Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Organisering og oppgavedeling

Med Tid for handling[96] understrekes behovet for en helhetlig innsats på flere områder for å få til nødvendig omstilling i tjenestene. Det pekes på behov for reorganisering, oppgavedeling og fokus på arbeidsforhold og arbeidstid, som tre av de sentrale områdene for innsats. Helsedirektoratet har i sitt høringsinnspill gitt støtte til Helsepersonellkommisjonens problemforståelse, beskrivelse av utfordringsbildet og tiltak når det gjelder organisering og samhandling[97].

Bedre oppgavedeling i helse- og omsorgstjenesten er et viktig steg for å oppnå bærekraftige tjenester. Oppgavedeling mellom personell handler om at helsepersonell som har fått god opplæring og kompetanse, kan utføre oppgaver som tradisjonelt har vært utført av andre yrkesgrupper. Oppgavedeling er et ledelsesverktøy som gir fleksibilitet i bruk av personellressursene og som bør tas i bruk i større grad i oppgaveløsning lokalt.

Helsedirektoratet støtter forslaget fra Helsepersonellkommisjonen om å igangsette et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid for bedre organisering og riktig oppgavedeling. Dette er ytterligere aktualisert med Bo trygt hjemme reformens[98] utvidelse av det eksisterende Tørn-prosjektet som i dag ligger i Kompetanseløft 2025[99]. Tørn-prosjektet gjør forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenesten, med formål om å bidra til omlegging av arbeidsformer og organisering for å øke kontinuitet og gi brukere og ansatte forutsigbare tjenester basert på brukers behov. Med utvidelsen vil det bli et program som skal dekke alle tjenestenivåene i helsetjenesten, fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, jf. figur L.

Figur L

Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene (Tørn)

Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenestene var et prosjekt i KS frem til 2023. Fra og med 2023 er prosjektet videreført som et utvidet program for å dekke hele helsetjenesten. Det nye programmet skal hete Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene (Tørn) og skal videreføre satsningen i kommunene, samtidig som den også skal introduseres i spesialisthelsetjenesten.

Formålet med programmet er å legge til rette for bedre bruk av personellressursene i hele helse- og omsorgstjenesten, gjennom forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer og forsøk for å fremme riktig oppgavedeling på tvers og innenfor tjenesteområder, -nivåer og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Bruk av kombinerte stillinger, strukturert oppgavedeling, alternative arbeidstids- eller turnusordninger, samlokalisering av tjenester og strukturerte samarbeid er noen av områdene som vil være aktuelle for forsøk. Programmet skal blant annet bidra til erfaringer med gode modeller for bruk av avansert klinisk sykepleie og fagarbeidere, og til strategisk kompetansekartlegging, kartlegginger for å avdekke variasjon, modellutprøving og prosjekter for oppgavedeling, tilbud om opplæring i metoder og prosessledelse.

Les mer om tiltaket

Tørn er et sentralt tiltak i Opptrappingsplan for heltid og god bemanning, som samtidig er et eksempel på en prosess som realiserer kjernen i Tillitsreformen[100]. Gjennom forankring hos ansatte og tillitsvalgte, skjer prosesser med endringsarbeid på organisering og oppgavedeling i et systematisk samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere.

 

Siste faglige endring: 19. desember 2023