Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal veileder for kommunelegefunksjonen og samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen

Hensikten med veilederen er å gjøre det lettere for kommunen å organisere og styrke kommunelegefunksjonen. Dette er viktig for å sikre at kommunen har forsvarlig samfunnsmedisinsk kapasitet, kompetanse og kontinuitet både under normale forhold og i kriser.

Ute på høring
Høringsfrist: 15. oktober 2024

Høringsutkast 

Se høringsutkast: Kommunelegefunksjonen og samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen (HØRINGSUTKAST)

Høringsinnspill 

Vi ber om at høringsinnspill sendes inn via Forms (forms.office.com)

Se også: Forhåndsvisning av spørsmålene i Forms-skjemaet (PDF)

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Både innspill som støtter gjeldende forslag og innspill til endringer er velkomne.

Helsedirektoratet ønsker særlig:

 • innspill til veilederens ulike avsnitt, som angitt i tilbakemeldingsskjemaet
 • innspill til veilederens struktur og brukervennlighet
 • tilbakemeldinger på om det er tekst/informasjon som savnes eller er uklar, samt konkrete forbedringsforslag til teksten
 • kommentarer og innspill til hvordan «samfunnsmedisin» og «samfunnsmedisinsk kompetanse» omtales i veilederen, herunder i kapittel 3.5

Høringsbrev

Bakgrunn

Nasjonal veileder for kommunelegefunksjonen og samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet ba Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, KS, Legeforeningen og eventuelt pasient- og brukerorganisasjoner og andre relevante aktører, om å utarbeide en nasjonal veileder for håndtering av kommunenes samfunnsmedisinske oppgaver og for kommunelegens oppgaver og funksjon. 

Departementet ba blant annet om at om at veilederen omtalte:

 • Eksempler på hensiktsmessig organisatorisk plassering av kommunelegefunksjonen.
 • Ivaretagelse av samfunnsmedisinske vurderinger i kommunale planprosesser, herunder samfunnsplanleggingen og i saksbehandlingen.
 • Hvilken kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å håndtere oppgavene i kommunelegefunksjonen. 
 • Hvordan kommunen kan legge til rette for samfunnsmedisinsk beredskap.
 • Interkommunalt samarbeid om kommunelegefunksjonen.

Innhold

Veilederen skal overordnet sett bidra til at kommunen sikrer forsvarlig samfunnsmedisinsk kapasitet, kompetanse og kontinuitet både under normale forhold og under krise- og beredskapssituasjoner.
Veilederen gir anbefalinger om:

 • internkontroll knyttet til kommunelegefunksjonen
 • kommunens organisering av kommunelegefunksjonen
 • kapasitet i kommunelegefunksjonen
 • kompetanse i kommunelegefunksjonen
 • kommunelegefunksjonens tverrsektorielle rolle
 • kommunelegefunksjonens rolle i kommunens beredskapsforberedelser, beredskapsplanarbeid og krisehåndtering
 • interkommunale samarbeid om kommunelegefunksjonen

Veilederen baseres på gjeldende rett. Dette er bakgrunnen for at «kommunelege» er benyttet i veilederen. Regjeringen har i Meld. St. 15 (2022–2023) kapittel 10.4 skrevet at regjeringen vil foreslå å endre benevnelsen «kommunelege til kommuneoverlege i regelverket». Hvis endringen gjennomføres av Stortinget vil også dette bli endret i veilederen.

Høringsinstanser 

Kommune og stat:

 • Alle landets kommuner
 • Alle landets fylkeskommuner
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Landbruk- og matdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Statsforvalterne
 • Statens helsetilsyn
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Alle regionale helseforetak
 • Alle helseforetak
 • Miljødirektoratet
 • Folkehelseinsituttet
 • Direktoratet for medisinske produkter
 • Direktoratet for stråling og atomsikkerhet
 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
 • Politidirektoratet
 • Pasient- og brukerombudene
 • Utlendingsdirektoratet
 • Universiteter
 • Forsvaret

Fag- og interesseforeninger:

 • Kommunenes sentralforbund (KS)
 • Legeforeningen
 • Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM)
 • Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Likeperson-, interesse- og brukerorganisasjoner:

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Folkehelseforeningen
 • Kreftforeningen
 • Rådet for psykisk helse'

Kontakt

Cato Innerdal, prosjektleder.

E-post: cato.innerdal@helsedir.no

Først publisert: 19.06.2024 Siste faglige endring: 19.06.2024 Se tidligere versjoner