Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Om forløpet

Statuskartlegging

Det har blitt utviklet et statuskartleggingsskjema for somatisk helse og levevaner (XLS). Dette kan brukes av ledere og i møter der implementering av nasjonale pasientforløp drøftes. Verktøyet:

 • er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge status på aktuell praksis
 • gir en oversikt over i hvilken grad aktuelle målepunkter følges opp som beskrevet i forløpet
 • gir mulighet til å planlegge tiltak for økt måloppnåelse, og å vurdere risiko for mangelfull gjennomføring

Statuskartleggingen er laget for å understøtte lokale implementeringstiltak, og resultatet skal ikke rapporteres utenfor virksomheten.

Kunnskapsgrunnlag

En arbeidsgruppe med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner og relevante fagmiljø utarbeidet et utkast om anbefalinger for ivaretakelse av somatisk helse og levevaner i de nasjonale pasientforløpene, som ble levert Helsedirektoratet våren 2017.

Alle anbefalingene bygger på konsensus i arbeidsgruppen og nasjonale faglige retningslinjer og veiledere der slike finnes:

Arbeidsgruppe

Ekstern fagansvarlig:

 • Petter Andreas Ringen, psykiater/avdelingsoverlege, Oslo universitetssykehus
 • Linda Wüsthoff, psykiater og samfunnsmedisiner/etatsoverlege, Oslo kommune

Arbeidsgruppeleder:

 • Torhild T. Hovdal, psykiater/seniorrådgiver, avdeling spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet

Deltakere:

 • Asle Enger, medisinskfaglig rådgiver, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus
 • Astrid Gytri, brukerrepresentant Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
 • Frode Grevskott, fysioterapeut/daglig leder Frisklivssentralen, Verdal kommune
 • Ida Garløv, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri/seksjonsoverlege, Ungdomsseksjonen, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus
 • Ingvild Felling Meyer, lege/seniorrådgiver, avdeling folkesykdommer, Helsedirektoratet
 • Irene Bircow Elgen, seksjonsoverlege/professor II, Haukeland universitetssjukehus
 • Ivar Skeie, overlege / overlege legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik, Sykehuset Innlandet Helseforetak
 • Jan Erik Skjølås, avdelingsleder lavterskeltiltakene for rusavhengige over 18 år, Trondheim kommune
 • Jørn Heggelund, idrettsfysiolog Ph.d./teamleder, Treningsklinikken, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
 • Knut Boe Kielland, lege, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)
 • Kristian Kise Haugland, brukerrepresentant og styreleder Mental Helse
 • Lars Lien, psykiater, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse ROP
 • Line Eikenes Langsholt, brukerrepresentant Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
 • Line Schrøder Karlsen, rådgiver, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • Mone Sæland, klinisk ernæringsfysiolog/førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Pernille Næss, lege, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Oslo universitetssykehus
 • Ragnhild Storstein Spilker, prosjektleder NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse)
 • Rune Andreas Kroken, avdelingsoverlege ved avdeling for spesialisert psykosebehandling, Haukeland universitetssykehus, førsteamanuensis II Universitetet i Bergen
 • Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus
 • Sigrid Skattebo, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
 • Siri Strømsmo, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
 • Svein Skjøtskift, psykiater/overlege, Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen
 • Tommy Sjåfjell, brukerrepresentant A-LARM
 • Tordis Sørensen Høifødt, psykiater/overlege, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Torgeir Gilje Lid, fastlege Nytorget legesenter og postdoktor Helse Stavanger HF
 • Toril Moe, spesialrådgiver fysisk aktivitet, Oslo universitetssykehus

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022