Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering

Helsedirektoratet har organisert implementering av pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering som et prosjekt, med mandat om å utarbeide en plan for implementering i samarbeid med tjenestene, med forslag til tiltak og gjennomføring.

Arbeidet har vært organisert med en redaksjonsgruppe som har bistått Helsedirektoratet med å utarbeide den foreliggende Nasjonale implementeringsplanen, bestående av:

  • Bent Indredavik, leder av redaksjonskomiteen for nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, ekstern faglig leder av pakkeforløp hjerneslag, professor i hjerneslagsykdommer, spesialist i indremedisin og i fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for hjerneslag, St. Olavs hospital / Det medisinske fakultet, NTNU
  • Hild Fjærtoft, daglig leder i Norsk hjerneslagregister ved St. Olavs hospital, medlem i arbeidsgruppen for nasjonal retningslinje for hjerneslag, Førsteamanuensis PhD, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
  • Inger Johansen, tidligere fastlege, PhD og medlem i redaksjonsgruppen for utarbeidelse av pakkeforløp, Avd. for allmennmedisin, UiO

Prosjektet ble i innledende fase presentert   i Helsedirektoratets brukerråd og fikk bl.a. innspill knyttet til LHL Hjerneslag[1] undersøkelse (januar 2020) om hvordan kommunene skal følge opp og implementere pakkeforløpet, hvor svarene fra 61 kommuner viste store forskjeller i hvordan kommunene oppfatter og arbeider med pakkeforløpet.

Det har vært bred representasjon fra tjenestene, pasientorganisasjoner, og profesjonsorganisasjoner i arbeidsgruppen og referansegruppen:

Arbeidsgruppe

Virksomhet

Representant

Norsk hjerneslagsregister

Hild Fjærtoft, daglig leder i Norsk hjerneslagregister ved St. Olavs hospital, medlem i arbeidsgruppen for nasjonal retningslinje for hjerneslag, Førsteamanuensis PhD, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Oslo kommune

Ingvild Rosseland, avdelingsleder for fysio- og ergoterapeuter, Forsterket rehabilitering Aker, Oslo kommune

Trondheim kommune

Anne Silja Makitalo Leer, fysioterapeut, avdeling: Rehabiliteringsteam i Enhet for Ergoterapitjenester

 

Pernille Thingstad, fysioterapeut, phd, kommunedirektørens fagstab, helse og velferd, prosjektleder universitetskommunesamarbeidet

Moss kommune

Aud Irene Holtan, Fagkoordinator fysioterapi t.o.m. august 2021.

Kinn kommune

Therese Hanebrekke Slack (fysioterapeut), Florø Fysio- og ergoterapiteneste.

Bodø kommune

Marianne Pettersen, avdelingsleder Rehabiliteringsavdelingen

 

Francis Odeh, kommuneoverlege

St. Olavs hospital

Hanne Ellekjær, avdelingssjef, overlege, avd. for hjerneslag

 

Mats Olsen, slagsykepleier, avd. for hjerneslag  

Rehabiliteringsnettverk i Helse Midt-Norge, fagnettverket for hjerneskade

Kathrine Engen, spesialist i nevrologisk fysioterapi, Rehabiliteringsavdelingen Sykehuset Levanger.

Meråker kurbad

Marit Haugen Øverkil, sykepleier og fagleder og teamleder hjerneslag rehabilitering

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Katrine Øien, slagsykepleier, slagenheten

 

Tina Sofie Gover, ergoterapeut, rehabiliteringsavdelingen (t.o.m. 14.2.2022)

Oslo universitetssykehus

Hege Ihle -Hansen, overlege og leder av slagenheten

Sunnaas sykehus

Allan Jørgensen, Enhetsleder

Akershus universitetssykehus

Linda Nysted Sivesind, spesialrådgiver, avdeling for samhandling og helsefremming/  koordinerende enhet, Akershus universitetssykehus HF

Helse Bergen

Marianne Wesnes Seksjonsoverlege, avdeling for hjerneskaderehabilitering, slagenhet

