Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Utfordringsbildet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

I Helsepersonellkommisjonens rapport Tid for handling[15] vektlegges det at personellet er ryggraden i helse- og omsorgstjenestene, og at grep må tas for en mer bærekraftig utvikling. Med Bo trygt hjemme-reformen utdypes det videre et behov for å sikre en riktig bruk av personell på tvers av tjenestene, og behovet for riktig kompetanse i forhold til brukers behov[16]. Dette sammenfaller godt med målsetningen til Kompetanseløft 2025, som er å sikre en faglig sterk tjeneste og å tilrettelegge for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning[17].

Det er mange, både små og store kommuner, i distriktene og sentrale strøk, som har mangel på kompetent helsepersonell. De har også problemer med rekrutteringen. Utfordringsbildet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er fortsatt:

  • høy andel deltidsansatte,
  • høy andel pleiepersonell uten helse- og sosialfaglig utdanning,
  • høyt sykefravær, samt
  • høy turnover, og fortsatt forventet høy avgang blant personell i aldersgruppen 55 år og eldre

Disse utfordringene forsterkes og styrkes av hovedutfordringen med å rekruttere og beholde personell. Arbeidsmiljø og evne til å skape attraktive arbeidsplasser i sektoren er også medvirkende faktorer til hovedutfordringen. Ugunstig stort lederspenn og høy vikarbruk er begge deler typiske funn i sektoren, og elementer som har avgjørende effekt for blant annet arbeidsmiljø og attraktiviteten på arbeidsplassen.

I dette kapitlet beskrives det kjente utfordringsbildet med vekt på siste års utvikling. I stor grad sammenfaller helsepersonellkommisjonens utfordringsbilde[18] med hvordan Kompetanseløft 2025 har beskrevet og dokumentert utvikling av kompetanse- og personellsituasjonen i foregående år.

Tallene og redegjørelsene i årets rapport understøtter det samme utfordringsbildet som tidligere. Bekymringen er ytterligere forsterket av manglende attraktivitet når det gjelder å jobbe i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og en nedgang i søkertall til helse- og sosialfaglige utdanninger. For mer om utfordringsbildet, se utførlige beskrivelse i Tid for handling[19] og Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten[20].

 

[15] NOU 2023:4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/

[16] Meld. St. 24 (2022-2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20222023/id2984417/

[18] NOU 2023:4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/

[19] NOU 2023:4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/

[20] Helse- og omsorgsdepartementet (2022) Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Tilgjengelig:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/opptrappingsplan-for-heltid-og-god-bemanning-i-omsorgstjenesten/id2941520/

3.1. Demografiske endringer

3.2. Utdanning og kompetanse

3.3. Rekruttering og utvikling i årsverk

3.4. Ledelse, fagutvikling og innovasjon

3.5. Strategisk kompetanseplanlegging – et viktig verktøy for tjenesteutvikling

Siste faglige endring: 19. desember 2023