Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Følgeevaluering og veien videre for program K2025

Helsedirektoratet skal gjennomføre følgeevaluering av programmet for å vurdere om de strategiske grepene og om virkemiddelbruken bidrar til å nå målene for programmet. Evalueringen er viktig for vurdering, og eventuell justering av virkemidlene og tiltaksporteføljen i K2025. I 2021 inngikk derfor Helsedirektoratet avtale med FAFO med samarbeidspartnere Senter for samfunnsøkonomisk analyse (SØA), KS-konsulent og Agenda Kaupang, for å gjennomføre evaluering på særlig strategiområde 1 Rekruttere, beholde og utvikle personell (jf. figur A).

Rekruttere, beholde og utvikle personell er et komplekst strategiområde i K2025, og den delen av programmet som har flest definerte tiltak. Evalueringsoppdraget skal for øvrig se til sammenhenger med de øvrige tre strategiområdene der det er naturlig, for å sikre en mest mulig helhetlig evaluering av programmets portefølje. Oppdraget skal evaluere utviklingen på personell- og kompetanseområdet gjennom programmets levetid (2021-2025). Det skal i oppdraget benyttes data fra flere kilder enn dem Helsedirektoratet selv benytter, og dermed understøtte for utvidede analyser. Det anskaffes ytterligere evalueringsoppdrag for å bidra til systematisk kunnskapsinnhenting for helheten av programmets rekkevidde, der dette er aktuelt og innenfor budsjettmessige rammer.

Gjennom programmets levetid vil det årlig publiseres en offentlig rapport med status for programmet og på personell- og kompetansesituasjonen i tjenestene. Disse årsrapportene vil inneholde rapportering på porteføljen i programmet, jf. Vedlegg 2. Helsedirektoratet har i 2021 arbeidet med å konsolidere porteføljen i programmet fra overgangen til K2025. Helsedirektoratet har spilt inn til HOD at en helhetlig revidering av porteføljen for å sikre effekt helt ut til sluttbruker i tråd med Helsedirektoratets strategiske utviklingsområder[70] og K2025 sine strategiområder (jf. figur A) er anbefalt.

Veien videre i 2022/2023 viser at det vil fremover skje mye spennende på dette utfordrende tjenesteområder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette vil få direkte eller indirekte konsekvenser for Kompetanseløft 2025, programmets utforming og innhold. Dette gjelder da særlig Helsepersonellkommisjonen og Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten.

Helsepersonellkommisjonen skal legge frem sin utredning innen 1.februar 2023. Kommisjonen har som formål:

"Kommisjonen skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt"

Regjeringen.no Mandat for Helsepersonellkommisjonen[71]

 

Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten ble fremlagt av HOD i forbindelse med statsbudsjettet 2022. Opptrappingsplanen skal følges opp via K2025 og i handlingsplanen er det presentert flere av de løpende tiltakene i K2025 porteføljen som satsningsområder også i denne opptrappingsplanen.

 

[70] Helsedirektoratet (2022) Helsedirektoratets strategi. Tilgjengelig: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helsedirektoratets-strategi/strategiens-fire-utviklingsomrader

[71] Regjeringen.no (2021) Helsepersonellkommisjonen. Tilgjengelig her: https://nettsteder.regjeringen.no/helsepersonellkommisjonen/mandat/

Siste faglige endring: 22. februar 2023