Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering

For å kunne følge med på måloppnåelse for innføring av pakkeforløp hjerneslag foreslås det å evaluere pakkeforløpet. Dette for å undersøke om tjenestene har tatt i bruk pakkeforløp hjerneslag som en god kunnskapsbasert praksis.

Tjenestedata vil kunne gi kunnskap om måloppnåelse for pakkeforløpet og effekt av tjenestene som gis. Evalueringskriterier kan eksempelvis være å se på pasientdata og funksjonsnivå ved mottak rehabiliteringsavdeling, utskrivning fra rehabiliteringsavdeling og 3 måneders oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløp fase 1 inneholder nok data til å iverksette evaluering, bl.a. gjennom kobling til nasjonale kvalitetsindikatorer, og andre kvalitetsindikatorer i NHR. Det foreslås å se på endringer i forløpstider, samt kobling til kvalitetsindikatorer i NHR. Pakkeforløp fase 2 har ikke gode nok data til en evaluering enda, men foreslås i 2023/24 når pakkeforløp hjerneslag fase 2 i større grad er implementert.

Tiltak som anbefales utført, som kan skje gjennom:

  • Evalueringen vil benytte både eksisterende datakilder som NHR, NPR og KPR, og ved behov samle nye data for å kunne måle effekten av ulike tiltak som blir innført i pakkeforløpene. Det vil være aktuelt å gjennomføre spørreundersøkelser og kvalitative intervju på områder man ønsker å undersøke mer i dybden. Evaluering av fase 1 vil kunne skje i 2022/2023. Evaluering av fase 2 anbefales gjennomført i 2024 med data fra 2023.
  • Nasjonale bruker-, pårørende- og ansatteundersøkelser. Resultatene fra disse kan vise om innføring av pakkeforløp bidrar til endringer i pasienters, pårørendes, ansattes og befolkningens kunnskap om pakkeforløp og tilfredshet med tjenestene. Resultatene publiseres i egne rapporter og vil også benyttes i evalueringen.
  • Masteroppgave/doktorgradsarbeid:Ulike forskningsmiljøer kan være interessert i å igangsette forskning på innføring av pakkeforløpet.

I tillegg til evaluering, vil erfaringer fra tjenestene og brukere være viktig for å følge med på om forløpene oppfyller formålet og fungerer etter hensikten. Ved behov kan det også avholdes erfaringskonferanser for dialog, og for å opprettholde motivasjonen for pakkeforløpet. Det kan også  etableres en nasjonal ressursgruppe for implementering bestående av arbeidsgruppen og referansegruppen.

Først publisert: 08.02.2023 Siste faglige endring: 10.03.2023 Se tidligere versjoner