Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Kompetansebehov om bruker- og pårørendemedvirkning

Brukermedvirkning kan foregå på individnivå, tjenestenivå og systemnivå. Brukermedvirkning på individuelt nivå er samarbeid mellom den enkelte bruker og ansatte i tjenestene. Det handler om å kunne medvirke ved valg som gjelder ens egen helse og livssituasjon[23]. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og fylkeskommunal tannhelsetjeneste trenger ansatte som har kunnskap både om individuell bruker- og pårørendemedvirkning og systematisk implementering av bruker- og pårørendemedvirkning.

Fremtidens tjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres pårørende. Brukerne skal få større innflytelse over egen hverdag, gjennom mer valgfrihet og et større mangfold av tilbud. Målet er å skape tjenester som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov og mulighet til å leve et aktivt og godt liv i fellesskap med andre. Dette innebærer å ta i bruk brukernes ressurser på nye måter, med økt fokus på mestring og den enkeltes erfaringskompetanse som grunnlag for utvikling av tjenestene[24]. Dette prinsippet er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven. Pasientenes og brukernes behov skal inngå i grunnlaget for utviklingen av tjenestene, og kvaliteten på tjenestene skal vurderes fra deres perspektiv.

Gjennom Leve hele livet-reformen påpekes den tverrsektorielle innsatsen som må til for å komme fra dagens utfordringsbilde til fremtidens mulighetsrom for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette medfører behov for tverrsektoriell kompetanse som kan møte aktuelle tjenestebehov på en ny måte. Ny kunnskap om hvem som kan yte bistand og tjenester i samarbeid med helse- og omsorgstjenesten, som for eksempel frivillige, næringsliv, ny velferdsteknologi mv. er viktig. Dette krever innsikt og kunnskap både for ledere og ansatte innenfor blant annet strategisk planlegging, tjenesteorganisering, oppgavedeling og bruker- og pårørendemedvirkning.

 

 

[23] Meld. St. 38 (2020-2021) Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-38-20202021/id2862026/

[24] Helse- og omsorgsdepartementet (2020) Handlingsplan for Kompetanseløft 2025. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/contentassets/d9861c8a33dc4b2291a8a41d1ecfdc78/kompetanseloft-2025-2.pdf

Siste faglige endring: 22. februar 2023