Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Folkehelse gjennom livsløpet - voksenbefolkningen

En befolkning med god helse er et premiss for en bærekraftig samfunnsutvikling og for at helse- og velferdstjenester skal kunne opprettholdes på tilsvarende nivå som i dag. Offentlige utgifter vil snart øke raskere enn offentlige inntekter. Velferdsbehovene blir større enn samfunnet klarer å levere. Det er et økende behov for at innsatsen dreies mer i retning av helsefremming og forebygging. 

Helsedirektoratet anbefaler

Helsesystemer

 • å revidere og implementere de nasjonale faglige retningslinjer på fedme og overvekt.
 • å drive holdningsskapende arbeid som motiverer til endring og bygger kunnskap om sammenhengen mellom levevaner og ikke-smittsomme sykdommer.
 • å bidra til å bedre den enkeltes muligheter til å ta gode helsefremmende og sykdomsforebyggende valg ved å øke helsekompetansen på individ- og systemnivå.
 • å utvikle digitale tjenester som ivaretar befolkningens ulike digitale kompetanse og helsekompetanse.
 • å øke kunnskap om innvandreres levekår, livssituasjon, helse og bruk av helse- og omsorgstjenester, og tiltak for likeverdig tilgang til tjenester.

Samarbeid på tvers

 • å sikre sektorovergripende arbeid med arbeidsdeltakelse og forebyggende aktiviteter til alle på arbeidsplassen herunder fremme mestring og, samt unngå unødig utredning i spesialisthelsetjenesten.

Psykisk helse og rus

 • å videreføre store pågående satsninger på psykisk helse og rusområdet.
 • normalisere psykiske reaksjoner på livshendelser og redusere stigma ved psykiske plager og lidelser.
 • å øke prisen på alkohol gjennom økt alkoholskatt.

Fysisk aktivitet

 • å legge til rette for gang- og sykkelveier og lett tilgjengelige og rimelige offentlige transportmidler for alle.

Kosthold

 • å legge til rette for at alle skal kunne ta kostholdsvalg i tråd med kostrådene bl.a. gjennom videreføring av samarbeid med matvarebransje, serveringsbransje og organisasjoner.
 • å innføre en gradert avgift på tilsatt sukker og samtidig prisreduksjon på frukt, bær og grønnsaker.

Tobakk

 • å særlig vektlegge utfordringer med sosial ulikhet i tobakksbruk. Tobakksrøyking bør på sikt fases helt ut.
 • å innføre landsdekkende veiledning i kombinasjon med offentlige finansiering av legemidler til røykeslutt (gitt positive resultater fra pilotprosjekt i Vestre Viken).

Seksuell helse

 • å inkludere læringsmål knyttet til seksuelle helse i nasjonale forskrifter for relevante utdanningsløp.
 • å innføre en befolkningsrepresentativ seksualvaneundersøkelse etter modell av Storbritannia.

3.1. Psykisk helse og livskvalitet

3.2. Levevaner

3.3. Helsekompetanse

Siste faglige endring: 27. februar 2024