Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.8. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Personer i livets sluttfase, må sikres god lindrende behandling og omsorg, som ivaretar verdigheten til pasienten. I covid-19-epidemien kan kapasitetsutfordringer, smitteverntiltak og restriksjoner for besøk av pårørende i sykehjem og sykehus, være forhold som inngår i vurderingen av hvor pasienten best kan ivaretas i livets sluttfase.

Avgjørelse om å iverksette lindrende behandling for døende tas av ansvarlig lege i samråd med fagansvarlig sykepleier, annet helse- og omsorgspersonell som kjenner pasienten, og om mulig etter samtale med pasient og/eller pårørende. Avgjørelsen baseres som vanlig på vurderingskriterier som funksjonsstatus og prognose med hensyn til levetid.

Pasienter i sykehjem vil i de fleste tilfeller kunne få best lindrende behandling ved at dette gis i sykehjemmet, eventuelt i samarbeid med palliativt team fra spesialisthelsetjenesten. Dersom det for en kortere periode er behov for å gjennomføre besøksrestriksjoner ved sykehjemmet, bør det for døende pasienter – gjennom anbefalte smitteverntiltak og innenfor rammen av forsvarlig smittevern ved institusjonen – lettes på besøksrestriksjonene slik at pårørende får være tilstede i livets sluttfase.

Der lindrende behandling ikke kan ivaretas på en forsvarlig og omsorgsfull måte for personer som bor i eget hjem, bør pasienten legges inn i sykehjem eller lokalsykehus.

Når lindrende behandling i livets sluttfase foregår i eget hjem, forutsettes god oppfølging fra fastlege og samarbeid med ansvarlig sykepleier i hjemmesykepleien, samt muligheter for å konferere med palliativt team i spesialisthelsetjenesten der hvor dette er aktuelt. Frivillige som gjennom sin organisasjon har fått opplæring til å sitte vakt hos pasienten, eller pårørende som har fått opplæring, kan være et supplement som kan bidra til trygghet for pasient.

For øvrig gjelder Helsedirektoratets nasjonale faglige råd om lindrende behandling i livets sluttfase.

Regionale kompetansetjenester for lindrende behandling har også utarbeidet veiledningsmateriell på området: Nasjonal veileder for beslutningsprosesser ved begrensing av livsforlengende behandling.

Helsedirektoratet har laget en nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge som er diagnoseuavhengig.

Siste faglige endring: 22. desember 2021