Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Referanser

1. Chapman, I.M., Obesity paradox during aging. Interdiscip Top Gerontol, 2010. 37: p. 20-36.

2. Kvamme, J.M., Body Mass Index and Risk of Malnutrition in Community-living Elderly Men and Women. 2011.

3. Folkehelseinstituttet, Helse hos eldre i Norge. 2023.

4. Helse- og omsorgsdepartementet, God og riktig mat hele livet - Nasjonal ernæringsstrategi for eldre i sykehjem og brukere av hjemmetjenester. 2021.

5. Landbruks- og matdepartementet, N.-o.f., Helse- og omsorgsdepartementet,, Matnasjonen Norge. 2021.

6. Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen, Uten fagarbeidere - ingen matnasjon. 2021.

7. Helse- og omsorgsdepartementet, Felleskap og meistring - Bu trygt heime. 2023.

8. Helse- og omsorgsdepartementet, Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre 2017.

9. Helsdirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for å forebygge og behandle underernæring. 2022.

10. Helsdirektoratet, Mer enn mat- innspill til nasjonal ernæringsstrategi for eldre. 2019.

11. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Framtidige kompetansebehov. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag. 2022.

12. Kunnskapsdepartementet, Utsyn over kompetansebehovet i Norge. 2023.

13. Statistisk sentralbyrå (SSB), Lærerkompetanse i grunnskolen. Hovedresultater 2021/2022. 2023.

14. Fløgstad, T.R.H., Grete, Alt henger sammen! 2022: Cappelen Damm akademisk.

15. Aagaard, H.G., vigdis Abrahamsen, Mat og måltider i sykehjem 2. , in Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfol20d);2015:1. 2015.

16. Kristiansen Ida: Enger Mathilde; Østgaard Hege; Sætre Anne; Helland-Kigen Kaja, Klinisk ernæringsfysiolog - en nøkkelingrediens på kjøkkenet? Norsk tidsskrift for ernæring, 2019.

17. Statsforvalteren i Oslo og Viken. Ernæring og samarbeid. 2022; Available from: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/naringsutvikling/matgledekorpset/ernaring-og-samarbeid/.

18. Kjøkkenskriveren. LIllestrøm kommune tar ernæringsansvar. 2020; Available from: https://fagpressenytt.no/artikkel/lillestr%C3%B8m-kommune-tar-ern%C3%A6ringsansvar.

19. Mattilsynet. Internkontroll. Available from: https://www.mattilsynet.no/mat-og-drikke/matservering/internkontroll.

20. Mattilsynet. 2015; Available from: https://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/kristiansand_kommune_har_mangelfulle_rutiner_for_sykehjemsmat

21. Norges institusjon for menneskerettigheter, Eldres menneskerettigheter. På stedet hvil? . 2023.

22. Helsedirektoratet. Oppfølging av risiko for underernæring hos beboere på institusjon. 2023; Available from: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-beboere-p%C3%A5-sykehjem.

23. Helsedirektoratet. Oppfølging av risiko for underernæring hos hjemmeboende. 2023; Available from: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-hjemmeboende.

24. Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen. Dokument 3:5. 2018-2019.

25. Andfossen, N.B.D., Siri Andreassen; Obstfelder, Aud; Olsen, Rose Mari, Kapasitets- og kvalitetsutfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester: oppgaver som blir satt på vent, oversett, glemt eller utelatt - En hurtigoversikt over forskningslitteratur. 2021, Senter for omsorgsforskning.

26. Melby, L.A.E., Mat og måltider- beskrivelse av eksisterende kunnskap om reformens utfordringsområder. 2020, Senter for omsorgsforskning.

27. Nerli, E.A., C.N, Koordinerende enhet og hjemmetjenesten. Bacheloroppgave i jus og administrasjon, Høgskolen i Molde. 2015.

28. Nordstrøm, M.K.S., God mat for kropp og helse. Ernæringsarbeid for mennesker med utviklingshemming. 2019.

29. Helsedirektoratet, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. 2021.

30. Nordang, G., Hvordan kan opplæringen for matverter være? Eksamensoppgave i Kostøkonomi, ernæring og ledelse. 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus.

31. Strøm, E., 20 år med matverter, in Kjøkkenskriveren. 2020.

32. Sundhedsstyrelsen. Bedrere måltider til ældre - inspiration om mad, måltider og ernæring. 2023 08-05-2023; Available from: https://www.sst.dk/da/bedremaaltider.

33. Sundhedsstyrelsen, National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen. 2013.

34. Landbruks- og matdepartementet. 2023; Available from: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/landbruks-og-matdepartementet-bevilger-500-000-kroner-for-a-fa-flere-til-velge-en-karriere-innenfor-mat-og-maltidsbransjen/id2959805/.

35. Nasjonalt råd for ernæring, Sykdomsrelatert underernæring (IS-0611). 2017.

36. Helsepersonellkommisjonen, NOU 2023:4- Tid for handling. 2023.

37. Grande, G., Mat og helse på ungdomstrinnet. Utfrodringer og muligheter. , in Nord Universitet. 2019.

38. Landbruks- og matdepartementet. Om Gylne Måltidsøyeblikk. 2009; Available from: https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/gylne-maltidsoyeblikk/om-gylne-maltidsoyeblikk/id2636965/.

