Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forebyggende innsats på rusmiddel- og dopingområdet

Høring på forslag til endringer i regelverket for tilskuddsordningen Forebyggende innsats på rusmiddel og dopingområdet (kapittel 714 post 70).

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. oktober 2023

Høringsutkast

Høringsutkast: Forebyggende innsats på rusmiddel- og dopingområdet (PDF)

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer 23/18244

Høringsbrev

Tilskuddsordningen Forebyggende innsats på rusmiddel- og dopingområdet (lenke til gjeldene ordning og regelverk) ble opprettet i statsbudsjettet for 2023 som følge av fjerning av de øremerkede tilskuddene til Actis, Akan, Av-og-til og Stiftelsen Antidoping Norge. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere regelverket for tilskuddsordningen før utlysning av tilskuddsordningen for 2024.

Helsedirektoratet foreslår følgende endringer i tilskuddsregelverket:

  • Gjennomgående: Det foreslås at organisasjoner som arbeider forebyggende med spillavhengighet, og ellers møter kravene i regelverket, skal kunne få tilskudd til sitt arbeid over denne tilskuddsordningen. Forebygging av spillavhengighet er gjennomgående innarbeidet i regelverket (synliggjort i linje 10, men foreslått endret gjennomgående i høringsutkastet.)
  • Linje 2-3: Navnet på tilskuddsordningen endres til Driftstilskudd til forebyggende innsats på rusmiddel-, doping- og spillområdet. Formålet med denne endringen er å tydeliggjøre at dette er en tilskuddsordning for drift av organisasjonene, samt å innarbeide spill i tittelen.
  • Linje 7-8: Tilskuddsordningens formål utvides til å ivareta både reduksjon av bruk av rusmidler, samt forebygging og reduksjon av skader og negative følger i samfunnet.
  • Linje 72: Fjerne setningen om at tidligere etablerte tiltak skal prioriteres i 2023 da dette ikke lenger er aktuelt.
  • Linje 92-95: Liste over de vedlegg som skal leveres sammen med søknaden. Det er ønskelig med en slik liste i regelverket for å gjøre det enklere for søkerne og vite hvilke vedlegg som skal leveres sammen med søknaden. Det foreslås å legge til et krav om at søkeren skal legge ved virksomhetens driftsbudsjett for tilskuddsåret slik at Helsedirektoratet kan se omsøkt beløp opp mot organisasjonens totale drift.
  • Linje 165: Fjerne punktet som sier at det ikke kan innvilges tilskudd til tiltak knyttet til spillproblematikk da dette ikke lenger er aktuelt.
  • Linje 168-176: Mulighet for å innvilge flerårige tilskudd. Dette for å kunne sikre forutsigbarhet blant mottakerorganisasjonene.
  • Linje 183 (tabell): Endringer i vurderingskriteriene i tabellen slik for å sikre at disse er i overensstemmelse med punktlisten i punkt 5: Søknaden skal kort beskrive.

Foreslåtte endringer er markert i høringsutkastet til nytt regelverk. Vi gjør oppmerksom på at det kan være mindre endringer i regelverket som ikke er kommentert i dette brevet.

Høringsinstanser

Høringen sendes til organisasjoner som har søkt på tilskuddsordningen, samt organisasjoner som har søkt på de tre andre åpne tilskuddsordningene som er bevilget over kapittel 714, post 70, de siste to årene.

Kontakt

vibeke.sundsbo@helsedir.no

Først publisert: 30.05.2023 Sist faglig oppdatert: 30.05.2023 Se tidligere versjoner