Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11. Ferie og sykmelding

Sykmeldte som vil ta ferie

Pasienten tar ut ferie og sykepengene stoppes midlertidig. Dette gjøres ved at pasienten på sykemeldingens egenerklæring, søknaden om sykepenger, angir at han har tatt ut ferie og i hvilken periode dette gjelder. NAV stopper sykepengene for denne perioden. Sykepengeåret forlenges tilsvarende.

Som sykmelder vurderer du om pasienten er arbeidsufør i den aktuelle perioden før du skriver sykmelding. Skriv gjerne i tekstfeltet til arbeidsgiver og tekstfeltet til NAV at pasienten planlegger å ta ut ferie i perioden. Ikke stopp sykmeldingen før ferien hvis du vet at pasienten igjen vil bli sykmeldt etter ferien. Da påfører du arbeidsgiver merkostnader ved en ny arbeidsgiverperiode for sykepenger.

Sykdom i ferien – sykmelde?

En pasient som blir syk og arbeidsufør før eller under ferien kan sykmeldes dersom arbeidsuførheten varer minst én virkedag. Teknisk gjøres dette ved at pasienten etter ferielovens bestemmelser krever denne delen av ferien utsatt. Han har da sykepengerettigheter for perioden. Man har nemlig ikke krav på sykepenger under ferie, men utsettes ferien så blir pasienten behandlet som om han var i arbeid.

Om pasienten har krav på å utsette ferie følger av bestemmelser i Ferieloven (lovdata.no).

Ferieloven sier blant annet at den som har vært helt arbeidsufør i ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Sykmelders oppgave blir å vurdere om det foreligger arbeidsuførhet eller om det kan dokumenteres at det har vært arbeidsuførhet eksempelvis gjennom epikrise fra behandling eller liknende. Da skrives sykmelding fordi pasienten vil kreve sin ferie utsatt og vil kunne motta sykepenger for fraværsperioden.

Tilbakedatering av sykmeldingen skal i utgangspunktet ikke skje, men i spesielle tilfeller kan sykdommen begrunnes eksempelvis ved epikrise eller liknende. I de tilfellene hvor du mener det foreligger en god dokumentasjon kan du sykmelde og datere til den datoen det foreligger dokumentasjon. Begrunn i tekstfeltet til NAV og arbeidsgiver. Hvis du ikke synes dokumentasjonen er god nok, skal du heller ikke skrive sykmelding i etterkant. Pasienten kan likevel ta saken opp med sin arbeidsgiver.

Siste faglige endring: 07. desember 2016