Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1Sammendrag

  • Utvikling og omstilling av spesialisthelsetjenesten i tråd med regjeringens målsetninger, krever endret sammensetning av kompetanse for å løse nye oppgaver og drive endringsprosesser. Dette vil kreve satsning på kompetanseutvikling og strategisk kompetanseplanlegging for å sikre helsepersonells mulighet til oppdatering i bredden av sitt fagfelt og eventuelt utvikle ny kompetanse som behøves.
  • Sykepleiere i sykehus behøver kontinuerlig oppdatering innenfor grunnleggende, klinisk breddekompetanse for å gi forsvarlig og kunnskapsbasert sykepleie.
  • Det erfares endringer i sykepleierrollen i sykehus grunnet endringer i befolkningens behov for helsehjelp, medisinsk og teknologisk utvikling, flere oppgaver knyttet til samhandling, koordinering og arbeid i tverrfaglige team, samt høy arbeidsbelastning og endringstakt.
  • Avansert klinisk breddekompetanse pekes på som viktig for å sette sykepleiere bedre i stand til å følge opp ustabile og multisyke pasienter, pasienter med kroniske lidelser og pasienter med sammensatte behov. Dette inngår i AKS-kompetansen.
  • AKS-kompetanse svarer godt på behovet for avansert sykepleiekompetanse som tiltak for å møte endringer i sykepleierrollen (ansvar og oppgaver) i sykehus.
  • AKS skal ikke erstatte annen fagkompetanse, men være en supplering og forsterkning gjennom å gi sykepleier blant annet avansert klinisk breddekompetanse.
  • Et egnet tiltak for å rekruttere og beholde ambisiøse sykepleiere ved sengeposter, i poliklinikk, dagbehandling, ambulante team og hjemmesykehus, kan være å tilby kliniske karriereveier som leder til nye funksjoner og ansvar rettet mot pasientnært arbeid, eksempelvis AKS.
  • Tilgang på AKS-kompetanse har gjort avdelinger mer omstillingsdyktige, stimulert faglig utvikling, bidratt til økt faglighet i sykepleiergruppa og forbedret pasientoppfølging, samt gjort avdelingen mer attraktiv i rekrutteringsprosesser.
  • Videreutdanningstilbud må være tett på klinisk praksis og lede til pasientnært arbeid for å være klinisk relevant. Dette krever tett samarbeid mellom tjenestene og utdanningssektoren for å gi gode videreutdanningstilbud.  
  • Mastergradsutdanning innen avansert klinisk sykepleie og avansert klinisk allmennsykepleie spesielt, beskrives som nyttig og relevant kompetanse for sykehus.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021