Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Identifisering av sammenhenger beskrevet i forvaltningsdokumenter

Dokumentstudier basert på søk på nettsteder hos forvaltningsorganer kan fort bli uoversiktlig og lite systematisk. Disse nettstedene mangler ofte en indeksert struktur og omfanget av potensielle kilder kan derfor bli stort. Vi avgrenset derfor søkene til de sammenhengene som vi kartla fra litteratursøket for systematiske oversikter. Dette var en viktig avveiing mellom å: ha en systematisk søkestruktur, men med et avgrenset omfang; eller, et ubegrenset omfang, men en opportunistisk søkestrategi. Dette var et strukturelt valg og ble derfor forankret i dialog med oppdragsgiver.

I Tabell 2-1 viser vi de utvalgte helseforvaltningsorganene. Disse publiserer et bredt spekter av ulik type dokumentasjon. En stor andel av tilgjengelig dokumentasjon er retningslinjer for behandling, beskrivelser av pakkeforløp, informasjonsskriv til pasienter m.m. Utvalgte kilder var gitt i oppdragets konkurransegrunnlag. Vi gjennomførte søkene på omtalte sammenhenger i utvalgte kilder i perioden fra januar - februar 2021.

Tabell 2-1 Utvalget av helseforvaltningskilder

Norge
  • Helsedirektoratet
  • Folkehelseinstituttet (FHI)
Sverige
  • Socialstyrelsen
  • Statens beredning för medisinsk och social utvärdering (SBU)
Danmark
  • Sundhedsstyrelsen
England
  • National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
  • National Health Service (NHS) England
Skottland
  • Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
  • National Health Service (NHS) Scotland
Internasjonal organisasjon
  • Verdens Helseorganisasjon (WHO)

 

Siste faglige endring: 04. oktober 2021