Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

Søknadsfrist 01. februar 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Kommunen skal i tillegg fylle ut eget skjema som legges ved søknaden i Altinn.

Utvidelse av forsøksordningen 2019-2022

For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg' tenkning.

Forsøksordningen skal utvides med 6 nye kommuner fra 2021.

For å få vite mer om ordningen, se animasjonen:

Erfaringer fra kommuner som deltar:

Erfaringer fra ansatte og brukere som deltar:

Informasjonsmøte om forsøket

Det ble holdt informasjonsmøte om forsøket den 18. november:

Regelverk

Det er viktig at søker kjenner regelverket for tilskuddet med vedlegg, kriterier for tildeling av omsorgstjenester og finansieringsmodell.

Regelverk (PDF)

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester

Finansieringsmodell for omsorgstjenester

Mer informasjon om forsøket kan leses på Helsedirektoratets nettside: Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten

Mål for ordningen

Regjeringen har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket har pågått siden 01.05.2016 og skal vare ut 2022.

Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. 

Forsøksordningen skal ha to fokusområder:

Brukers behov i sentrum

 • Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov
 • Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess

 • Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildelingen
 • Likt arbeidsverktøy er benyttet i tildelingsprosessene

Målgruppe

Pasienter og brukere av omsorgstjenester i kommunen, samt ansatte i kommunens omsorgstjenester med et spesielt fokus på de som tildeler omsorgstjenester.

Krav til søkere og krav til søknaden

Forsøket skal utvides med 6 nye kommuner i løpet av 2020. For disse kommunene vil forberedelser til forsøket starte 01.07.2020 og ny finansieringsmodell vil starte 01.01.2021.

Hobøl, Spydeberg, Askim og Eidsberg har fått innvilget deltakelse i 2019. Disse kommunene som sammen med Trøgstad kommune slås sammen til Indre Østfold kommune fra 2020, inviteres til å delta i forsøket med forberedelser fra 01.01.2020 og ny finansieringsmodell er utsatt fra 01.07.2020 til 01.01.2021.

Kriterier for deltagelse

 • Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen
 • Det vil ikke være et krav om at kommunene har en egen tildelingsenhet, men kommunene må gi en tydelig beskrivelse av hvordan tildelingen skal foregå. Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå
 • Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av omsorgstjenester
 • Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv
 • Kommuner som ønsker deltakelse i forsøksordningen må legge til rette for nødvendige tilpasninger i EPJ- system og økonomisystem. Kommunens EPJ-system bes oppgitt i søknaden
 • Deltagende kommuner må fra tidspunkt for beslutning om deltakelse kunne inngå i et tett samarbeid om forsøksordningen med Helsedirektoratet

Se tilskuddsregelverk om forpliktelser som følger av å delta i forsøket.

Krav til søknaden

 • Kommunen skal benytte søknadsskjema som er utarbeidet for ordningen.
 • Kommunen må i søknadsskjemaet beskrive hvordan de tilpasser seg kriterier for deltakelse i forsøket.
 • Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen. Kommunestyrets vedtak skal vedlegges søknaden.
 • Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet

Utvidelse av forsøksordningen skal behandles på nytt av Stortinget i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjett for 2021.

Se tilskuddsregelverk om kriterier for utvelgelsen av kommunene.

Tilskuddsbeløp         

Det gis et inntektspåslag pr år tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 28 mill. kroner i 2020 for en enkelt kommune.

Se tilskuddsregelverk med vedlegg for nærmere beskrivelse av finansieringsmodellen for omsorgstjenester som gjelder for kommuner i forsøket.

Rapportering

Først publisert: 17.01.2019 Sist faglig oppdatert: 30.06.2020

Kontakt

kirsten.petersen@helsedir.no

sio@helsedir.no