Helse Stavanger

Mona Plener Sandved Spesialfysioterapeut, Seksjon for rehabilitering

Referansegruppe

Virksomhet

Representant

Vinje kommune

Elisabet S Haagensen, Avdelingsleiar fysio-ergoterapitenesta

Kinn kommune

Evy Aarsheim,  ergoterapeut, Avd.leiar Florø Fysio- og ergoterapiteneste

Øygarden kommune

Liv Møen, einingsleiar Helse; meistring og rehabilitering

Fjaler kommune

Katrine Vesterås, Sjukepleiar, på korttid/rehabiliteringsavd, Fjaler sjukeheim

Stange kommune

Eva Strypet, fysioterapeut, Stange ambulerende rehabiliteringstjeneste

 

Mailen Holm, ergoterapeut, rehabiliteringskoordinator

Oslo kommune

Anett Alstad, kvalitetssjef på Ullerntunet

 

Heidi Røste, spesialrådgiver i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

Frisklivssentralen, Hamar kommune

Heidi Lønrusten Midttun, leder

 

Helse Nord RHF

 

Michael Strehle, medisinsk rådgiver Helse Nord RHF, kontaktperson rehabilitering. Fra august 2021: Synøve Kalstad, rehabiliteringskontakt i Helse Nord RHF.

 

Audhild Høyem, RKE Tromsø, rådgiver/leder Regional kooordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Helse Nord, Samhandlingsavd., UNN.

Helse Sør-Øst RHF

Tove H. Otterstad, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF

 

Caroline Thorskog, avdelingsleder for nevrologi og rehabilitering, Sykehuset Telemark

Helse Midt Norge RHF

Tore Jo Nilsen, seniorrådgiver og rehabiliteringskontakt i Helse Midt-Norge RHF

 

Nancy Haugan rådgiver samhandling og regional koordinerende enhet (RKE), Helse-Nord Trøndelag HF

Helse Vest RHF

Hilde Rudlang, seniorrådgiver og rehabiliteringskontakt i Helse Vest RHF

 

Kjersti Eide, rådgiver RKE ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Norsk forening for allmennmedisin

Stefan Hjørleifsson, spesialist i allmennmedisin og første-amanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin UiB

Norsk nevrologisk forening

Andrej Khanevski, konstituert overlege ved Spinalenheten, Nevrologisk Avdeling, Haukeland Universitetssjukehus

Norsk forening for geriatri

Guri Hagberg, overlege ved slagenheten på OUS

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Christine Moore , overlege ved sengepost ved Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Stavanger universitetssykehus.

Norsk Sykepleieforbund faggruppe for rehabilitering

Agnes Kristine Aske, sykepleier, Sunnaas sykehus

Norsk Fysioterapeut-forbund

Katarina Aronzon, spesialfysioterapeut, Slagenhetens oppfølgingsteam, avdeling for hjerneslag, St Olavs hospital

Norsk Ergoterapeut-forbund

Tina Taule, forsknings- og fagutviklingsleder ved ergoterapiavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Norsk Logopedlag

Melanie Kirmess, førsteamanuensis i logopedi, Instsom førsteamanusensis i logopedi, Institutt for spesialpedaogikk, UiO, og prodekan for studier ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Fagforbundet

Kurt Rønning

Vikersund bad Rehabiliteringssenter AS

Marianne Linnerud Krogstad, Medisinsk faglig ansvarlig overlege,Spes Indremedisin og Geriatri

ViGØR Rehabiliterings-sykehus

Wendy Dyrøy-Hansen,  spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

 LHL Hjerneslag

Marita Lysstad Bjerke helsefaglig rådgiver slagsykepleier

Landsforeningen for  slagrammede

Roger Amundsen, leder

Afasiforbundet

Randi Kaasa, pensjonert logoped, tidligere leder ved Logopedtjenesten Haukeland Sykehus, styremedlem i forbundsstyret til Afasiforbundet

Norsk forening for slagrammede

Aud Løland, leder (fra mai 2022)

 

Høringer

Utkast til implementeringsplan har vært på høring i arbeidsgruppen og referansegruppen, samt intern høring i Helsedirektoratet

 

[1] Slagnytt nr. 1 2020, s. 10-12.

Først publisert: 08.02.2023 Siste faglige endring: 10.03.2023 Se tidligere versjoner