Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Begreper

Forklaring av begreper
BegrepForklaring

CO2-ekvivalenter 

En enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år [1]

F-gass 

De viktigste fluorholdige klimagassene (f-gassene) består av HFK (hydrofluorkarbon), PFK (perfluorkarbon) og SF6 (svovelheksafluorid). Det er industrielt framstilte gasser som har stort potensial for å bidra til global oppvarming (Global Warming Potential, GWP). HFK-gasser er den største kilden til utslipp av f-gasser [2] og benyttes bl.a. i anestesigasser og astmainhalatorer

GHG-protokoll 

 

Green House Gas Protocol - GHG-protokollen er et internasjonalt rammeverk/standard for rapportering av klimagassutslipp som forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp. Et velkjent element fra denne er inndelingen av direkte og indirekte utslipp i tre nivåer - Scope 1, Scope 2 og Scope 3 [3] 

Grønne anskaffelser 

Innkjøp som gir lavere miljømessig påvirkning i levetiden, enn varene og tjenestene som ellers ville blitt kjøpt [4]

Ikke- kvotepliktig utslipp 

Utslipp som ikke omfattes av EUs kvotesystem (EU ETS) [5]

Klimabudsjett 

Beregning av maksimal mengde menneskelig klimagassutslipp som vil føre til å begrense den globale oppvarmingen til et visst nivå [6] 

Klimafotavtrykk 

Oversikt over klimagassutslipp fra en virksomhet, inkluderer alle utslippskilder, både scope 1, 2 og 3 [7]

Klimagassutslipp 

Utslipp av klimagasser som bidrar til global oppvarming, inkl. CO2, metan, lystgass og F-gasser [8]

Klimakvote 

Én klimakvote gir tillatelse til å slippe ut ett tonn med CO2-ekvivalenter (EUs kvotesystem). Klimakvoter kan kjøpes og selges [9] 

Klimaregnskap 

Oversikt over klimagassutslipp fra en virksomhet, som kan inkludere scope 1, 2 og 3, eller kun deler av disse [10] 

Klimavekting 

Brukes for å omgjøre utslipp til CO2-ekvivalenter [11]
(se også omregningsfaktorer) 

Klimanøytralt / 
Netto null CO2 – utslipp 

At en ikke slipper ut mer klimagass enn det en greier å fange opp eller fjerne over en bestemt tidsperiode [12] 

Klimatilpasning 

Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for å på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære [13]

Kvotepliktig utslipp 

Utslipp som omfattes av EUs kvotesystem (EU ETS) [14]

Miljøledelse 

Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester [15] 

Omregningsfaktorer 

 En omregningsfaktor gjør at ulike utslipp regnes om til CO2 - verdier slik at de får samme enhet og kan sammenlignes (CO2 – ekvivalenter). Som omregningsfaktor benyttes gassenes globale oppvarmingspotensial, på engelsk Global Warming Potential, forkortet til GWP [16]

Scope 1 

Scope 1 omfatter de direkte utslippene fra virksomheten, som virksomheten har kontroll på. Dette er for eksempel utslipp fra virksomhetens egne biler og maskiner, og prosessutslipp fra virksomhetens aktiviteter [17] 

Scope 2 

Scope 2 omfatter indirekte utslipp gjennom innkjøpt energi. Det kan være fjernvarme, strøm og liknende 17

Scope 3 

Scope 3 omfatter alle andre indirekte utslipp. Det omfatter utslipp fra varer og tjenester virksomheten kjøper inn fra andre, som tjenestereiser, avfallsbehandling, andre innkjøpte varer og tjenester, og ansatte reiser til og fra jobb. Det omfatter også varer og tjenester virksomheten leverer, som energi som brukes i bruk av et produkt, sluttbehandling av et produkt og investeringer. Scope 3 er i henhold til GHG-protokollen frivillig å rapportere på, men de fleste virksomheter vil ha mest utslipp i denne kategorien 17

 

Referanser

Siste faglige endring: 05. mai 2023