Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist

Kort høringsfrist, 16. november kl. 16.00.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. desember 2020

Høringsinnspill

Vennligst send høringssvar via dette skjemaet (docx).

Tilbakemeldingsskjemaet sendes på e-post til postmottak@helsedir.no. I emnefeltet, oppgi referanse «20/19148 - høringssvar - prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist».

Høringsutkast

Her finner du Prioritering av intensivbehandling ved kapasitetsbrist (høringsutkast).

Det er mulig å skrive ut høringsutkastet og lagre det som PDF.

Høringsbrev

Helsedirektoratet sender herved  6 anbefalinger om prioritering av intensivbehandling under kapasitetsbrist på høring med kort frist. 

Bakgrunn

Helsedirektoratet publiserte 25.3.2020 et notat om prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19-pandemien. 

Målet med notatet var å gi helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenesten overordnet støtte til krevende prioriteringsbeslutninger. Notatet redegjorde for verdigrunnlaget for prioriteringer og overordnede faglige råd i den aktuelle situasjonen. Helsetjenesten har i flere høringsinnspill til utkast til notatet bedt om tydeligere prioriteringsråd ved ressursknapphet og fremhevet intensiv behandling som et kritisk område.

På bakgrunn av høringsinnspill til prioriteringsnotatet og møte med fagdirektørene for de regionale helseforetakene 25. mai, har  Helsedirektoratet i samarbeid med tjenesten utarbeidet 6 anbefalinger om prioritering i situasjoner hvor det er kapasitetsbrist for intensivbehandling. Anbefalingene blir en del av "korona-veilederen" på Helsedirektoratets nettsider og malen for slike er lagt til grunn for arbeidet. 

Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra spesialist- og kommunehelsetjenesten, Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, etikere, representant for brukere i tillegg til medarbeidere i Helsedirektoratet. 

Formål

Hovedformålet med anbefalingene er å gi anbefalinger for prioritering  av pasienter, og støtte til beslutningstakerne i klinikken ved kapasitetsbrist hvis slike situasjoner oppstår.  

Den senere tids smitteutvikling bekrefter at helsetjenesten må være forberedt på at ressurssituasjonen i helsetjenesten utfordres og kan medføre kapasitetsbrist. Antall pasienter med covid-19 som har behov for intensivbehandling øker og veksten i antall pasienter med covid-19 som trenger intensivbehandling kan bli stor. Samtidig vil befolkningen ha sine vanlige helseutfordringer. Denne situasjonen kan gi kapasitetsbrist og ressursknapphet og stille krav til omstilling og krevende prioriteringer som kan innebære å nedprioritere pasienter som under "normale omstendigheter" ville fått intensivbehandling. Slike situasjoner medfører svært krevende prioritering for helsepersonellet. 

Anbefalingene gjelder i enhver krisesituasjon uansett årsak, hvor det oppstår kapasitetsbrist som gjør det nødvendig at noen som i dag får tilbud om intensivbehandling, ikke vil få intensivbehandling eller få intensivbehandling på et lavere nivå.  Det presiseres at pasienter som ikke prioriteres for intensivbehandling, skal få tilbud om annen helsehjelp, pleie og omsorg.

Høringen

Helsedirektoratet går ut med en bred offentlig høring da vi antar anbefalingene har interesse og betydning for mange.  

På grunn av den nasjonale smittesituasjon er høringsprosessen kort. Helsedirektoratet ber likevel  om en bred involvering i høringsrunden av helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten inkludert lederlinjene, fagmiljøer og brukerorganisasjoner.
  
Anbefalingene vil bli publisert kort tid etter høringsfristens utløp.

Høringssvar

Last ned høringssvar (komprimert mappe / ZIP).

Kontakt

Toril.Kolas@helsedir.no

Først publisert: 09.11.2020 Sist faglig oppdatert: 19.11.2020