Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Helsedirektoratet og Bufdir sender Nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet og Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging på høring.

Ute på høring
Høringsfrist: 31. oktober 2023

Ulik høringsfrist for faglige råd og retningslinje

 • Faglige råd for Bufetat: Høringsfrist 31. oktober 2023.
 • Nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig helsekartlegging: Høringsfrist 5. desember 2023.

Høringsutkast

Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging – høringsutkast.

Nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet – høringsutkast.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som kan gjøre nytteverdien av anbefalingene best mulig. 

Høringsinstansen bes eksempelvis om å se på:

 • Fremstår anbefalingene i retningslinjen sammenhengende og strukturert?
 • Er teksten leservennlig?
 • Bidrar anbefalingene til at teamene kan sikre en god tverrfaglig helsekartlegging av barnet?
 • Ivaretar anbefalingene brukermedvirkning?

Oversikt over samtlige spørsmål til retningslinje og faglige råd finnes i de respektive skjemaene for høringsinnspill.

Skjema for høringsinnspill

Høringssvar for Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging sendes via dette skjemaet (Forms).

Høringssvar for Nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet sendes via dette skjemaet (Forms)

 • Det er ønskelig at høringsinstansene samordner sine innspill dersom det er flere underliggende eller tilknyttede enheter som gir innspill. Her finner du/dere kopi av spørreskjemaet for faglige råd (word) og retningslinje (word) som kan brukes til å planlegge / samarbeide om tilbakemeldingene før de sendes inn via Forms.
 • Hvert svarfelt i skjemaet har plass til 4000 tegn (inkludert mellomrom).
 • Når du har sendt inn svaret, får du mulighet til å skrive ut eller lagre høringssvaret ditt (velg skriv ut øverst til høyre i bildet).
 • Mottatte høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratet sin høringsside.

Høringsbrev

Helsedirektoratet og Bufdir sender nå forslag til Nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig helsekartlegging og Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging, på høring. 

Det bes om at høringsmottakere videreformidler invitasjon til å gi høringssvar til underliggende eller tilknyttede enheter. Det er ønskelig at høringsinstansene samordner sine innspill. 

Bakgrunn

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i 2023 i oppdrag å utarbeide anbefalinger som beskriver innholdet i tilbudet og hvilken kompetanse som er forventet i kartleggingsteamene. I tillegg skal direktoratene ferdigstille Faglige råd for Bufetats vurderinger av om kartlegging skal tilbys i det konkrete tilfellet eller ikke. Anbefalingene skal gis innenfor rammene i Prop. 222L (2020-2021), bygge på forskning innen området, og så langt som mulig innenfor evidensbasert kunnskap, samt erfaring fra utprøvingen av helsekartlegging som startet opp i 2021. 

Årlig flyttes mellom ett og to tusen barn ut av hjemmet, til institusjon eller fosterfamilie. Det foreligger mye forskning som viser at barn i barnevernssystemet har en betydelig økt forekomst av både psykiske og somatiske helseplager. Tilsyn, undersøkelser og forskning bekrefter at barnevernet ofte ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvilke helse- og hjelpebehov barna har, når det blir fattet vedtak om å flytte barnet ut av hjemmet. 

For å gi barnevernet tilstrekkelig informasjon om hjelpe- og helsebehov for barn som flyttes ut av hjemmet, kan Bufetat tilby barneverntjenesten tverrfaglig helsekartlegging. Kartleggingen skal legge til rette for mer treffsikker hjelp og oppfølging, og slik bidra til en mer stabil plassering, som reduserer risikoen for utilsiktede flyttinger og brudd i plasseringen. 

Målgrupper

Målgruppen for retningslinjen er tjenestene som har en rolle i tilbudet tverrfaglig helsekartlegging. Det vil si ledere og ansatte i kommunal barneverntjeneste, Bufetat, kommunale helse- og omsorgstjenester, fylkeskommunal tannhelsetjeneste, og spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen vil også kunne være av interesse for barn og unge som kan motta tverrfaglig helsekartlegging og deres foreldre eller annen omsorgsperson som berøres av anbefalingene fra kartleggingene.

Målgruppen for faglige råd for Bufetat er ansatte i Bufetat som gjør den skjønnsmessige vurderingen og ansatte i kommunal barneverntjeneste, ved at de bidrar til forutsigbarhet rundt Bufetats vurderinger av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging. De faglige rådene vil også kunne være av interesse for kommunal helse- og omsorgstjeneste - og spesialisthelsetjenesten, samt barn og unge som vurderes for tverrfaglig helsekartlegging og deres foreldre eller annen omsorgsperson.

Informasjon om nytt oppdrag om helsepersonellets rolle i kartleggingsteamet

Helsedirektoratet og Barne- og ungdomsdirektoratet har i 2023 fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet å vurdere hvordan barna raskt kan få helsehjelp dersom kartleggingen avdekker behov for det, inkludert hvem som bør ha ansvar og mulighet for å henvise barnet til spesialisthelsetjenesten dersom det er aktuelt. Forventet fremdriftsplan på dette oppdraget er 31. desember 2023. Dette kan få konsekvenser for produktene som nå er på høring.

Høringsinstanser

Følgende instanser har fått tilsendt høringsutkast/brev direkte:

 • Regionale helseforetak
 • Kommunale barnverntjenester
 • Fylkeskommuner
 • Bufetat i alle regioner
 • Folkehelseinstituttet
 • Statsforvalterne
 • Statens helsetilsyn

Organisasjoner og ombud

 • Landsforeningen for barnevernsbarn 
 • Norsk innvandrerforum 
 • Barn av rusmisbrukere 
 • KFUK/KFUM (Forandringshuset) 
 • Organisasjon for barnevernsforeldre 
 • Voksne for barn 
 • Mental helse Ungdom 
 • Norsk Fosterhjemsforening 
 • Skeiv Ungdom 
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
 • Redd Barna
 • KS
 • Barneombudet
 • Statens barnehus
 • Stillasbyggerne
 • UNICEF Norge 
 • Den norske legeforening 
 • Norsk psykologforening
 • Faggruppe for helsesykepleiere
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk sykepleierforbund
 • Den norske tannlegeforening
 • Norsk Tannpleierforening

Kompetansesentre

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP sør/øst
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Midt-Norge - RKBU Vest - RKBU Nord
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS Øst - RVTS Vest - RVTS Nord - RVTS Sør - RVTS Midt
 • Kompetansesenter rus - Nord-Norge - Midt-Norge - Region Vest Stavanger - Region Vest Bergen - Region Sør - Region Øst - Oslo 
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Midt – Vest – Øst - Nord-Norge
 • VID vitenskapelige høgskole

Kontakt

Prosjektleder Lene Abrahamsen: Lene.Eriksen.Abrahamsen@helsedir.no


Bufdir

Retningslinje og faglige råd er utarbeidet av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Først publisert: 05.09.2023 Sist faglig oppdatert: 05.09.2023 Se tidligere versjoner