Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Dagens beredskapsorganisering

De mest sentrale aktørene er

 • Helse- og omsorgsdepartementet: Har det nasjonale ansvaret for helseberedskapen, og derfor også legemiddelberedskapen.
 • Helsedirektoratet: Skal koordinere forsyningssikkerhet av legemidler med andre aktører. 
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Jobber med forebygging, tiltak og krisehåndtering på samfunnsnivå. DSB skal også koordinere utviklingen av totalforsvaret.
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI): Ansvar for vaksineforsyning og -beredskap, gir anbefalinger om lagerhold av antidoter i norske sykehus.
 • Statens legemiddelverk: Ivaretar forsyningssikkerhet av legemidler i normalsituasjoner.
 • Regionale helseforetak og helseforetak: Ansvar for beredskapssikring av legemidler til spesialisthelsetjenesten.
 • Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler: Innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene.
 • Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret): Overvåker forsyningssituasjonen og kartlegger omfang av problemer og mangelsituasjoner i spesialisthelsetjenesten.
 • Fylkesmannen: Har et regionalt samordningsansvar innen samfunnssikkerhetsarbeid.
 • Kommunene: Skal utarbeide beredskapsplaner for de helse- og omsorgstjenestene de er ansvarlige for.
 • Produsenter og grossister: Produsenter har meldeplikt om avbrudd i forsyningen av legemidler, grossistene oppfordres til det samme. Grossistene har ansvar for beredskapslagring i henhold til grossistforskriften.
 • Apotek: Har i henhold til apotekloven leveringsplikt for forhandlingspliktige varer, men ingen beredskapsplikt.
 • Serviceproduksjon (SPAS): Ivaretar produksjon av legemidler med liten kommersiell interesse.
 • Forsvarssektoren: Avhengig av sivil helsetjeneste for sikker legemiddelforsyning. 
 • Befolkningen: Som en del av totalforsvaret bør hver enkelt innbygger selv ha en viss beholdning av egne legemidler hvis noe uforutsett skulle skje.

Aktører og ansvarsfordeling knyttet til nasjonal legemiddelberedskap er beskrevet mer komplett i mandatet og ansvarskartet til Nasjonal legemiddelberedskapskomite, og gjengis i Vedlegg B.

Siste faglige endring: 21. juni 2019