Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om EU4Health, tildeling av midler og typer utlysninger

EU4Health

EU4Health er et bredt helseprogram der målene er å bedre helsen i befolkningen og beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler.

Programmet gjennomføres ved at EU bidrar til å finansiere og legge til rette for utviklingstiltak, prosjekter og samarbeid mellom land i Europa. Norske fagmiljøer og andre interessenter kan søke om midler på lik linje med aktører i EU-land.

Tildeling av midler

EU4Health gjennomføres ved at EU bidrar til å finansiere utviklings- og samarbeidsprosjekter og lyser ut kontrakter på utredninger og andre anskaffelser. 

Norske fagmiljøer og andre interessenter kan søke om midler, levere tilbud og delta i samarbeidsprosjekter på lik linje med interessenter i EU-landene.

Prosjekter blir lyst ut som «Calls for proposals» og «Calls for tenders».

Utlysning av midler til utviklingsprosjekter – Calls for proposals (Action grants)

Calls for proposals er utlysninger av midler til utviklingsprosjekter (Action grants). 

I løpet av året blir det lyst ut prosjektmidler i flere runder med søknadsfrist noen få måneder fram i tid.

Aktuelle søkere: 

Hvem som er de mest aktuelle søkerne finner du informasjon om i hver enkelt utlysning. 

Aktuelle søkere kan være: 

 • Sykehus, helseforetak og regionale helseforetak
 • Utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter
 • Ekspertnettverk (inkludert europeiske referansenettverk (European Reference Networks))
 • Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner 
 • Privat næringsliv
 • Ideelle private foretak og stiftelser
 • Etablerte folkehelsenettverk
 • Nasjonale og lokale myndigheter

Utlysning av servicekontrakter – Calls for tenders

Calls for tenders er utlysninger av midler til anskaffelser, etablering av beredskapsløsninger, oppdragsforskning, evalueringer og kunnskapsoppsummeringer.

Dette kan dreie seg om enkeltoppdrag eller større rammeavtaler. Tenders er fullfinansiert fra EU.

Aktuelle søkere: 

 • Myndighetsorganer
 • Forskningsinstitusjoner og -miljøer
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Privat næringsliv

Myndighetssamarbeid – Joint Actions

Norske helsemyndigheter deltar i Joint Actions  

Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet skal de neste tre årene delta i samarbeidsprosjekter mellom europeiske lands myndigheter - såkalte Joint Actions.

Legemiddelverket skal delta i to Joint Actions, om henholdsvis legemiddelmangel og sikkerhetsvurderinger for kliniske studier.

Folkehelseinstituttet skal delta i en Joint Action for å utvikle bedre, integrerte systemer for overvåkning av smittsomme sykdommer.

Helsedirektoratet skal delta i to Joint Actions – én om overføring av beste praksiser i primærhelsetjenesten og én om helsepersonellplanlegging.

I månedene fremover vil disse prosjektene bli utviklet i samarbeid med Europakommisjonen.

Hva er Joint Actions?

Joint Actions er større samarbeidsprosjekter mellom helsemyndighetene i medlemslandene i EU, Norge og Island. Helse- og omsorgsdepartementet nominerer norske deltakere.

Aktuelle deltakere fra Norge er Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og i noen tilfeller regionale helseforetak og helseforetak.

Mål 

EU4Health har fire overordnede mål:

 • Forbedre helsen i befolkningen
 • Beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler
 • Forbedre tilgang til legemidler og medisinsk utstyr
 • Styrke helsesystemer så de er fleksible og effektive

Mål for Norges deltakelse i programmet:

 • Norsk helseberedskap skal bli bedre.
 • Styrke folkehelsen gjennom europeisk samarbeid.
 • Norge skal være integrert i et styrket digitalt helsesystem i EU.
 • Norsk helsenæring skal styrke sin konkuranseevne gjennom det europeiske samarbeidet innenfor helseteknologi og innovasjon.
 • Norge skal gjennom programsamarbeidet bidra til å dele og tilegne seg kunnskap.

Bakgrunnsinformasjon

Helsedirektoratet har laget en kort presentasjon og et informasjonsark som gir overordnet informasjon om EU4Health. Disse kan brukes til å informere om EU4Health i møter o.l.

Overordnet informasjon fra EUs generaldirektorat for helse og mattrygghet (DG SANTE): EU4Health 2021–2027 (ec.europa.eu)

Hvert år i programperioden (2021–2027) vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram (Work Program) som beskriver alle aktiviteter i regi av EU4Health det kommende året. Arbeidsprogram for 2022 er planlagt publisert i januar 2022. 

Først publisert: 21.01.2022 Sist faglig oppdatert: 21.01.2022 Se tidligere versjoner