Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Dagens beredskapslovgivning

Sentralt for helseberedskap generelt står prinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Disse beredskapsprinsippene er nedfelt eller kommer til uttrykk gjennom de lovene som regulerer legemiddelberedskap i Norge:

  • Helseberedskapsloven: Har som formål å verne befolkningens liv og helse, og bidra til at nødvendig helsehjelp, omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig, og ved kriser og katastrofer i fredstid. Ansvarsprinsippet er nedfelt i denne loven. I forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap (lovdata.no) settes det krav til virksomheter om at de skal utføre risiko- og sårbarhetsanalyser for å skaffe oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten. Det stilles også krav til at virksomheten skal ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler, samt at personell tilknyttet beredskap «er øvet».
  • Spesialisthelsetjenesteloven: Pålegger de regionale helseforetakene å utarbeide beredskapsplaner, og samordne dem med de andre regionene, kommunene og fylkesmennene.
  • Helse- og omsorgstjenesteloven: Pålegger kommunene å ha beredskapsplaner for de tjenester som faller innunder deres ansvar. Loven gir også plikt til å inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen hvor kommunen ligger.
  • Apotekloven: Skal sikre legemiddelforsyningen til pasienter og helsetjenesten. Vilkår for å få konsesjon om apotekdrift kan inkludere medvirkning til forsvarlig legemiddelberedskap, samt tilvirkning og leveringsplikt av viktige legemidler av hensyn til den nasjonale legemiddelforsyningen.
  • Legemiddelloven: Setter krav til prissetting, markedsføringstillatelse, tilvirkning, import og omsetning av legemidler, og kan påvirke forsyningssikkerheten av legemidler til Norge.
  • Forskrift om legemidler: Skal bidra til sikker og rasjonell legemiddelbruk gjennom forsvarlig kontroll av legemidlers kvalitet, sikkerhet og effekt, samt markedsføring og pris.
  • Grossistforskriften: Grossister som leverer til apotek må som hovedregel innen 24 timer kunne levere hvor som helst i landet. Grossistene plikter også å beredskapssikre et ekstra lager av legemidler, tilsvarende minst to måneders ordinær omsetning av legemidlene som fremgår av eget vedlegg til denne forskriften.
  • Forskrift om tilvirkning og import av legemidler: Omfatter all tilvirkning og import av legemidler til mennesker og dyr, inkludert virkestoffer og hjelpestoffer som inngår i legemidler til dyr og mennesker. For tilvirkning av legemidler i apotek gjelder forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek.

Referanser til lovkildene finnes i Vedlegg B.

Siste faglige endring: 21. juni 2019