Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å evaluere status for klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren, og evalueringen skal: 

  1. Inkludere klimaregnskapene fra spesialisthelsetjenestene og vurdere om eventuelt også andre utslippskilder kan inkluderes.
  2. Undersøke relevante måter å beregne hvilken andel av kommunale utslipp som kan tilskrives helse- og omsorgstjenestene.
  3. Definere hensiktsmessige målindikatorer som start på arbeidet med å etablere en baseline for fremtidige utslippsmålinger.

Vi har også blitt bedt om å inkludere anbefalinger om hvordan arbeidet kan tas videre på ulike områder, si noe om hvilke områder det vil være mest aktuelt å begynne med, og gi anbefalinger om hvordan verktøy og metoder som kommunene kan ta i bruk kan videreutvikles.

Samtidig skal Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeide en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov for vår sektor som følge av klimarelaterte endringer og akutte klimahendelser. FHI skal videre beskrive klimaendringenes påvirkning på helse og indentifisere behov for ytterligere kunnskap og data. Rapportene fra Helsedirektoratet og FHI vil utgjøre et viktig grunnlag for det videre arbeidet med et veikart mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgssektor.

Denne rapporten er svar på Helsedirektoratets oppdrag. I arbeidet med rapporten har vi gjort flere erfaringer. Det å lage en god oversikt over klimagassutslipp i helse- og omsorgstjenesten er et omfattende arbeid, som krever mye kunnskap. For å nå målene om utslippsreduksjon må vi gjøre store endringer raskt, i en tid hvor vår sektor også har mange andre utfordringer som skal håndteres.

Samtidig vet vi at helsesektoren, som andre sektorer, må bidra i arbeidet for å redusere utslipp framover. Helsesektoren er stor, med mange ansatte – vi bruker mye ressurser for å ha tjenester tilgjengelige der og når vi trenger dem. Helsesektorens bidrag til klimagassutslipp er vesentlig, og det er et stort potensial i å jobbe systematisk for å redusere utslippene fra vår sektor.

Norge og norsk helsesektor har kanskje verdens beste forutsetninger for å lykkes i et grønt skifte. For å lykkes kreves et større fokus, høyere tempo, bedre gjennomføringsevne, mer samarbeid, og en mer systematisk innsats enn i dag. Vi i Helsedirektoratet er vel vitende om at vi må styrke arbeidet vårt på dette området. For å begrense utslipp og få til en klimarobust utvikling i Norge, trenger vi også innsats fra både offentlig, privat og frivillig sektor. Vi må løse dette sammen for å lykkes.

Siste faglige endring: 05. mai 2023