Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Grunntilskudd

Det er fortsatt svært få fastleger som mottar grunntilskudd. Mulige årsaker til dette kan være at det opprettes få nye fastlegelister, og at mange av de nye listene tilføres raskt innbyggere fra andre lister. I tillegg bortfaller grunntilskuddet etter to år.

Grunntilskudd kan gis til fastleger med ufrivillig korte lister. Leger som har lister med mindre enn 500 innbyggere og listetak over 500 innbyggere, har krav på basistilskudd tilsvarende 500 listeinnbyggere – i inntil 2 år. Formålet med grunntilskudd er å redusere terskelen for å gå inn i fastlegeordningen, og legge til rette for at leger kan eller vil gå inn i en ny praksis. 

Figuren nedenfor viser status og utvikling siden ordningen med grunntilskudd ble innført i mai 2020. Tallene omfatter lister med fast lege tilknyttet. Lister uten fast lege er holdt utenfor.

Antall grunntilskudd til lister med lege – fordelt på næringsdrivende og fastlønn 2020-2021.
Figur 1.11 Antall grunntilskudd til lister med lege – fordelt på næringsdrivende og fastlønn 2020-2021.

Kilde: FLO

Antall leger som kan få grunntilskudd har gått ned siden ordningen ble innført. Nedgangen synes å ha stoppet opp. I 2021 har antall næringsdrivende fastleger med grunntilskudd vært relativt stabilt.

Fastlønte fastleger får ikke grunntilskudd. Vi har likevel tatt med disse i oversikten for å vise at det er mange fastlønte fastleger som kunne ha fått grunntilskudd, dersom de hadde vært næringsdrivende.

Kommunene er tildelt 50 mill. kroner til å dekke utbetalinger til grunntilskudd. Antall grunntilskudd er på et lavt nivå, og kommunene vil i 2021 ikke utbetale mer enn om lag 10 prosent av midlene de er tilført til ordningen.

Siste faglige endring: 27. september 2023