Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Ny planperiode Kompetanseløft 2025

Kompetanseløft 2025 (K2025) skal sørge for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste med tilstrekkelig og kompetent personell. Programmet løfter særlig frem etablering av en heltidskultur i tjenestene, redusert vikarbruk og derigjennom økt kontinuitet i bemanningen, som viktige områder å arbeide med.

Dette er den tredje handlingsplanen for kompetanseheving, rekruttering og fagutvikling siden 2010. Kompetanseløftet 2015 var rettet mot den kommunale omsorgstjenesten, Kompetanseløft 2020 ble utvidet til å omfatte alle deltjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, til dagens Kompetanseløft 2025 som også omfatter tiltak for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. En samlet strategi for hele kompetansefeltet kan gi synergieffekter og nye innfallsvinkler for tverrfaglig samarbeid. Denne rapporten presenterer utviklingstrekk og status på personell og kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Evalueringen av den foregående planperioden, Kompetanseløft 2020, viste at det fortsatt er behov for fokus på utfordringsbildet i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Særlig forskning og mer kunnskap om hva som er effektive tiltak for å adressere utfordringene er viktig. Det trengs nye, reviderte og på enkelte områder mer målrettede tiltak, for å bidra til de nødvendig endringer i tjenestene. Spesielt bør forskning, videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget og brukermedvirkning vektlegges. Dette er adressert i handlingsplan for Kompetanseløft 2025[5].

 

K2025 skal adressere 4 hovedutfordringer:

  • Knapphet på helse- og sosialfaglig personell
  • Mangel på kompetanse og kunnskapsgrunnlag
  • For lite brukermedvirkning, tverrfaglighet, samarbeid og samhandling
  • Svakheter i ledelsen, planleggingen og organiseringen av tjenestene

(Prop. 1 S (2020-2021))

De fire hovedutfordringene danner basis for de fire strategiske satsningsområdene i K2025:

Figur A: Strategiområdene i Kompetanseløft 2025
Figur A: Strategiområdene i Kompetanseløft 2025

K2025 er både en strategisk plan og en handlingsplan med konkrete tiltak. I overgangen fra K2020 til K2025 var det kun mindre endringer i porteføljen av tiltak. De fleste tilskuddsordninger ble videreført, og har vært pågående i mange år. Nye satsninger kommer til, men det er relativt små midler som bevilges til disse i forhold til det store budsjettet på 2,2 milliarder pr år til K2025 samlet. Helsedirektoratet har derfor i 2021 arbeidet med å konsolidere porteføljen i programmet, og foreslått at det gjennomføres en helhetlig revidering av porteføljen. Dette for å sikre effekt helt ut til sluttbruker i tråd med Helsedirektoratets strategiske utviklingsområder[6] og K2025 sine strategiområder (jf. figur A). Vedlegg 2 viser rapporteringen for 2021 for alle tiltak i K2025 sin portefølje.

 

 

[5] Helse- og omsorgsdepartementet (2020) Handlingsplan for Kompetanseløft 2025. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/contentassets/d9861c8a33dc4b2291a8a41d1ecfdc78/kompetanseloft-2025-2.pdf

[6] Helsedirektoratet (2022) Helsedirektoratets strategi. Tilgjengelig: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helsedirektoratets-strategi/strategiens-fire-utviklingsomrader

2.1. Kompetanse som grunnlag for faglig forsvarlighet

2.2. Pandemien og konsekvenser for læring og utvikling i tjenestene

2.3. Samskapning satt i system

2.4. Kompetansebehov om bruker- og pårørendemedvirkning

2.5. En populasjon i endring

2.6. Ny teknologi og nye løsninger

Siste faglige endring: 22. februar 2023