Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Utfordringsbildet som grunnlag for mål og tiltak

I dette kapitlet beskrives det kjente utfordringsbildet med vekt på siste års utvikling. Tendensen er fortsatt jevn vekst i antall årsverk og sysselsatte jf. kapittel 3.2, men Helsedirektoratet mener utviklingen går for sakte og ikke er bærekraftig. I fylkeskommunal tannhelsetjeneste er ikke utfordringene så store når det gjelder antall årsverk og sysselsatte med vekt på siste års utvikling.

Til tross for personellvekst i helsesektoren i perioden 2015 til 2021, så har underskuddet på arbeidskraft i tjenesten likevel doblet seg i samme periode[38]. Dette er spesielt påtakende i helsesektoren, selv om det også skjer i andre sektorer. Det er en for lav vekst i tilgangen på helsepersonell, og det er høy turnover både av ansatte og ledere.

 

 

[38] SSB (2019) Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035. Tilgjengelig: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/385822?_ts=16c855ce368

3.1. Ledelse, fagutvikling og innovasjon

3.2. Rekruttering og utvikling i årsverk

3.3. Heltid som førstevalg i døgnbaserte tjenester

3.4. Personell uten helse- og sosialfaglig utdanning

3.5. Mobilitet i tjenestene

3.6. Sykefravær

Siste faglige endring: 22. februar 2023