opp av andre fastleger uten at dette registreres som vikar (kollegial fraværsdekning).  

Per i dag måles vikarbruk ved å vise andel som har hatt vikar siste kvartal, og med fordeling etter om listen har hatt en, to, tre eller flere vikarer. I denne statistikken tas det ikke hensyn til vikarenes stillingsandel. Det må tas høyde for at pandemien kan ha påvirket behov for og bruk av vikarer.

På nasjonalt nivå har andelen fastleger med registrert vikar holdt seg relativt stabilt i handlingsplanperioden. Dette gjelder registrerte vikariater av både kort og lang varighet. Det er heller ikke store svingninger i vikarbruken knyttet til ubesatte lister på nasjonalt nivå. Andelen lister registrert med vikar var i tredje kvartal 2021 på 81 prosent, litt lavere enn samme kvartal i 2020. Se vedlegg for tall etter kommunestørrelse og fylker.

De fleste fastlegene som har hatt vikar, har kun hatt en vikar i siste kvartal, og har ligget stabilt rundt 20 prosent de siste årene. Andelen lister som har blitt betjent av mer enn en vikar er høyere for lister uten fast lege.

Andel lister registrert med 1, 2 og 3 eller flere vikarer siste kvartal og andel totalt. Fordelt på lister med fast lege og lister uten fast lege på telletidspunktet.
Figur 1.10 Andel lister registrert med 1, 2 og 3 eller flere vikarer siste kvartal og andel totalt. Fordelt på lister med fast lege og lister uten fast lege på telletidspunktet.

Kilde: FLO

 

Siste faglige endring: 27. september 2023