Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Vurderinger og anbefalinger

Menneskehandel kan bli sett på som et lite fagfelt, løsrevet fra andre, større temaer. Noen forbinder menneskehandel med flukt og migrasjon, og tenker at kunnskap om tematikken først og fremt er aktuelt for personer som jobber med asylsøkere, flyktninger og arbeidsmigranter. Andre forbinder menneskehandel først og fremst med kvinner utnyttet i prostitusjon. Disse gruppene er risikoutsatt, men det er viktig å være oppmerksom på at også andre grupper kan utsettes for menneskehandel, herunder utnyttelsesformer som tigging, kriminalitet og tvangsekteskap. Dette gjelder også for norske statsborgere, og de senere årene er det avdekket flere saker der både offer og menneskehandler er norske statsborgere. På denne måten angår menneskehandel ansatte i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, uavhengig av type tjeneste, i alle landets kommuner og helseregioner.

Menneskehandelfeltet er minst like komplekst i dag som da den forrige rapporten ble skrevet i 2021. Samtidig har det ikke vært stor, praktisk endring på fagfeltet, og både pasienter og helsepersonell kan derfor møte de samme barrierene som ved gjennomgangen i 2018.

4.1. Nettverkets anbefalinger knyttet til veiledere, prosedyrer og retningslinjer for avdekking av menneskehandel

4.2. Nettverkets refleksjoner rundt juridiske, etiske og faglige utfordringer knyttet til identifisering av ofre for menneskehandel

4.3. Nettverkets refleksjoner rundt menneskehandel som en del av fagfeltet vold, overgrep og utnyttelse

4.4. Nettverkets anbefalinger for å minimere barrierer mot identifisering av mulige ofre for menneskehandel i helse- og omsorgstjenesten

4.5. Nettverkets anbefalinger knyttet til å fange opp og dokumentere helse- og omsorgspersonells bekymring for mulig menneskehandel

4.6. Nettverkets refleksjoner og anbefalinger knyttet til personer uten id-papirer

4.7. Nettverkets refleksjoner og anbefalinger knyttet til mulige ofre for menneskehandel uten tilpasset og egnet oppholdssted

4.8. Nettverkets refleksjoner og anbefaling knyttet til bruk av kvalifisert tolk i møte med mulige ofre for vold, utnyttelse og menneskehandel

4.9. Nettverkets anbefalinger om oppdatert handlingsplan mot menneskehandel og en formalisert identifiserings- og oppfølgingsinstans

Siste faglige endring: 09. april 2024