Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å etablere Pakkeforløp hjerneslag som et standardisert pasientforløp for de slagrammede. Bakgrunnen var for stor variasjon i behandlingstilbudet til de slagrammede, og behov for økt satsing og prioritering innenfor hjerneslag – en av våre store og alvorlige folkesykdommer.

Omkring 12 000 mennesker rammes hvert år av hjerneslag i Norge. For at fleste mulig av disse skal få et best mulig videre liv, er rask og god behandling til riktig tid, helt avgjørende.

Mye av behandlingen av pasienter med hjerneslag i Norge er god og følger de faglige nasjonale retningslinjene. Likevel varierer tilbudet for mye utover det anbefalte når gjelder ventetider, utredning, behandling og oppfølging.  Pakkeforløpet er utviklet for å sikre et godt organisert, helhetlig og standardisert pasientforløp, uavhengig av bosted og uten unødvendige forsinkelser. Pakkeforløpet bygger på Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag, og dermed på best tilgjengelige kunnskap. Økt brukertilfredshet er et sentralt mål i pakkeforløpet. God informasjon til pasientene og forutsigbarhet om både pakke- og pasientforløpet, skal sikres gjennom hele behandlingskjeden. Pakkeforløp hjerneslag er publisert i to faser:

  • Fase 1, publisert i 2017, gjelder det akutte forløpet, fra debut av hjerneslaget og til innleggelse og akutt behandling i slagenhet.
  • Fase 2, publisert i 2019, gjelder oppfølging og rehabilitering de første 3 måneder etter utskrivning fra slagenheten. 

Pakkeforløpet i fase 1 er nå godt implementert og monitoreres gjennom Norsk hjerneslagregister. Implementering av fase 2, der både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastlegene, er involvert, er mer krevende. For å sikre en god oppfølging i henhold til pakkeforløpets krav er det derfor behov for en egen implementeringsplan for fase 2.

For å sikre etterlevelse av målsettingene for å realisere gevinstene, har Helsedirektoratet i samarbeid med tjenestene utarbeidet en nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering. Planens anbefalte tiltak gjelder pasientforløpet fra slagenheten – og for de fleste pasienter – tilbake til hjemmet.

Gevinstene som skal oppnås ved at tjenestene tar i bruk pakkeforløp fase 2, er en mer effektiv og kvalitativ bedre oppfølging og rehabilitering av pasienter med hjerneslag, som kan føre til bedre funksjonsnivå og livskvalitet for pasientene, og en bedre utnyttelse av ressursene for tjenestene. Samtidig kan implementeringen ha ringvirkninger som kan gi bedre kvalitet på all rehabilitering i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet vil takke prosjektets redaksjonsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe som har bidratt i arbeidet med å utvikle implementeringsplanen.

 

Lykke til med implementeringsarbeidet!

Bjørn Guldvog, Helsedirektør

Først publisert: 08.02.2023 Siste faglige endring: 10.03.2023 Se tidligere versjoner