Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dei som har høg risiko for å bli alvorleg sjuke av korona kan få effektiv behandling

Paxlovid. Foto: Produsenten

Først publisert: 02.12.2022 Sist faglig oppdatert: 02.12.2022

Frå torsdag 8. desember vil medisinen Paxlovid vere tilgjengeleg på norske apotek. Medisinen reduserer risikoen for alvorleg sjukdom hos dei med høg risiko for å bli alvorleg sjuke.

Artikkelen er 303 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Faglege råd: Behandling med nirmatrelvir + ritonavir (Paxlovid) bør vurderes for voksne med positiv test for SARS-CoV-2 og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom

Pasientar med høg risiko for alvorleg sjukdom kan få tilbod om behandling med Paxlovid om dei  har fått påvist korona. Det er først og fremst eldre, som vil ha nytte av behandlinga.

For pasientar med lav risiko for alvorlig sykdom, har medisinen lita nytte. For desse pasientane har det liten hensikt å ta Paxlovid og dei vil derfor ikkje få tilbod om medisinen.

– Målet med å gje Paxlovid er særleg å redusere alvorleg sjukdom, men også å redusere belastinga på helsetenesta, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Ved rett bruk ser behandling med Paxlovid ut til å redusere talet på innleggingar i sjukehus med meir enn 80 % blant personar med høg risiko for alvorleg covid-19-sjukdom.

Se og regjeringen.no: Legemiddelet Paxlovid blir tilgjengelig på norske apotek (regjeringen.no).

Kven er medisinen aktuell for?

Medisinen er aktuell for to hovudgrupper

 • Dei med alvorleg immunsvikt. For eksempel dei med beinmergskreft eller lymfekreft som får medisinar som slår ut immunforsvaret.
 • Andre med høg risiko for alvorleg sjukdom
  • Alder er viktigast. Det er særleg dei over 65 år, som vil ha nytte av medisinen.
  • I tillegg har alvorlege kroniske sjukdomar betyding.
  • Det er også viktig kor lenge det er sidan du fekk vaksine. Om det er meir enn eit halvt år sidan du fekk siste vaksine, er det auka risiko for alvorleg sjukdom.
 • Blant dei viktigaste kroniske sjukdomane i denne samanhengen er
  • Aktiv kreftsjukdom eller pågåande/nyleg behandling mot denne
  • Alvorleg hjarte- eller lungesjukdom
  • Dårleg regulert diabetes
  • Alvorleg overvekt – kroppsmasseindeks høgare enn 35
  • Kronisk nevrologisk sjukdom med betydeleg funksjonsnedsetting
  • Alvorleg psykisk sjukdom, spesielt alvorleg schizofreni
  • Alvorleg demens
  • Downs syndrom

Kva skal ein tenkje på før ein startar med Paxlovid?

 • Paxlovid og mange vanlege medisinar kan gjensidig påverke effekten av kvarandre. Det er difor særs viktig at legen får vite om alle  medisinane du bruker, inkludert reseptfrie medisinar og naturpreparat – særleg johannesurt (perikum)
 • Legen vil vurdere om det er behov for å endre på andre medisinar under behandlinga med Paxlovid

Kven skal ikkje få Paxlovid?

Paxlovid er som hovudregel ikkje aktuelt for deg som:

 • Får medisinar som absolutt ikkje kan kombinerast med Paxlovid. Det gjeld mellom anna dei fleste som har fått transplantert eit organ.
 • Ikkje har høg risiko for alvorleg sjukdom.

Viktig å starte behandlinga tidleg

 • Paxlovid hemmar koronaviruset frå å  kopiere seg sjølv og spreie seg i kroppen. Medisinen er derfor mest effektiv om du startar behandlinga tidleg. For at medisinen skal ha god effekt, bør behandlinga starte så snart som mogleg etter at du får symptom. Om du får luftvegssymptom, er det viktig at du ikkje venter, men kontaktar fastlegen din så snart du kan.
 • Luftvegssymptom er først og fremst tett nase, hoste og sår hals. Ofte får du også feber eller vondt i hovudet.
 • Du bør og ta ein sjølvtest for korona, men ta kontakt med legen anten du får positivt eller negativt resultat på testen.

Berre til dei med høg risiko

Noreg har fått nok Paxlovid til 25 000 personar gjennom EU sin felles innkjøpsordning. Det vil seie at det er avgrensa tilgang på medisinen.

Korkje sjukeheimar eller fastlegar skal ha medisinen liggande i beredskap. Aktuelle pasienter skal bli vurderte hos legen etter at dei har fått symptom. Deretter kan legen skrive ut Paxlovid, dersom det er rett behandling. Helsedirektoratet har laga ein rettleiar til legane om kven som skal få medisinen.

Det er berre dei som har bekrefta korona som kan få Paxlovid. Medisinen skal ikkje nyttast til førebygging.

Erstattar ikkje vaksine

Paxlovid erstattar ikkje vaksine. Det beste vernet mot korona får du ved å ta vaksine.

Samstundes veit vi at nokon blir sjuke av korona sjølv om dei har fått fleire vaksinedosar. Om du har høg risiko og blir sjuk, kan du ha stor nytte av Paxlovid.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold