Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Strategisk kompetanseplanlegging – et viktig verktøy for tjenesteutvikling

Strategisk kompetanseplanlegging og kunnskapsbasert ledelse er en forutsetning for faglig forsvarlig drift i en sektor med store rekrutteringsutfordringer, samt høyt sykefravær og høy turnover både blant ledere og ansatte, jf. foregående kapitler.

Planlegging og prioritering er viktig for å møte utfordringene i forhold til rekruttering, og for å skape gode arbeids- og fagmiljø for å beholde og utvikle kvalifisert personell. Ansatte som tar videreutdanning eller får videreutviklet sin kompetanse, bør få tilpasset oppgaver og ansvar i samsvar med ny kompetanse.  

Kompetanseplanlegging fordrer at kommunen på systemnivå har innsikt i sine innbyggeres helse- og omsorgsbehov både i nåværende og fremtidig kontekst. Det rapporteres gjennomgående fra statsforvalterembetene at interkommunale nettverk for kommunene og tverrsektorielt samarbeid på regionalt nivå er viktig for å støtte og veilede kommunene i arbeidet med strategisk kompetanseplanlegging og tilskuddsforvaltning.

Et tiltak i Opptrappingsplan for heltid og god bemanning[77] er styrking regionalt hos statsforvalter med en regional koordinatorfunksjon. Denne funksjonen skal støtte og veilede kommuner i arbeidet med strategisk kompetanseplanlegging, samt rekruttering og kompetanseheving av personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalterembetene melder om økt aktivitet i form av støtte til kommunene på bruk av analyse og kartlegging av lokale forhold som grunnlag for strategisk og langsiktig kompetanseplanlegging. En tettere kontakt mellom kommunene og statsforvalter som tilskuddsforvalter på kompetanse- og tjenesteutviklingstilskuddet, ser ut til å skape bedre forståelse for viktigheten av analyse, kartlegging og langsiktig planlegging.

De fleste kommunene forsøker å gjøre kompetanseplanlegging, men har utfordringer med forankring på et strategisk nivå. Det gis tilbakemeldinger fra statsforvalterne på at det mangler kompetanse på strategisk kompetanseplanlegging i kommunene. Kommunene har blant annet ulik tilnærming og forståelse av hva som bør inkluderes i en strategisk kompetanseplan (nivå), utforming og forankringen av planen. For å sikre en bærekraftig utvikling av relevant og kritisk kompetanse er det sentralt å få adressert utfordringene med strategisk kompetanseplanlegging.

 

[77] Helse- og omsorgsdepartementet (2022) Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/opptrappingsplan-for-heltid-og-god-bemanning-i-omsorgstjenesten/id2941520/

Siste faglige endring: 19. desember 2023