Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan lykkes i EU4Healths åpne utlysninger?

På EU4Health-dagen delte direktør Caroline Costongs i det europeiske nettverket EuroHealthNet gode råd om hvordan man lykkes med å søke prosjektmidler.

– Ved å delta i et EU-prosjekt har man muligheten til å se arbeidet sitt i et større perspektiv, lære av andre og finne gode løsninger til felles utfordringer, forteller Caroline.  

Det er viktig å starte søknadsarbeidet tidlig, helst før utlysningen publiseres. I 2024 planlegger HaDEA å publisere de første åpne utlysningene i mai, men mye av informasjonen om prosjektene er allerede tilgjengelig i EU4Health sitt arbeidsprogram for 2024 (health.ec.europa.eu). En full oversikt over kommende utlysninger og tentative datoer for publisering av utlysningstekst, finnes på HaDEAs hjemmeside (hadea.ec.europa.eu).

Caroline Costongs, direktør i organisasjonen EuroHealthNet.
Caroline Costongs, direktør i organisasjonen EuroHealthNet.

Tips fra Caroline:

Velg en relevant utlysning

 • Velg en utlysning organisasjonen har spesiell kompetanse på og hvor det er et tydelig behov for europeisk samarbeid. Det må begrunnes hvorfor prosjektet burde være et EU-initiativ og hvilken «EU added value» prosjektet har. Det vil si hvilken merverdi det gir å samarbeide på tvers av land.  

Vær nøye i forberedelsen av søknaden

Bygg et sterkt konsortium 

 • Caroline anbefaler at konsortiet består av 6-15 partner-organisasjoner.  
 • Geografisk spredning av partnere er verdsatt. For å motta 80% finansiering fra EU-kommisjonen til prosjektet kreves det involvering av partnere fra medlemsland med lavere BNP enn gjennomsnittet i Europa. Det er 31 land som deltar i EU4Health og kan være del av et konsortium (alle 27 EU-land, i tillegg til Norge, Island, Ukraina og Moldova).  
 • Det verdsettes ofte å ha et multisektorielt og multidisiplinært konsortium med deltagere fra for eksempel offentlig sektor, sivil sektor, privat sektor og akademia. Dette er ikke et formelt krav, men ofte et ønske i utlysningstekstene. 
 • Det kan være nyttig å ha en europeisk interesseorganisasjon basert i Brussel med i konsortiet, for å være tett på diskusjonene i EU og bedre kunne realisere gode tiltak fra prosjektet. 
 • For å finne aktuelle samarbeidspartnere til konsortiet kan det være lurt å bruke eksisterende nettverk.  

Kjenn til evalueringskriteriene

 • Søknaden evalueres etter tre kriterier: relevans, kvalitet og potensiell effekt.  
 • Det er viktig at søknaden er forståelig for de som skal evaluere den. Personen har ikke nødvendigvis spisskompetanse på temaet i søknaden. Bruk derfor klarspråk i søknadsteksten.    
 • For å vurdere relevans ser de som vurderer søknadene på målene til prosjektet. Målene i søknaden skal samsvare med EUs prioriteringer, som er beskrevet i utlysningsteksten. Det vurderes også om prosjektresultater har overføringsverdi og om lignende prosjekter kan implementeres i andre EU-land. 
 • For å vurdere kvalitet ser man i evalueringsprosessen på prosjektdesign, metodologi, kostnadseffektivitet, budsjett og gjennomførbarhet. Kvalitet og sammensetning av konsortiet vurderes også. 
 • For å vurdere potensiell effekt ser man i evalueringen på prosjektets ambisjonsnivå, og om det passer med målene i utlysningsteksten. Det vurderes hvorvidt målgruppen får utbytte av prosjektet og hvordan prosjektet kan bidra til politikkutvikling. Prosjektet må ha en tydelig plan for hvordan arbeidet skal gjøres kjent, hvordan kommunikasjonen om prosjektet skal se ut, og hvordan prosjektet kan bidra til politikkutvikling i EU.  

Opptak av innlegget til Caroline kan sees her (players.brightcove.net) (start 3:34). 
 

Først publisert: 08.03.2024 Siste faglige endring: 13.05.2024 Se tidligere versjoner