Psykisk helsevern barn og unge (PHBU/BUP)

Henvisningskjema for BUP

Eget henvisningsskjema for BUP kan eventuelt benyttes som tillegg til den ordinære henvisningen eller fungere som en særskilt veiledning for innhold i henvisninger til BUP.

Se også: Foreldresamtykke for barn under 16 år

Henvisning til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern

Tvungen observasjon/ tvungent psykisk helsevern er kun aktuelt for personer 16 år eller eldre.

Ved slik henvisningen er det krav om en forutgående legeundersøkelse, jf. psykisk helsevernloven § 3-1 med følgende innhold:

  • hvem som har begjært legeundersøkelser
  • tidspunkt og sted for undersøkelsen
  • pasientens syn på tilbud om psykisk helsevern
  • relevante pasientopplysninger som legen har mottatt fra andre
  • de observasjoner av medisinsk eller annen art som er gjort, herunder om det antas å foreligge en alvorlig sinnslidelse
  • hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven § 3-2 og § 3-3.

Opplysninger fra legeundersøkelsen skal legges ved i lukket konvolutt, eller sendes direkte fra den lege som har foretatt undersøkelsen.

Se også rundskriv til psykisk helsevernloven og forskriften, spesielt kommentaren til § 3-1 og forskriften § 8.