Hopp til hovedinnholdet

Statlig finansiering av omsorgstjenester

Søknadsfrist utløpt

Søke eller rapportere på tilskudd

De ovenfor nevnte kommuner kan søke Helsedirektoratet om deltagelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Det er viktig at søker kjenner regelverket for tilskuddet med vedlegg, kriterier for tildeling av omsorgstjenester og finansieringsmodell.

Dokumentene: 

Mål for ordningen

Overordnet målsetting for forsøksordningen er å prøve ut om statlig finansiering og statlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester gir:

 • økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og
 • riktigere behovsdekning av tjenester til innbyggerne.

Forsøksordningen skal ha to fokusområder:

Brukers behov i sentrum

 • Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov
 • Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess

 • Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildelingen
 • Likt arbeidsverktøy er benyttet i tildelingsprosessene

Målgruppe

Pasienter og brukere av omsorgstjenester i kommunen. Ansatte i kommunens omsorgstjenester med et spesielt fokus på de som tildeler omsorgstjenester.

Tildelingskriterier

 • Kommunestyret må ha vedtatt deltakelse i forsøksordningen.
 • Det vil ikke være et krav om at kommunene har en egen tildelingsenhet, men kommunene må gi en tydelig beskrivelse av hvordan tildelingen skal foregå. Kommunens ansatte som ivaretar oppgaven med tildeling av omsorgstjenester bør ha helse- og sosialfaglig kompetanse på høgskolenivå.
 • Kommunen må ha tilstrekkelig ressurser for å løse oppgaven med tildeling av omsorgstjenester.  Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv.
 • Kommuner som ønsker deltakelse i forsøksordningen må legge til rette for nødvendige tilpasninger i EPJ- system og økonomisystem. Kommunens EPJ-system bes oppgitt i søknaden.
 • Deltagende kommuner må fra februar 2019 kunne inngå i et tett samarbeid om forsøksordningen med Helsedirektoratet.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde utfylt vedlegg (DOCX)

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet etter avklaring med Helse- og omsorgsdepartementet.
Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev
Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Det kan påregnes tilbakemelding om deltagelse i løpet av februar 2019.

Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert