Generelt helsekrav til førerkort ved alle typer bevissthetstap (synkope) og bevissthetsforstyrrelser

Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander. Se også helsekrav for tilstander som epilepsi, hjerte- og karsykdomog diabetes.

  • Fare for tap av bevissthet (synkope) er uforenlig med kjøring.
  • Helsekrav er ikke oppfylt der bevissthetsforstyrrelse kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko.

De fleste anfall av denne type blir vurdert i primærhelsetjenesten i fastlegenes praksis eller ved legevakt. Ved alle slike anfall er anamnesen viktig for å få fram eventuelle prodromalsymptomer (varslingsymptomer) og utløsende faktorer.

Der det foreligger et klart behov for avklaring om risiko for nye anfall under føring av motorvogn, kan vurdering fra en eller flere relevante spesialister være nødvendig.