Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Rekruttere, utvikle og beholde personell

Rapportering fra statsforvalterembetene og halvveisevalueringen fra Leve hele livet reformen viser at regionale nettverk og støttefunksjoner sammen med økonomiske ressurser gjennom tilskudd har stor effekt for utvikling av levende fagmiljø og stabilitet i personellgruppen[1],[2].

Det er gjennomført flere prosjekter som dokumenterer nye måter å gjennomføre praksis på som øker arbeidsstedets attraktivitet for studenter som kan bli potensielle søkere til stillinger. Eksempler på dette er samordning av flere studenter pr. veileder i praksisfeltet[3] og tverrprofesjonell samhandlingspraksis[4].

Et annet viktig tiltak som ble startet i 2016 er Jobbvinner-prosjektet som gjennomføres av KS på oppdrag fra Helsedirektoratet, se figur J. Målet med Jobbvinner-prosjektet var å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Prosjektet ledes av KS i tett samarbeid med fagorganisasjonene.

Figur J

Jobbvinner

Jobbvinner er en nasjonal satsning med mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Jobbvinner har et fokus på rekruttering, samt beholde og sørge for veiledning og fagutvikling spesielt for nyutdannet personell. Gjennom systematisk veiledning og oppfølging av nyansatte, har flere opplevd lavere turnover og mer trygge og stabile arbeidstakere. 

Da tiltaket ble lansert i 2016 med bakgrunn i en forventet mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere, var rekrutteringsutfordringene mindre enn i dag. Det betyr at prosjektets aktualitet er like stor i dag, og enda større enn da det ble satt i gang.

Prosjektet omtales og holdes frem både i Tid for handling og i Opptrappingsplan for heltid og god bemanning, og er et sentralt tiltak i porteføljen til Kompetanseløft 2025. KS har på oppdrag fra Helsedirektoratet prosjektansvaret for Jobbvinner, og det er et etablert samarbeid med Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Les mer om tiltaket (ks.no)

Under koronapandemien ble det gjennomført tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell, det ble som et tidsbegrenset vedtak et endret i lovverket slik at pensjonerte sykepleiere/spesialsykepleiere og annet helsepersonell kunne delta i vaksineringsarbeidet og jobbe så mye de ønsket etter avtale med arbeidsgiver. Statsforvalteren i Innlandet viser til et regionalt samarbeid med Nav for å skaffe nok veiledere til studenter i praksis, gjennom kompetanseheving i veiledning og en tilrettelagt jobb for helsepersonell som ellers ville førtidspensjonert seg.

Menn i helse inngår i Kompetanseløft 2025, og har som formål å rekruttere flere menn til helse- og omsorgstjenestene. Tiltaket Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider, jf. figur K.

Figur K

Menn i helse

Et sentralt tiltak for å utdanne flere til fagbrev som helsefagarbeidere er Menn i helse, et prosjekt KS leverer på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Målsetningen er å bidra til økt rekruttering av menn til arbeid i helse- og omsorgstjenestene. Målgruppen er arbeidssøkende menn mellom 25 - 55+ år. Deltakerne får tittelen helserekrutter. Siden oppstarten i Trondheim i 2010 har tiltaket vokst i omfang og innhold. I 2014 ble nasjonal implementering igangsatt, og det har årlig vært økende interesse for deltakelse. I løpet av 2022 har tilnærmet 1.000 deltagere tatt fagbrev som helsefagarbeider gjennom tiltaket.

I 2022 startet det opp rekordmange 444 helserekrutter. Fra 2019 til 2022 er antall samarbeidskommuner økt fra 65 til 140 i følgende 9 fylker: Agder, Innlandet, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken.

Les mer om tiltaket (mennihelse.no)

 

[1] Statsforvalteren.no (2023) Årsrapportar for 2022. Tilgjengelig: https://www.statsforvalteren.no/portal/nyheter/2023/03/arsrapportar-for-2022/

[2] OsloMet (2022) Leve hele livet i kommunene. NIBR-Rapport 2022:1. Tilgjengelig: https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/2982569/2022-1%20NIBR.pdf?sequence=5&isAllowed=y

[3] KS (21.01.2022). Ny veileder: Slik får sykepleierstudenter et godt førsteinntrykk. Ny veileder: Slik får sykepleierstudenter et godt førsteinntrykk - KS

[4] Universitetet i Bergen (u.å.). TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. https://www.uib.no/tveps

Siste faglige endring: 19. desember 2023