Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 16
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Formålet med bestemmelsen er at skolens personale skal kunne hjelpe elevene med deres helsemessige problemer i den grad elevene og foreldrene eller de foresatte ønsker dette. Bestemmelsen etablerer ingen opplysningsplikt for de foresatte, men skal sørge for at skolen har rutiner for å be om relevante opplysninger for å kunne ivareta behov for spesielle hensyn, både fysisk og psykososialt.

Avhengig av bl.a. alder og utviklingstrinn vil opplysningene kunne gjelde sykdommer som f.eks. allergi, matintoleranse eller diabetes. Også visse funksjonshemninger som f.eks. hørsels-, syns- eller motoriske hemminger vil det være viktig at personalet på skolen har kunnskap om. Eventuell legemiddelhåndtering må bygge på en konkret avtale mellom foresatte, eleven og skolen. Rutiner for legemiddelhåndteringen i skolen utarbeides i samråd med kommunehelsetjenesten.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap utarbeidet «Nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning» (5.3.2012), som er basert på rundskriv 1-5/2008 om håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Det er utarbeidet forslag til ulike skjemaer om ansvarslinjer, rutiner avtaler osv. som kan benyttes.

Personvern

Eier av skolen må etablere et system for hvem som skal motta slike opplysninger og hvordan opplysningene skal lagres og brukes. Det må derfor etableres rutiner som fanger opp slike opplysningsbehov, og som samtidig informerer foresatte/elever om hvilke adgangsbegrensninger som gjelder for den informasjonen som blir gitt.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Rutiner som sikrer at skolen får innhentet opplysninger om elevens helsetilstand.
  • Rutiner for legemiddelhåndtering og tilrettelegging for elever som trenger særlig oppfølging.