39. Velfærdsuddannelser, S.f.E. 2023; Available from: https://www.sevu.dk/search-mixed?keys=ern%C3%A6ringsassistent.

40. underernæring, N.k.f.s. 2023; Available from: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sykdomsrelatert-underernering-nksu.

41. Menon Economiocs, Samfunnskostnader knyttet til underernæring. 2022.

42. Lovdata, Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene, in FOR-2003-06-27-792. 2003.

43. Oslo kommune. Styrking av tilbudet til eldre som bor hjemme. 2023; Available from: https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/for-pressen/pressemeldinger-fra-byradet/oslo-budsjettet-2023-styrking-av-tilbudet-til-eldre-som-bor-hjemme#gref.

44. Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring. Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring. 2023; Available from: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sykdomsrelatert-underernering-nksu#kompetanseutvikling.

45. Akershus universitetssykehus. Kompetansebroen. Available from: https://www.kompetansebroen.no/.

46. Bøhn, B., Medbøen IT, Langballe mf. Leve hele livet. Delrapport 1., Mat og ernæring til eldre- oppsummering av kunnskap og forskningsresultater. . 2017, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

47. Trangsrud, K., Ernæring i sykehjem - evaluering av et pilotprosjekt, in Avdeling for ernæringsvitenskap. 2012, Universitetet i Oslo: Oslo.

48. Grimsmo, A., Samarbeid om skrøpelige eldre i helseforetak. Oppsummerende refleksjonsnotat 11.09.22. 2022.

49. (SSB), S.s. Nå bor over 1 million nordmenn alene. 2021; Available from: https://www.ssb.no/befolkning/barn-familier-og-husholdninger/statistikk/familier-og-husholdninger/artikler/na-bor-over-1-million-nordmenn-alene.

50. Walton, K., et al., The impact of home-delivered meal services on the nutritional intake of community living older adults: a systematic literature review. Journal of Human Nutrition & Dietetics, 2020. 33(1): p. 38-47.

51. VE, I.J.-H., et al., Effective elements of home-delivered meal services to improve energy and protein intake: A systematic review. Nutrition, 2020. 69: p. 110537.

52. Mareschal, J., et al., Nutritional intervention to prevent the functional decline in community-dwelling older adults: A systematic review. Nutrients, 2020. 12(9): p. 1-21.

53. Teggart, K., et al., Group-based nutrition interventions to promote healthy eating and mobility in community-dwelling older adults: a systematic review. Public Health Nutrition, 2022: p. 1-32.

54. Grasso, A.C., et al., Effect of personalized dietary advice to increase protein intake on food consumption and the environmental impact of the diet in community-dwelling older adults: results from the PROMISS trial. European Journal of Nutrition, 2022. 61(8): p. 4015-4026.

55. Khor, P.Y., R.M. Vearing, and K.E. Charlton, The effectiveness of nutrition interventions in improving frailty and its associated constructs related to malnutrition and functional decline among community-dwelling older adults: A systematic review. Journal of Human Nutrition & Dietetics, 2022. 35(3): p. 566-582.

56. Sundhedsstyrelsen, Oppsporing, behadnling og opfølging av borgere og patienter i ernæringsrisiko. Veiledning til kommune, sygehus og almen praksis. 2022.

57. Grini, I.S.B.N., Astrid; Gonera, Antje, Mathverdagen for den hjemmeboende eldre i 2030 - En brukersentrert tilnærming for å skape et mulighetsrom, in Nofima rapportserie. 2020, Nofima.

58. Oslo kommune. Løft for bedre ernæring. Tips og idebank for ernæringsarbeid i hjemmetjenesten. 2014; Available from: http://www.fag.oslo.kommune.no/getfile.php/131799437/Helseetaten%20%28HEL%29/Internett%20%28HEL%29/Ern%C3%A6ring/Dokumenter/Tips-%20og%20id%C3%A9bank%20for%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20hjemmetjenesten.pdf.

59. Hole frivilligsentral. Handlebuss. 2023; Available from: https://hole.frivilligsentral.no/aktivitet?handlebuss&Id=8413.

60. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse på ældreområdet. Håndbog til kommunene. 2015.

61. Norwegian Centres of Expertise, Mat og måltid for forbrukersegmentet 67+, N. Culinologi, Editor. 2015.

62. Merkur. Merkurprogrammet 2023; Available from: https://www.merkur-programmet.no/.

63. Madkulturen, Apetittvækker: På tur med Mirka og Lykke. 2019.

64. Helsedirektoratet, Veileder for saksbehandling. Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§3-2 første ledd nr 6, 3-6 og 3-8, in IS-2442. 2017.

65. Socialstyrelsen, Att förebygga och behanda undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst. 2020, Socialstyrelsen: Stockholm.

66. Lov om menneskerettigheter av 21. mai 1999. 1999.

67. Regjeringen.no, Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2023). 2017.

Siste faglige endring: 15. mars 2024