Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Et kompetanseløft for bærekraftige helse- og omsorgstjenester

«Fagfolka er den viktigste ressursen i vår felles helsetjeneste» skriver helseminister Kjerkhol innledningsvis i Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten[88]. Helsedirektoratet støtter dette, personellet er helsetjenestens ryggrad. Alle personellressurser må ivaretas bedre slik at tilgjengelig arbeidskraft kan brukes så effektivt og smart som mulig. Tjenesten må tilrettelegge for at helsepersonellet skal oppleve å ha attraktive arbeidsplasser, gjennom hele sin yrkeskarriere. Derfor mener Helsedirektoratet at arbeidet med å beholde, utvikle og rekruttere helsepersonell må prioriteres og intensiveres fremover.

Dette kapittelet peker på sentrale elementer som Helsedirektoratet mener må til for et reelt kompetanseløft, samt sikre en bærekraftig rekruttering og kompetanseheving i tjenestene. Kompetanseløft 2025 støtter Helsepersonellkommisjonens konklusjon om at det må kraftfulle tiltak til for å få til nødvendig endring i helse- og omsorgstjenestene. Tiltakene må være målrettede og innsatsen må samordnes bedre enn tidligere.

Helsedirektoratet anbefaler i sitt høringsinnspill til Tid for handling en styrking av strategisk samordning for etablerte aktører innen forskning, analyse, utdanning og tjenesteutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten[89]. Samordningen kan gjerne skje i en regional setting. En strategisk samordning av aktører kan understøtte en mer balansert utvikling av helsetjenestene i kommunene. Det kan videre understøtte tiltak som er av sentral betydning for å rekruttere og beholde helsepersonell. En samordning tilrettelegger i større grad for muligheter til å ta ut ønsket gevinstrealisering og effekt av gode initiativer. Strategisk samordning kan øke kommunal helse- og omsorgstjeneste sin attraktivitet som arbeidsplass.

Gode og trygge fagmiljø gir attraktive arbeidsplasser. Fra forskning vet vi for eksempel at det som er viktigst for helsepersonellets trivsel er å kunne yte god pasientbehandling[90]. Kunnskapsutvikling i form av relevant forskning og utvikling, samt utdanningsaktiviteter nær der helsepersonellet virker, er sentralt. Slike faglig styrkende aktiviteter foregår oftere i spesialisthelsetjenesten enn i kommunal helse- og omsorgstjeneste[91]. Det er derfor avgjørende at forskning, utvikling og utdanning i kommunene styrkes kraftig for å skape attraktive fagmiljø for helsepersonell.

 

 

[88] Helse- og omsorgsdepartementet (2022) Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/opptrappingsplan-for-heltid-og-god-bemanning-i-omsorgstjenesten/id2941520/

[90] Friedberg, M.W., Chen, P.G., Van Busum, K.R., Aunon, F., Pham, C., Caloyeras, J.P., Mattke, S., Tutty, M. (2013). Factors Affecting Physician Professional Satisfaction and Their Implications for Patient Care, Health Systems, and Health Policy. Rand Corporation. Tilgjengelig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5051918/

5.1. Rekruttere, utvikle og beholde personell

5.2. Organisering og oppgavedeling

5.3. Ny teknologi og nye løsninger

5.4. Tilrettelegge for en heltidskultur

5.5. Tverrfaglige team i tjenesten

Siste faglige endring: 19. desember 2023