Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.1. Arbeidsprosess

Anbefalingene i denne veilederen er utarbeidet gjennom en prosess der Helsedirektoratet har søkt konsensus med ulike aktører som har gitt innspill. Det ble tatt utgangspunkt i erfaringer fra pårørende og helsepersonell, og i fagkunnskap og forskning. (Se Om veilederen for leserveiledning, bakgrunn, målgrupper, mm.) Helsedirektoratet er ansvarlig for anbefalingene.

I arbeidet med veilederen engasjerte Helsedirektoratet to arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene bestod av representanter fra pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommuner, helseforetak, fagforeninger, kompetanse- og forskningsmiljøer. Den ene arbeidsgruppen konsentrerte seg om barn som pårørende og den andre om voksne pårørende. For å sikre et familieperspektiv var det også felles møter for gruppene. Gjennom hele prosessen bidro arbeidsgruppene med innspill, erfaringer og drøftinger.

To referansegrupper var også involvert i arbeidet. Den ene bestod av kommuner, pårørendesentre, pasient- og brukerorganisasjoner, ombud, fagforeninger, forskningsnettverk og direktorater. Den andre bestod av nasjonale kompetansesentre og -nettverk. Referansegruppene bidro med innspill ved større milepæler i prosessen.

Helsedirektoratet engasjerte Kari Bøckmann (Nordlandssykehuset) og Bente Weimand (Akershus universitetssykehus) som faglige rådgivere i arbeidet. Bøckmann og Weimand var sentrale i planlegging av prosessen, gjennomføring av møter med arbeids- og referansegrupper og i gjennomgang av forskning. De var også sentrale i skrivearbeidet og i gjennomgang av høringsinnspill.

Helsedirektoratet sendte utkast til veileder på høring i juni 2016 med tre måneders høringsfrist. Helsedirektoratet mottok 80 høringssvar; fra KS og kommuner, regionale helseforetak og helseforetak, fagforeninger, ombud og råd, pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner, kompetansesentre, høyskoler og universiteter. Som følge av innspillene er rekkefølgen på kapitlene endret og det er gjort flere større og mindre endringer i teksten.

Arbeidsgruppe - voksne pårørende

 • Bruvik, Frøydis, Haraldsplass Diakonale sykehus
 • Buschmann, Eva, CP-foreningen
 • Garden, May-Hilde/ Aarnes, Gry Caroline, Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Hovde, Randi, Lærings og mestringssenteret, Sandefjord kommune
 • Kjellevold, Alice, Universitetet i Stavanger
 • Olsson, Ann Britt Sandvin, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
 • Rabben, Jannicke, Kreftforeningen
 • Reinholdt, Alette, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Sundby, Kari, Landsforbundet mot stoffmisbruk
 • Sundvor, Fuk-Tai, Allmennlegeforeningen
 • Terjesen, Anne-Grethe/ Steen, Kenneth Lien, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
 • Willard, Eli-Anne, Kompetansesenter for rus og psykisk helse, Sarpsborg kommune

Arbeidsgruppe - barn som pårørende

 • Gjerdsbakk, Johanne, henvist fra Norsk forening for slagrammede
 • Gjertsen, Grete, Voksne for barn
 • Gjesdahl, Siri, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste)
 • Haugskott, Randi, Landgruppen av helsesøstre (Norsk sykepleierforbund)
 • Kaltenborn, Kim, Allmennlegeforeningen
 • Skogøy, Bjørg Eva, Nordlandssykehuset
 • Skutle, Kristin, Bærum kommune
 • Solheim, Elise, Helse Midt RHF/barneansvarlig
 • Sørensen-Sjømæling, Marius, Barn av rusmisbrukere (BAR)
 • Værholm, Randi, Kreftforeningen

Generell referansegruppe

 • Bäcklund, Solvor, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Engebråten, Siv Tove, Psykologforeningen
 • Hagen, Inger, PIO - Pårørendesenteret i Oslo
 • Hagerup, Elin, Pasient - og brukerombudet i Sør-Trøndelag
 • Hanshus, Anne, Pensjonistforbundet
 • Helland, Beate, Fylkesmannen i Hordaland
 • Humerfelt, Kristin, Universitetet i Stavanger
 • Husmo, Leena, Fellesorganisasjonen (FO)
 • Kallander, Ellen, Akershus universitetssykehus.
 • Kiplesund, Knut, Trondheim kommune
 • Kleppe, Liv, Pårørendesenteret i Stavanger
 • Larsen, Berit, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Molvik, Inger, Kirkens bymisjon
 • Norlin, Helén, Larvik kommune
 • Overaae, Liv, KS
 • Reklev, Maria, Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Storaker, Trond, Utdanningsdirektoratet
 • Sumstad, Karin Viken, Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV
 • Vatland, Anita, Pårørendeaksjonen/ Pårørendealliansen
 • Viljugrein, Tone, Barneombudet
 • Østhagen, Kirsti, N.K.S Kløverinstitusjoner

Referansegruppe med nasjonale kompetansesentre

 • Bauer, Christin, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør)
 • Bergane, Tom Runar, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Bergkvist, Tove Pedersen, Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung)
 • Hansen, Frid, Kompetansesenter rus - region sør (KoRus - Sør)
 • Hotvedt, Kirsti, Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse
 • Johansen, Laila Hoff, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Klausen, Rita K., Senter for omsorgsforskning
 • Mediå, Line Merete, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • Reinertsen, Stian, Nasjonalt kompetansesenter om psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Ruud, Maria Indiana Alte, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
 • Simonsen, Renate, Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS)
 • Småvik, Rita, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Stolpnes, Monica, Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser
 • Strøm, Kari, Nasjonal kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Sist faglig oppdatert: 11. januar 2017